Strategický plán

Přihlaste se pro vytvaření a sdílení strategických plánů.

I. Základní informace o nositeli strategie

Název

Strategický rozvojový plán obce Hvozdná 2015 - 2020

II. Analytická část

Území

Poloha
Obec Hvozdná se rozkládá cca 10 km severovýchodně od krajského města Zlín, do kterého většina obyvatel jezdí za prací. Mimo krajské město Zlín má obec dobré dopravní napojení do Fryštáku (8 km) a do Vizovic (13 km). Počet obyvatel k 1. 1. 2015 byl 1249. Zeměpisná a výšková poloha je určena 260 m nad mořem na dolním konci obce a 350 m nad mořem na Osmeku. Podnebí je mírné. Značný výškový rozdíl má za následky, že při prudkých lijácích dochází k zaplavení dolní části obce.
Celková výměra katastru obce je 728,2 ha, z čehož 56 % zabírá zemědělská půda a 34 % tvoří lesní pozemky. Charakter krajiny je částečně lesnický a částečně zemědělský, podíl orné půdy se přibližuje 40 %. Severovýchodní částí katastru obce protéká potok Ostratky a západní částí pak Hvozdenský potok, které se vlévají do Dřevnice. V okolí obce jsou dva rybníky, jeden o rozloze 2,5 ha a druhý 4 ha. Oba slouží k rekreaci i rybolovu. V blízkosti se rozprostírají pole, která z velké části obhospodařuje ZOD Delta Štípa. Za touto obdělávanou půdou se kolem dokola nacházejí lesy. V západní části obce vedou v těchto lesích značené turistické trasy a stezky pro cykloturistiku.

width=597

Obr. 1: Poloha obce Hvozdná v rámci nejbližšího okolí.

Historické souvislosti
Původ názvu obce naznačuje oblast ležící v pestroterénním hvozdu, který je obklopen lesy. Poprvé se Hvozdná připomíná v roce 1446. V minulosti náležela k lukovskému panství. V obci jsou tři kulturní památky- kaplička Sedmibolestné Panny Marie z roku 1870, dřevěný kříž, původně přenesený z bývalého hřbitova a kamenný smírčí kříž - bez horní části. Všechny tři památky jsou umístěny poblíž silniční křižovatky na Osmeku. Dále je zde kostel z r. 1784.
Budova školy pochází z roku 1896. Pro výstavbu nových rodinných domků vytvořila obec dvě lokality. V současné době má obec deset bytů s pečovatelskou službou. Ve zdravotní ordinaci působí dětský lékař. V téže budově je provozována rehabilitace a tělovýchovné zařízení. Ve Hvozdné se dále nachází hřiště na kopanou a dětské hřiště.
V obci je nový sportovní areál - hala pro tenis a squash, tenisové kurty a koupaliště. Obec žije hlavně ochotnickým divadlem - počet členů přesahuje 120 členů a dalších 40 dětí v herecké přípravce. Kroužek má svou budovu a jeho historie sahá až do roku 1929. Pravidelně se účastní soutěží a přehlídek ve Vysokém nad Jizerou, Jiráskově Hronově, Zlíně,  Napajedlech atd. V obci se realizuje sdružení zahrádkářů, chovatelů a myslivců, klub důchodců a sbor dobrovolných hasičů.

Obyvatelstvo

Demografická studie
Ke dni 1. 1. 2015 žilo v obci Hvozdná celkem 1249 obyvatel. Nicméně za posledních 10 let dochází k mírnému nárůstu obyvatelstva (viz graf 1). Příčinou kontinuálního nárůstu obyvatelstva je suburbanizace Zlína a také vhodné úpravy územního plánu obce, které umožňují rovnoměrný územní rozvoj obce. Lze předpokládat, že do roku 2020 ještě vzroste počet obyvatel cca o dalších 50. Obec k tomu vytváří předpoklady budováním inženýrských sítí a hledáním vhodných lokalit v územním plánu pro zastavení rodinnými domy. Podle SLDB 2011 dosáhl podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva obce Hvozdná 48,1 %. V ČR v roce 2001 byl podíl EAO 48,6 %, lze tedy pozorovat pro obec mírně podprůměrné podílové hodnoty EAO vůči celorepublikovému průměru.
width=561


width=606

 

Struktura obyvatel
Podíl mužů a žen je v populaci rovnoměrný, stejně tak i v obci Hvozdná. Ke dni 1. 1. 2015 žilo v obci 623 mužů a 626 žen.
K zhodnocení věkové struktury obyvatel byl použit tzv. index stáří (poměr počtu obyvatel nad 65 let k obyvatelstvu skupiny 0-14 let). V obci dochází k mírnému stárnutí populace mezi sledovanými roky 2005 a 2013, nicméně index stáří obce (87,7 %) je oproti hodnotám ČR (138,5 %) podprůměrný. Lze pozorovat poměrně rovnoměrný nárůst obyvatel ve všech věkových skupinách, což je typické pro obce s vyššími hodnotami migračního přírůstku.

 Tab. 1: Struktura obyvatelstva podle věku v obci Hvozdná v letech 2005 a 2013.

Rok

Stav k

Věková skupina

Průměrný věk

Index stáří
(65+/0-14)

31.12.

0 - 14

15 - 64

65+

2013

1 219

220

806

193

39,7

87,7

2005

1 109

196

745

168

38,8

85,7

Zdroj: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ ve Zlíně.

Vzdělanostní struktura
Podle výsledků SLDB 2011 má vysokoškolské vzdělání v obci cca 11,5 % obyvatel starších 15 let, což je hodnota pod průměrem ORP Zlín (15,8 %) i celé ČR (12,4 %). Hvozdná má ovšem vyšší podíl osob ve věku do 15 let (18,8%), což je dáno vysokým podílem mladšího obyvatelstva v obci. Z tohoto důvodu velká část obyvatelstva dosud neukončila vzdělávací proces a výsledné hodnoty mohou být mírně zkreslené.

Prognóza populačního vývoje
Populační vývoj obce je do značné míry odrazem atraktivity pro její obyvatele a výrazně ovlivňuje její budoucí vývoj. Je proto důležitým aspektem pro další rozvoj obce. Reálná prognóza počítá s nárůstem obyvatelstva cca o 50 obyvatel do roku 2020. Přičemž je v prognóze zohledněn očekávaný růst počtu obyvatel jak migrací, tak i přirozeným přírůstkem.
HospodářstvíNaplnění demografické prognózy bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva, přirozené měně obyvatelstva a na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo naopak. S tím jsou spojené zvýšené nároky na bydlení a občanskou vybavenost.

Hospodářství

Ekonomická situace
V obci většina zaměstnaných vyjíždí za prací mimo obec. Podle SLDB 2011 činil podíl dojížďky za prací téměř 58 %, přičemž vyjížďka se uskutečňuje především do okolních měst. Největší podíl dojíždějících směřuje do Zlína. 
width=525

 

Asi 58 % pracovní síly obce je zaměstnáno ve službách, více než čtvrtina pracuje v průmyslovém sektoru (26,6 %), kolem tohoto podílu se pohybují i hodnoty ORP Zlín. Nadprůměrný je podíl 5,3 % osob pracující v sektoru zemědělství, v rámci ORP Zlín je to pouze 1,4 % EAO a průměr Zlínského kraje odpovídá podílu 2,6 %. Podobně nadprůměrné procentní hodnoty platí pro obec i v rámci oblasti stavebnictví.

Ekonomické subjekty v obci
Celkově je v obci evidováno 321 ekonomických subjektů, ve většině případů se jedná o OSVČ (cca 83 %). Dále jsou v obci registrovány obchodní společnosti (14) a zemědělští podnikatelé (6). Oblast služeb zastupuje v obci stávající zařízení občanského vybavení (knihovna, MŠ a ZŠ, dům s pečovatelskou službou, koupaliště, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost). V obci se nachází obchod se smíšeným zbožím, restaurace ELKO i s možností ubytování, dvě pohostinství – „Na Osmeku“ a „U Janů“, dále vinotéka „Na Stolárně“. V obci se vyskytují řemesla i drobné provozovny - kadeřnictví, stolařství, cukrářská výroba, kamenictví, autoopravny, karosárna, pneuservisy, pěstitelská pálenice, výrobna pizzy.  
Z větších firem je zde firma RM GAS s. r.o. – plynové a kanalizační rozvody, SPEKTRA s.r.o. – distribuce olejů, farma ZOD DELTA Štípa se  zemědělskou výrobou živočišnou i rostlinnou a s přidruženou výrobou – opravou mailerů a hydraulických zvedáků. V katastru obce pracuje také několik zemědělských subjektů. U malých zemědělských subjektů se jedná hlavně o pastevní činnost a chov skotu v přírodě. Největší soukromou farmou, která je zaměřena ekologicky, je farma paní Morbicerové, přičemž hlavním zemědělským subjektem obhospodařujícím 80 % zemědělsky obdělávané půdy v obci je pak ZOD (Zemědělské obchodní družstvo) Štípa. ZOD vlastní v obci rozsáhlou farmu a to na jejím severovýchodním okraji, kde je soustředěn chov skotu i prasat. Mimo jiné jsou zde umístěny stáje, silážní jámy, haly na píci, seno i slámu. Jednou z nejdůležitějších staveb zde realizovaných v poslední době je bioplynová stanice. Je zde patrná snaha ZOD o její další energetické využití v oblasti dodávky tepla pro svoji potřebu s potencionální nabídkou pro obec. ZOD zde taktéž soustředila svou přidruženou výrobu, která se specializuje na opravy mailerů a hydraulických zvedáků. Součástí farmy je též kuchyně, jídelna a sociální budova, která slouží zdejším zaměstnancům. Družstvo se snaží o obhospodařování katastru s důrazem na ekologičnost a osev pícnin, které co nejméně narušují přirozený ráz krajiny a nepodílejí se na zvyšování erozních podmínek.

Pozemkové úpravy
Územní plán z roku 2009 a jeho dodatky koncepčně vychází z prognózy, že obec se bude rozrůstat o další podnikatelské subjekty nejen z řad občanů, ale i z blízkého okolí a města Zlína. Dále staví na tom, že většina dojíždí do zaměstnání mimo obec, a také na růstu počtu obyvatel (v roce 1961 – 1182, v roce 1999 – 960, v roce 2002 – 1042, konec roku 2006 - 1120 a konec roku 2014 již 1249). Pro tyto zástavby jsou nově doplňovány pozemky vhodné k zastavění. Lokalita u Háje, za hřbitovem, za pálenicí a nově zařazené lokality dle zastavovací studie a ÚP – označena jako A – v severozápadní části obce, B - v západní části obce (místní část k Větřáku) a C - ve východní části obce (místní část Záhumení).
V obci je vybudována plynofikace, rozvody tel. sítě, kompletní pokrytí mobilní tel. sítí, dále sítí kabelové televize, kanalizace, venkovní osvětlení, místní komunikace, částečně chodníky. Obec je z 95 % pokryta vodovodní sítí, která je kompletně ve správě obce, přičemž se 100 % dokončením vodovodní sítě se počítá v nejbližších letech.

Cestovní ruch
Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se obec nachází mimo turisticky vyhledávané oblasti. Disponuje relativně atraktivním okolím, nicméně s nedostatečnou infrastrukturou. Pahorkatinný charakter podhorské krajiny je vhodný především pro aktivní trávení volného času – zejména pěší turistiky, cykloturistiky a další formy krátkodobé rekreace. Krátkodobou rekreaci lze provozovat v rekreačních objektech, chalupách, apod. Těžiště rekreačních aktivit regionu však bude i nadále spočívat mimo území obce, zejména v oblasti Hostýnských vrchů.
Pro příznivce rybolovu se zde nachází vodní nádrž Ostrata a rybník Argalaška. Rybník Argalaška se nachází na začátku obce Hvozdná ve směru od obce Zlín-Lůžkovice. Vodní nádrž Ostrata se nachází na trase mezi obcí Hvozdná a městem Slušovice. Rybník i vodní nádrž je určena k rekreačnímu rybolovu a částečně i jako retenční stavby.

Turistické stezky
Přes Hvozdnou nevede žádná turistická značka, obec ale disponuje nově zbudovanou „Naučnou stezkou Hvozdná“, která v podstatě obíhá okolí obce a na níž můžeme navštívit nejen místní rekreační rybník Argalaška, ale i menší zachovalý větrný mlýn nad Štípou.Naučná stezka Hvozdná byla otevřena veřejnosti v roce 2011. Stezka se zrodila z aktivity sdružení Valašský názor ve spolupráci s obcí Hvozdná. Stezka byla zbudována s přispěním dotací z Programu rozvoje venkova ČR,  SZIF, dále z národních zdrojů, příspěvku ze společenství EU a také vlastních prostředků Valašského názoru.
width=538

Trh práce
Míra nezaměstnanosti v obci Hvozdná v prosinci 2014 dosahovala 6,6 % (to představovalo 53 uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce), což je mírně nad průměrem ORP Zlín, kde průměrná hodnota míry nezaměstnanosti byla ve stejném období 6,4 %. Podíl nezaměstnaných v celém Zlínském kraji však v prosinci 2014 dosáhl 7,4 %. Pro sledované období 2007 – 2011 (viz graf 4) platí také podprůměrná míra nezaměstnanosti oproti Zlínskému kraji, ale zároveň nadprůměrná míra nezaměstnanosti oproti ORP Zlín.

width=621

Vývoj nezaměstnanosti se v posledních letech přibližuje trendu vývoje celé ČR i jednotlivých krajů. Od roku 2008 lze pozorovat prudký nárůst míry nezaměstnanosti, jehož vrcholu dosahují různé územní celky v letech 2009 až 2011. Vrcholu křivky nejdříve dosáhlo Hl. m. Praha, následovala velká města a nakonec reagovaly zvýšenou měrou nezaměstnanosti i jednotlivé obce. V prosinci roku 2014 se sledované celky již téměř blíží hodnotám, které byly zaznamenány před obdobím tzv. ekonomické krize. 

Infrastruktura

Technická infrastruktura
Obec má téměř kompletně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je v současnosti zakončena volnou výustí do hvozdenského potoka. V návaznosti na základní prvek plánování v oboru vodovodů a kanalizací ve Zlínském kraji, tzv. PRVKZK, zahájila obec přípravy pro realizaci odvedení odpadních vod novým kanalizačním přivaděčem do průmyslové zóny Zlín - Příluky, kde se přivaděč napojí na již existující pravobřežní přivaděč na ČOV Zlín - Malenovice (VaK Zlín) ve správě firmy VEOLIA VODA ČR. Realizace je naplánována na roky 2015 - 2016 (popřípadě dále). Veřejným vodovodem je pokryto cca 95 % obce – vodovod o 3 tlakových pásmech je kompletně zásoben ze skupinového vodovodu Zlín (VaK Zlín), který je rovněž ve správě firmy VEOLIA VODA ČR. Dále má obec kompletně vybudovánu síť spojů – je celá plně telefonizována, má vybudován taktéž rozvod místní sítě TKR. Obec je též kompletně plynofikována.
V obci není pošta ani železnice, autobusové spojení se Zlínem je na přijatelné úrovni. Nicméně obec má virtuální poštu a to formou přidělení samostatného PSČ 763 10. Fyzicky je pošta umístěna v Želechovicích nad Dřevnicí.
Po celé obci je nainstalován televizní kabelový rozvod (TKR), síť je kompletně uložena ve výkopech. K dispozici je 10 nebo 25 kanálů (dle volby) a jeden informační kanál (Infokanál) obce. Na TKR je napojeno cca 90 % obydlených rodinných domů v obci. Obec chce dosáhnout plného napojení rodinných domů, aby byla zajištěna v maximální míře informovanost obyvatel obce o dění na úseku státní správy a samosprávy obce. V poslední době se podařilo instalovat na webové stránky obce „Infokanál“ tak, aby byl dostupný pro aplikace tzv. chytrých telefonů, čímž se zde prezentované informace obce staly dostupné téměř pro všechny občany.
Bylo dořešeno také plné pokrytí internetu (formou pevné linky nebo WIFI). Je dostupný v celé obci a ta bude i nadále podporovat trend růstu napojení jednotlivých uživatelů na internet, čímž se zvýší možnosti rychlého spojení s úřady a institucemi, možnosti lepšího postavení na trhu práce, možnosti reklamy podnikatelů na jejich výrobky a získání rozhledu o konkurenci a zvýší se i vzdělanost obyvatel. Co se týká vlastního obecního úřadu a jeho napojení na internet, je toto řešeno – hlavní připojení k internetu je realizováno bezdrátovým připojením v pásmu 5 GHz na páteřní síť místního poskytovatele WIFI. Připojení k elektrické síti je zálohováno pomocí záložního zdroje UPS. V případě výpadku je nastaveno připojení přes mobilní internet operátora O2.

Dopravní infrastruktura
Obec má z velké části vybudovány místní komunikace – vesměs s živičným povrchem, u hlavních tahů přes obec jsou vybudovány chodníky. Středem obce prochází silnice III. třídy. Místní komunikace navazuje na silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru zástavby. Díky průběžně prováděným rekonstrukcím jsou ve většině případů v uspokojivém technickém stavu. Výhledově je počítáno s vybudováním dopravní infrastruktury pro nově vymezené plochy pro bydlení.

Napojení na hlavní silniční síť
Obec Hvozdná je prostřednictvím silnice III/4913 napojena na hlavní silniční síť. Jedná se o spojnici silnice II/491 (Lípa – Slušovice – Hrobice – Velíková) a I/49 (Kvítkovice – Malenovice – Zlín – Lípa – Vizovice – Bratřejov). Úsek silnice II/491 směrem ke Slušovicím je v blízké budoucnosti určen k rekonstrukci. Nejbližší napojení na rychlostní silnici je ve vzdálenosti cca 20 km, tj. R55 u Otrokovic. Nebližší připojení na dálnici D1 je umožněno v Hulíně, vzdáleném od obce cca 26 km.

Doprava v klidu
Parkování je umožněno před objekty občanského vybavení. Jedná se spíše o menší plochy. Další parkování je možné podél místních komunikací a na soukromých pozemcích občanů. Celkově je v obci nedostatečný počet veřejných parkovacích míst.

Dopravní obslužnost
Většina zaměstnaných obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. Podobná situace je i u dětí a mládeže, která vyjíždí z obce do škol. V obci existuje pouze mateřská škola a základní škola, která je pouze prvního stupně, tzn. pětiletá. Žáci a studenti dojíždí každý den do základních, středních i vysokých škol. Vyjížďka se uskutečňuje především do okolních měst, nejčastěji tedy do Zlína, Zlín-Štípa a méně do Fryštáku a do Slušovic. Obec Hvozdná doposud není napojena na žádný integrovaný dopravní systém.

Autobusová doprava
Autobusová hromadná doprava je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami Ostrata – Zlín v obou směrech. Počty spojů jsou uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2: Dopravní dostupnost obce autobusovou dopravou.

Směr

Dny

Počet spojů denně

Ostrata - Zlín

pracovní

13

mimopracovní

4

Zlín - Ostrata

pracovní

13

mimopracovní

4

Zdroj: jiznirady.cz, ke dni 12. 5. 2015 a k 17. 5. 2015.

Dopravní napojení autobusovou dopravou do Zlína je jednoznačně nejlepší. Například i cesta do Fryštáku či Slušovic autobusem je s přestupem ve městě Zlín. Dojíždění do Fryštáku je časově výhodné pouze osobním automobilem, stejně tak i do okolních vzdálenějších měst.

Železniční doprava
Obec Hvozdná neleží na žádné železniční trase. Nejbližší železniční trasa je označena jako Otrokovice – Vizovice, přičemž nejbližší železniční stanice je stanice Želechovice nad Dřevnicí vzdálená 4 km. Vhodnější typ dopravy pro obyvatele Hvozdné je ovšem autobusová nebo automobilová doprava.

Bydlení

Domovní a bytový fond
Obytná zástavba v obci je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená i původními řadově řazenými zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, ale většinou již převažují novější dvojdomky a izolované rodinné domy. Ve starší zástavbě (již zmíněné zemědělské usedlosti) dochází většinou k úpravám fasád jejich zateplením, výměně oken za nová, popřípadě výměně rovných střech za šikmé – sedlové. Starší rodinné domy, které nejsou delší dobu užívány, pak většinou mizí a na jejich místa jsou vystaveny domy nové. Vzhledem k tomu, že v minulosti se to vždy nedařilo architektonicky sladit s potřebou urbanistického řešení obce, byl obcí pověřen architekt, který na uvedené architektonické vazby dohlíží. V posledních letech se to již projevuje jak v návrzích nové výstavby, tak i úpravou a výstavbou ve stávajících lokalitách. V obci se nachází kostel s blízkým hřbitovem, o který se stará obec. V nejbližším období lze předpokládat i jeho rozšíření a dobudování infrastruktury. V obci se nachází na 16 bytových domů.

Tab. 3: Domovní a bytový fond obce v roce 2011.

Počet bytů celkem

474

Trvale obydlené byty

409

86,3 %

Neobydlené byty

65

13,7 %

Počet domů celkem

363

Trvale obydlené domy

323

89,0 %

Neobydlené domy

40

11,0 %

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.

Rozvojové plochy pro bydlení
V roce 2009 byl schválen aktuální územní plán obce, který počítá s rozrůstáním obce o další bytovou zástavbu. V rámci územního plánu se počítá se stavbou zejména ve třech lokalitách obce Hvozdná. Jedná se o: lokalitu u Háje, lokalitu v západní části obce a lokalitu ve východní části obce. Za posledních několik let se vyhrazená území úspěšně zastavují rodinnými domky. 

Vybavenost

Vybavenost v obci
Vzhledem k populační velikosti jsou v obci zajištěny základní služby občanské vybavenosti - knihovna, MŠ a ZŠ, dům s pečovatelskou službou, koupaliště, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. V obci je obchod se smíšeným zbožím, restaurace ELKO i s možností ubytování, dvě pohostinství – „Na Osmeku“ a „U Janů“, dále vinotéka „Na Stolárně.“ V obci se vyskytují řemesla i drobné provozovny - kadeřnictví, stolařství, cukrářská výroba, kamenictví, autoopravny, karosárna, pneuservisy, pěstitelská pálenice, výrobna pizzy. Přirozeným centrem dojížděk za službami je Zlín.

Školství a vzdělávání
V obci existuje pouze mateřská škola a základní škola, která je pouze prvního stupně (1. – 5. ročník). Žáci a studenti dojíždí každý den do základních, středních i vysokých škol. Vyjížďka do škol se koná téměř výlučně do města Zlín. Výjimku tvoří studenti vysokých škol, kteří dojíždí často po celé republice.

Zdravotní a sociální péče
Zdravotní péče
V obci se nachází ordinace pro děti a mládež. V ordinaci působí dětský lékař. Ve stejné budově je provozovaná rehabilitace. Za další zdravotnickou péčí obyvatelé obce dojíždějí do zařízení ve Zlíně, popř. Fryštáku. Stanoviště rychlé záchranné služby se nachází ve Zlíně. Dojezdová vzdálenost rychlé záchranné služby splňuje legislativně stanovenou maximální dobu dojezdu.

Sociálně zdravotní péče
Sociálně zdravotní péče je zajištěna devíti byty s pečovatelskou službou.

Sociální služby
Obec má podepsanou smlouvu s dodavatelem sociálních služeb Dotek o.p.s. se sídlem ve Vizovicích. Zajišťují pečovatelskou službu, respitní péči, domácí zdravotní péči a další doplňkové služby. Zejména ve Zlíně se nachází další neziskové organizace a spolky zajišťující sociální služby, např. Charita Zlín či kluby a domovy seniorů. 

Spolková činnost, kultura a sport

Spolky
V obci v současnosti působí celkem 15 spolků. Spolky hrají v obci důležitou roli a jsou nositeli kulturního vyžití v obci. Volné výtvarné sdružení „Valašský názor“ každoročně pořádá v květnových dnech výtvarnou výstavu HVOZDENSKÝ SALON. V současné době má za sebou již 24. ročník. Kroužek divadelních ochotníků v roce 2009 oslavil 100 let od svého vzniku. Ochotnická tradice má své pokračovatele i nové úspěchy. Kroužek divadelních ochotníků je nejstarším spolkem v obci, v současné době registruje 134 členů. V roce 2001 s hrou „Maryša“ a v roce 2005 s hrou „Gazdina roba“ postoupil až na mezinárodní přehlídku do Hronova. Kroužek divadelních ochotníků při svém jubileu 90 a 95 let vydal taktéž publikace o ochotnickém divadle ve Hvozdné.
V roce 1996 vydala také obec publikaci o Hvozdné k jejímu 550. výročí od první písemné zmínky o obci. Obec pořádá každoročně slavnostní schůzi k výročí založení republiky. Při této příležitosti vyznamenává významné občany a rodáky a taktéž vítá nově přistěhované občany.
V r. 2010 byl založen i Tenisový klub Hvozdná, který velmi intenzivně rozvíjí svou činnost a to hlavně na poli práce s mládeží. Mladí tenisti již dosáhli úspěchů na okresní a krajské úrovni. Pro své členy pořádá letní tábory a soustředění dětí.
Dalším spolkem (pracuje pod kulturní komisí obce), který se aktivně stará o děti od 1. do 5. třídy, je turistický oddíl nesoucí název “Parťáci“. Je v obci velmi oblíben, vede děti k lásce k přírodě, turistice a celkovému poznání naší krajiny.  Nelze opominout ani sportovní spolek CTH - Cyklo tým Hvozdná (pracuje pod kulturní komisí obce), který se taktéž aktivně podílí na sportovním vyžití v obci a to na straně cykloturistů, přičemž jejich každoročně podzimní akcí je „Hvozdenská stovečka“, která si našla hodně příznivců i vně Hvozdné.
Český zahrádkářský svaz Hvozdná se stará o sad a pořádá výstavy ovoce, zeleniny a květin, posezení pod májem atematické přednášky. Český svaz chovatelů Hvozdná pravidelně pořádá výstavy králíků, slepic a holubů. Věnuje se aktivně práci s mládeží. Sbor dobrovolných hasičů Hvozdná vykazuje svou činnost hlavně starostí o techniku hasičů a pomoc při havarijních situacích v obci. Myslivecké sdružení Hvozdná je aktivní sdružení, které se stará nejen o zazvěřování lokalit v katastru obce, ale také brigádnicky pomáhají při různých akcích obce a v obecním lese. Klub důchodců (KD) vytváří rozmanité aktivity společenského a kulturního života pro občany důchodového věku - pravidelné schůzky členů, besedy na aktuální témata, školení na PC, oslava Dne matek, zájezdy apod.
Při zdejší ZŠ a MŠ dlouhodobě a aktivně působí Sdružení rodičů. Toto sdružení organizuje pro všechny děti a jejich rodiče ze Hvozdné několik zajímavých akcí. Každoročně v prosinci se také někteří členové převlékají za Mikuláše, čerta a anděla, kteří postraší a obdarují drobnými dárečky děti v MŠ a ZŠ.

Kultura
Osvětová práce v obci je řízena kulturní komisí, která zpracovává plán společenských a kulturních akcí tak, aby nedocházelo k překrývání různých pořadů. V její kompetenci je vítání občánků, přání jubilantům, posezení s důchodci, zlaté a diamantové svatby, návštěvy v domově důchodců, návštěvy DPS, vítání prvňáčků, den učitelů, den dětí, drakiáda, zpívání u vánočního stromečku obce a další akce. Obec se stará o Galerii Josefa Hvozdenského, akademického malíře a medailéra, místního rodáka, který je pochován na místním hřbitově. Vystavená díla mistr Hvozdenský bezúplatně věnoval obci. Galerie je umístěna v prostorách Obecního úřadu v 2. NP. V obci je zřízena také obecní knihovna.
Společenské akce se konají v budově obecního úřadu (např. vítání občánků), svou budovu má i kroužek divadelních ochotníků (např. Výstava Betlémů). Většina masových kulturních akcí se však koná na veřejném prostranství obce (např. drakiáda, pálení čarodějnic, lampionový svatomartinský průvod, atd.). Mezi pořádané kulturní tradice patří:

 • Hody s voděním berana, hodová zábava
 • Velikonoční a Mikulášská zábava
 • Oslava „Den matek“
 • „Setkávání“ společenská akce obce
 • Oslava „28. říjen – státní svátek“ a udílení „Pamětní medaile obce“
 • Vítání občánků, zlaté svatby
 • Hvozdenský SALON – výstavy
 • Výstava Betlémů
 • Hvozdenský měšec plný pohádek
 • Ples, lampionový svatomartinský průvod, drakiáda, Hvozdenská talentmánie, masopust na rybníku, pálení čarodějnic, zpívání u stromečku

Sport
Stávající plochy pro sport a možnosti využití se zdají být pro potřeby obce dostačující. Ze sportovišť je v obci vybudován sportovní areál TJ Sokol Hvozdná, který tvoří fotbalové hřiště a víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem i osvětlením; dále je v obci soukromá tenisová hala, koupaliště, dva sály na squash, dva tenisové kurty, tělocvična a dětské hřiště ve středu obce. V blízké budoucnosti se v obci a v okolí obce počítá s úpravami terénu, které povedou ke vzniku cyklotrasy a cyklostezky mezi obcí Hvozdná a Lůžkovicemi.

Životní prostředí

Pro zhodnocení celkového stavu životního prostředí v obci byl použit tzv. koeficient ekologické stability (KES). Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce. V roce 2013 byl tento koeficient pro obec Hvozdná vypočítán na hodnotu 1,02 %, což krajinu obce charakterizuje jako vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů.
Hlavním zemědělským subjektem obhospodařujícím 80% zemědělsky obdělávané půdy v obci je pak ZOD (Zemědělské obchodní družstvo) Štípa. ZOD vlastní v obci rozsáhlou farmu a to na jejím severovýchodním okraji, kde je soustředěn chov skotu. ZOD se snaží o obhospodařování katastru s důrazem na ekologičnost a osev pícnin, které co nejméně narušují přirozený ráz krajiny a nepodílejí se na zvyšování erozních podmínek. Spolupráce obce se zemědělskými subjekty je na dobré úrovni a obec se snaží podporovat všechny jejich aktivity, které vedou k smysluplnému udržení zemědělsky obhospodařované krajiny.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr obce je v provozu od 26. 5. 2010. Sběrný dvůr je umístěn v blízkosti Nové hasičské zbrojnice v centru obce. Technologicky moderně vybavený sběrný dvůr byl realizován tak, aby plně vyhovoval potřebám obce. Slouží jako sběrné místo obce ke sběru odpadů kategorie ostatní a nebezpečný odpad. Prostor sběrného dvoru je osvětlen a má svoje zabezpečení i kamerový systém. Kapacita je maximálně 75 tun přijatých odpadků za rok. Ve sběrném dvoře jsou přijímány odpady od občanů obce Hvozdná a od vlastníků objektů určených k rekreaci, kteří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce, a dále dle dohody s obcí Ostrata také od jejich občanů.
V rámci služeb TS Zlín dále probíhá klasický svoz domovního odpadu (1 x za 14 dnů), svoz plastů (1 x za měsíc) a svoz nebezpečného odpadu (2 x za rok).

Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce
Subjekt obce Hvozdná vznikl na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a je územním samosprávným celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi obce Hvozdná. Obec Hvozdná je spravována zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo je patnáctičlenné a v jeho čele stojí starosta obce. Obec má dále zřízeny 2 výbory a 2 komise – finanční, kontrolní, kulturní komisi a komisi zemědělskou a pro životní prostředí. Dále zajišťuje správu a údržbu obce, obecní zeleně, likvidaci odpadů, podporuje kulturní a sportovní činnost v obci.

Hospodaření obce
V rámci rozpočtu má obec každoročně vyčleněny finanční prostředky, které slouží k zabezpečení rozvoje obce, její infrastruktury a služeb.
width=551

Obec v roce 2013 hospodařila s částkou 15 340 903 Kč. S největším objemem financí obec hospodařila v roce 2011, kdy získala i největší objem dotací ve sledovaném období. V tomto roce byl pořízen sběrný dvůr, dále bylo dokončeno zateplení budovy Obecního úřadu a další projekty. Dotace byly čerpány zejména ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu a jejich celková výše činila v období 2009 až 2013 více než 13 mil. Kč.

Komunikace s občany
Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem skupinám zájemců o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných projednáních je využívaná úřední deska a webové stránky obce www.hvozdna.cz.

Vnější vztahy a vazby
Obec je v současné době členem dvou sdružení obcí, a to Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko (MRS) a Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko (MAS VaS).

Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko (MRS)
Hvozdná je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slušovicko, který byl založen v roce 2006 a v současnosti sdružuje celkem 12 obcí. Účel založení svazku obcí je rozvoj regionu, a to v několika oblastech. Tato organizace se řídí svými strategickými dokumenty, které si zpracovala pro rozvoj pospolitosti a zviditelnění regionu tvořeného těmito obcemi.

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko (MAS VaS)
Obec Hvozdná je také členem MAS Vizovicko a Slušovicko, založená v roce 2007. MAS VaS je otevřeným sdružením, do kterého mohou vstupovat subjekty působící na území regionu. V prosinci 2014 se ustálil počet členů sdružení na 65 členech, a to z neziskového, veřejného i soukromého sektoru.  Tato organizace se řídí svým schváleným plánem „Strategický plán Leader MAS Vizovicko a Slušovicko“ (nazváno „SPL MAS“, či „strategie“), což představuje ucelenou sadu cílů, priorit, opatření, nástrojů řízení a návrhů realizace změn na území MAS Vizovicko a Slušovicko v období 2014 - 2020. SPL MAS zároveň představuje i samotný proces řízení těchto změn včetně průběžného sledování a vyhodnocování realizace jejích výsledků. Hlavním cílem je společná podpora udržitelného rozvoje venkova, kvalita života a služeb, zemědělství a lesnictví, podnikání a zaměstnanost s kulturním dědictvím. Sídlo MAS VaS je ve Vizovicích.
V obci Hvozdná byly realizovány projekty zaměřené na opravy komunikací k lepší dostupnosti a regionální turistice, obnově studánek, byly vydány materiály k zvýraznění našeho regionu a tiskoviny i noviny MAS VaS se zprávami o obci.

III. SWOT analýza

Silné stránky

• Aktivní život v obci a soudržnost obyvatel (kultura, spolky, samospráva obce)
• Podpora zastupitelstva pro rozvoj nových ploch pro bydlení (ÚP, investice do inženýrských sítí)
• Kvalitní ŽP – klidné pěkné okolí obce
• Snaha o ekologicky udržitelné zemědělství
• Dobrá dopravní dostupnost Zlína
• Vhodné úpravy územního plánu
• Sběrný dvůr
• Struktura obyvatelstva – progresivní typ věkové pyramidy
• Rekonstrukce veřejných budov
• Přehledné webové stránky obce
• Aktuální povodňový plán

Slabé stránky

 • Neúplná kanalizační síť
 • Nedostatečné přívody vody do obce
 • Žádné autobusové napojení na jiné směry než do Zlína
 • Příjemci menšího objemu dotací (jak z EU, tak i za státních fondů)
 • Špatný stav místní komunikace směrem na Slušovice
 • Málo parkovacích ploch, resp. parkovacích míst
 • Špatný stav některých chodníků – ve středu obce
 • Chybějící kvalitní místní komunikace či chodníky – k přečerpávací stanici, k novým RD
 • Chybějící cyklotrasy a cyklostezky
 • Nevyhovující plocha ve středu města pro setkávání nebo kulturní akce spolků

Příležitosti

 • Využití dotačních titulů pro financování rozvoje obce
 • Výhodná poloha v zázemí krajského města Zlín
 • Rostoucí počet obyvatel
 • Vyčleněné plochy v ÚP určené k zástavbě RD
 • Rybník, vodní nádrž – rekreační potenciál
 • Naučná stezka Hvozdná – zvýšení turistické atraktivity

Hrozby

 • Chátrání drobných kulturních a historických památek – drobné sakrální stavby (Boží muka, kříže, …)
 • Nedostatek financí k budování příhodných podmínek k podnikání (průmyslová zóna)
 • Hrozba záplav
 • Zadlužení obce
 • Nízká úroveň atraktivity v oblasti cestovního ruchu

Návrhová část

Na základě provedené SWOT analýzy byla definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní podněty byly rovněž vnímány jako podstatné, proto při formulaci návrhové části budou z hlediska dlouhodobé perspektivy zohledněny.
V souvislosti s využitím výstupů SWOT analýzy je nutno zohlednit faktory, které obec může jen obtížně ovlivnit. Jsou to především stavy komunikací, na které je obec napojena a které nejsou v jejím vlastnictví, nebo snížení dopravní dostupnosti veřejnou dopravou.

Vyhodnocení předchozího rozvojového dokumentu

Obec Hvozdná měla v minulosti zpracován rozvojový dokument s názvem „Program obnovy venkova obce Hvozdná“ platný pro období 2010 až 2014. Jednalo se o pětiletý plán, který definoval rozvojové priority v 5 oblastech, v rámci nichž byly stanoveny konkrétní aktivity, které jsou průběžně naplňovány. Stěžejním úkolem přitom bylo doplnění technické infrastruktury. Finančně nejnáročnější projekty minulého období byla přístavba a rekonstrukce stávající budovy MŠ a ZŠ Hvozdná a začátek projektu odkanalizování obce.

Realizované projekty
Pozornost byla v minulém období věnována především oblasti občanské vybavenosti a technické infrastruktuře města. Nejvýznamnější investicí byla co do rozsahu prací i výše nákladů přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ Hvozdná v roce 2012. Projekt měl rozpočet 20 mil. Kč a byl celkově financován ze zdrojů obce. Další významnou akcí bylo provedení zateplení budovy Obecního úřadu v roce 2011. Celkové náklady činily 1,3 mil. Kč, dotace činila 1 mil. Kč.
Přestože řada realizovaných aktivit byla spolufinancována významnou měrou z různých dotačních titulů (PRV, POV, LEADER, MFČR), znamenala realizace těchto aktivit pro obec značnou finanční zátěž a ovlivnila realizaci ostatních zamýšlených aktivit. Tyto investice však významně přispěly ke zvýšení životní úrovně obyvatel.

Aktivity v realizaci a probíhající projekty
V současné době probíhá zejména velký a členitý projekt odkanalizování obce Hvozdná. Průběžně také probíhá doplňování technické infrastruktury, zejm. inženýrských sítí a dostavba vodovodní sítě obce Hvozdná.

Nerealizované aktivity
V uplynulém období byly méně úspěšné projekty označené jako TKR (televizní kabelový rozvod). Mezi prozatím nerealizované projekty v oblasti úpravy veřejných prostranství, zeleně a budování komunikací patří například zřízení parkové a víceúčelové plochy ve středu obce a vybudování zastávky autobusu na trase Osmek. V oblasti oprav objektů v majetku obce čeká projekt opravy vytápění tělocvičny a nové hasičské zbrojnice a například také kompletní rekonstrukce víceúčelového objektu č. p. 228. Některé projekty vedoucí k úpravě životního prostřední obce jsou také pozastaveny nebo jen z části splněny. Jedná se zejména o nákladné suché poldry nebo vybudování lesoparku v lokalitě u rybníka.

 Tab. 4: Přehled nejvýznamnějších investičních akcí a projektů v obci Hvozná v letech 2011 až 2014.

Projekt - náklady/dotace

Rok

Zateplení budovy Obecního úřadu - 1,3 mil. Kč/1 mil. Kč

2011

Sběrný dvůr

2011

Výsadba stromů v obci

2011

Ozelenění hřbitova

2011

Rekonstrukce chodníku pod Hájem

2011

Solární systém pro MŠ a ZŠ Hvozdná - 600 tis. Kč/437 tis. Kč

2011

Projekty spojené s opravou kabelové televize, výměna zesilovačů a úprava rozvaděče pro příjem digitálního signálu

2011

Dostavba vodovodní sítě v lokalitě k Větřáku a v obci Veselá - 700 tis. Kč/700 tis. Kč

2011

Obecní rozhlas - lokalita Háj

2011

Rozšiřování venkovního osvětlení

2011

Suché poldry nad rybníkem - 3,6 mil. Kč/3,1 mil. Kč

2011

Komunikace u chat Nad rybníkem a u Kotkového - 600 tis. Kč/420 tis. Kč

2011

Přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ Hvozdná - vlastní prostředky

2012

Sanace objektu MŠ Hvozdná

2012

Malá mobilní kompostárna Ostrata (spolupráce s obcí Ostrata)

2012

Rekonstrukce sociálního zařízení restaurace Na Osmeku

2013

Pořízení vozu na zametání a údržbu silnic - 1,8 mil. Kč/1,62 mil. Kč

2013

Zakoupení medailí a obrazů z pozůstalosti Josefa Hvozdenského

2013

Venkovní rozhlas

2013

Projekt Ulice ve Hvozdné

2013

Rekonstrukce tzv. Oranžového hřiště

2013

Realizace chodníku vedle MŠ Hvozdná

2014

Zahrada v přírodním stylu u MŠ Hvozdná - 1,34 mil. Kč/1,2 mil. Kč

2014

Ostrůvek na vjezdu

2014

Naučná stezka – intravilán obce

2014

Parčík v lokalitě „A“

2014

Rozšíření sběrného dvoru

2014

Průmyslová zóna obce - studie

2014

Rozpracované projekty

Rok

Úprava veřejného prostranství před divadlem

2014 -

Rekonstrukce silnice Hvozdná směr Slušovice

2014 -

Odkanalizování obce Hvozdná

2014 -

Přemístění autobusových zastávek na Osmeku

2014 -

Úprava točny a parčíku na Větrné

2014 -

Pasportizace zeleně obce

2014 -

Křížení Hvozdenského potoku s kanalizací u rybníka Argalaška

2014 -

Legalizace kanalizace v obci

2014 -

Rozšíření plochy hřbitova

2014 -

Zahájení prací na změnách územního plánu

2014 -

Zdroj: Obec Hvozdná, 2015.

Shrnutí podkladů pro navrhovanou část

Pro získání podkladů pro formulaci návrhové části byla použita celá řada nástrojů a významným dílem byli do tvorby PRO Hvozdná zapojeni zastupitelé obce v rámci pracovní skupiny. Občané byli informováni krátkou tiskovou zprávou.
Na základě provedených šetření a analýz se podařilo pojmenovat zásadní témata, která obec i její občané chtějí v následujících letech řešit. Mezi klíčové úkoly bude patřit podpora nových i stávajících obyvatel mimo jiné podporou nové bytové zástavby a pokračující výstavbou technické infrastruktury, rekonstrukcí obecních domů, ale i zajištěním dostupnosti odpovídajícího spektra služeb přímo v obci, zajištěním kulturního a sportovního vyžití, udržení kvalitního životního prostředí a dobré dopravní dostupnosti.

IV. Návrhová část

Strategická vize

Obec Hvozdná se chce stát atraktivní a dynamicky se rozvíjející obcí. Vize nejbližších let spočívá dobudování technické infrastruktury a rozvoj služeb pro občany v obci. Dále se zaměří na růst obce, zejména na podporu nové výstavby. Rozvoj obce přinese růst životní úrovně občanů a zatraktivní obec pro turisty a rekreanty. 

Opatření a aktivity

Tab. 5: Přehled cílů, opatření a aktivit návrhové části PRO Hvozdná, část 1.

CÍL

OPATŘENÍ

AKTIVITA

1. Rozvoj obce

1.1 Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury

1.1.1 Rekonstrukce a oprava stávajících komunikací

1.1.2 Vybudování parkové a víceúčelové plochy

1.1.3 Rekonstrukce venkovního prostranství před kostelem, rozšíření parkovacích míst

1.1.4 Úprava kolem Božích muk na Větřáku

1.1.5 Vybudování zastávky autobusu na Osmeku

1.1.6 Vybudování dopravního propojení ul. Záhumení s hlavní silnicí

1.1.7 Obnova hřbitova - úprava chodníků, nová propojovací komunikace, rozšíření hřbitova

1.1.8 Oprava místních komunikací

1.1.9 Úprava plochy po odstranění objektu č. p. 23

1.1.10 Zřízení parkovací plochy u chaty Lovka

1.1.11 Odkanalizování obce Hvozdná

1.1.12 Obnova stokové sítě obce

1.1.13 Rozfázování realizace oprav kanalizace

1.1.14 Posílení přívodu pitné vody do obce

1.1.15 Dostavba vodovodní sítě obce

1.1.16 Obnova starého vodovodu na Osmeku

1.1.17 Výměna vodoměrů za automaticky odečítané vodoměry

1.1.18 Oprava pasportů vodovodů obce

1.1.19 Úpravy vodovodu - stížnosti na tlak

1.1.20 Zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích a silnicích v obci

1.1.21 Vytápění objektů obce alternativním způsobem

1.1.22 Vybudování technických služeb obce vč. zázemí

1.2 Atraktivní prostředí pro život

1.2.1 Úpravy hřbitova vč. rozšíření

1.2.2 Suché poldry

1.2.3 Oprava, údržba a zakládání nových travnatých ploch a parčíků

1.2.4 Realizace biokoridorů v okolí, úprava biokoridoru v Úlehlách

1.2.5 Terénní úpravy vtoku Hvozdenského potoka do rybníku Argalaška

1.2.6 Úprava prostranství na místě bývalého sběrného dvora

1.2.7 Přehrážky na potoku (LPHP)

1.2.8 Pozemkové úpravy – realizace souboru staveb

 

Tab. 6: Přehled cílů, opatření a aktivit návrhové části PRO Hvozdná, část 2.

CÍL

OPATŘENÍ

AKTIVITA

2. Opatření ke zvládnutí růstu počtu obyvatel, dostupné služby a podpora podnikatelských aktivit

2.1 Podpora nové bytové zástavby

2.1.1 Vybudování nových místních komunikací vč. inženýrských sítí

2.1.2 Rozšiřování stokové sítě

2.1.3 Rozšíření TKR

2.1.4 Rozšíření venkovního rozhlasu

2.2 Dostupné služby

2.2.1 Stavba víceúčelového areálu

2.2.2 Rekonstrukce tělocvičny a nové hasičské zbrojnice

2.2.3 Stavební úpravy a rekonstrukce obecních objektů

2.2.4 Zobousměrnění sítě TKR

2.2.5 Venkovní osvětlení – rozšíření, generální oprava a rekonstrukce

2.2.6 Podpora rozšíření internetu v obci

2.3 Podpora podnikatelských aktivit

2.3.1 Podpora zemědělských subjektů

2.3.2 Podpora drobné výrobní a podnikatelské činnosti

2.3.3 Rozšíření sociálních služeb

2.3.4 Průmyslová zóna obce

3. Rozvoj kulturního života, spolková činnost, sport

3.1 Podpora kultury

3.1.1 Vydávání obecních novin

3.1.2 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb

3.1.3 Podpora všem občanským sdružením a spolkům působící v obci a mezinárodním vztahům obce

3.2 Podpora sportu

3.2.1 Úprava areálu u fotbalového hřiště a parkovací plochy

3.2.2 Vybudování zimního kluziště

3.2.3 Vybudování tréninkového hřiště pro tenis + zeď

3.2.4 Rekonstrukce polních cest pro účely turistiky či cykloturistiky

3.2.5 Vybudování lesoparku

3.2.6 Cyklotrasa a cyklostezka mezi obcí Hvozdná a Lůžkovicemi

1. Popis definovaných cílů, opatření a aktivit

Cíl 1: Rozvoj obce
Cílem je dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury v obci, která je důležitá pro udržení kvality života obyvatel obce. Důležitým úkolem je také vytvoření příjemného prostředí a celková upravenost obce.

Opatření 1.1: Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury

Aktivity 1.1.1 až 1.1.10 jsou zaměřeny na úpravu veřejných prostranství, zeleně a budování komunikací. S největším objemem financí se počítá pro projekt parkové a víceúčelové plochy ve středu obce. Další nákladné a důležité projekty pro rozvoj obce jsou spojeny s vybudováním a opravou místních komunikací.

Aktivity 1.1.11 až 1.1.13 jsou součástí projektu veřejné kanalizace, který bude do dalších let nejdůležitějším projektem v obci. Je to zároveň jeden z nejnákladnějších projektů v celé historii obce. Obec zahájila přípravy pro realizaci odvedením odpadních vod novým kanalizačním přivaděčem do průmyslové zóny Zlín - Příluky, kde se přivaděč napojí na již existující pravobřežní přivaděč na ČOV Zlín - Malenovice (VaK Zlín) ve správě firmy VEOLIA VODA ČR. Realizace je naplánována na roky 2016 - 2017 (popřípadě dále). S tím souvisí aktivity 1.1.14 až 1.1.19, jejichž splnění má vést k posílení přívodu pitné vody do obce a k dostavbě vodovodní sítě v obci. Veřejným vodovodem je v současnosti pokryto cca 95 % obce.

Aktivita 1.1.20 – Zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích a silnicích v obci. Konkrétní by se mělo jednat o zpomalovací ostrůvek na vstupu do obce na silnici II/491, rekonstrukce křižovatky u ZOD, značení svislé i vodorovné v obci, řešení dopravy před MŠ a ZŠ a celkové zklidnění dopravy.

Aktivita 1.1.21 – Vytápění objektů obce alternativním způsobem. Jednalo by se o dálkové vytápění objektů obce z odpadního tepla bioplynové stanice a zásobování elektrickou energií.

Aktivita 1.1.22 – Vybudování TS obce včetně zázemí pro tyto pracovníky.

Opatření 1.2: Atraktivní prostředí pro život

Aktivita 1.2.1 – Úpravy hřbitova se úzce prolínají s aktivitou 1.1.7 Obnova hřbitova. Jedná se zejména o rozšíření hřbitova, jeho osvětlení, parkové úpravy a vysázení nové zeleně, chodníky, výstavba opěrné zdi a vodovodu v horní části hřbitova.

Aktivita 1.2.2 – Suché poldry. Suché poldry jsou schopné zadržet část povodňového průtoku. V rámci protipovodňových opatření jsou v obci navrženy čtyři poldry. Tři suché poldry budou nad rybníkem, jeden poldr vznikne v lokalitě Žleb – vycházková část obce.

Aktivita 1.2.3 – Oprava, údržba a zakládání nových travnatých ploch a parčíků. Zejména by se mělo jednat o výsadbu zeleně v intravilánu obce, a to v lokalitách: před kostelem, u točny na ulici Větrná, střed obce před divadlem. Dále se jedná o parkové úpravy a zeleň na hřbitově a terénní úpravy žlebu od Kapustového po Pagáčovo.

Aktivita 1.2.4 – Realizace biokoridorů v okolí, úprava biokoridoru v Úlehlách. Jedná se o zavádění a realizaci biokoridorů v okolí obce a úprava biokoridoru v Úlehlách.

Aktivita 1.2.5 – Terénní úpravy vtoku Hvozdenského potoka do rybníku Argalaška. V současnosti není stav této lokality v uspokojivém stavu, proto je v seznamu doporučení pro úpravy terénu.

Aktivita 1.2.6 – Úprava prostranství na místě bývalého sběrného dvora. Toto prostranství by mohlo úpravou poskytnout parkovací či zelenou plochu.

Aktivita 1.2.7 – Přehrážky na potoku. V rámci protipovodňových opatření je třeba vytvořit na vhodných místech přítoku Hvozdenského potoka přehrážky, které tlumí povodňové průtoky.

Aktivita 1.2.8 – Pozemkové úpravy. Realizace návrhů protipovodňových a protierozních opatření v obci, vč. spolupráce se zemědělskými subjekty při řešení těchto staveb.

 
Cíl 2: Opatření ke zvládnutí růstu počtu obyvatel, dostupné služby a podpora podnikatelských aktivit
Cílem je zvládnout růst počtu obyvatel a uspokojení jejich potřeb prostřednictvím podpory nové bytové výstavby a zajištěním dostupných služeb. Prioritou každé obce je udržet hlavně mladé lidi v obci a zabránit jejich odchodu do větších obcí a měst.

 Opatření 2.1: Podpora nové bytové zástavby

Aktivita 2.1.1 – Vybudování nových místních komunikací. Dobudování technické infrastruktury k lokalitám nové výstavby rodinných domů a další drobné úseky v obci. Jedná se o místní komunikace: k tlakové stanici, k přečerpávací stanici, k novým domům, propojení na Záhumení k hlavní silnici, ke hřbitovu, ul. Sadová, ul. Sokolská, ul. Polní. V rámci této aktivity je dále doporučena rekonstrukce a dobudování chodníků v obci.

Aktivita 2.1.2 – Rozšiřování stokové sítě. Touto aktivitou se rozumí rozšiřování stokové sítě obce dle výstavby nových rodinných domů.

Aktivita 2.1.3 – Rozšíření TKR. Rozšíření televizního kabelového rozvodu na nové lokality výstavby rodinných domů.

Aktivita 2.1.4 – Venkovní rozhlas. Zavedení nového kabelového rozvodu v obci a doplnění nových rozhlasových bodů v obci (nová zástavba a ulice Záhumení).

Opatření 2.2: Dostupné služby

Aktivita 2.2.1 – Stavba víceúčelového areálu. Realizace stavby víceúčelového areálu na parcele pod fotbalovým hřištěm. Realizace povede ke zvýšení atraktivity lokality.

Aktivita 2.2.2 – Rekonstrukce tělocvičny a nové hasičské zbrojnice. Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně, nadstavba tělocvičny, oprava vytápění objektu – tepelným čerpadlem, solárními kolektory vč. výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše a využití prostor sauny a rehabilitace. V případě objektu hasičské zbrojnice se jedná o opravu a úpravu kuchyně, kanalizace, výbavu společenské místnosti, opravu podlahy a vjezdu před objektem. Dále se počítá s opravou vytápění objektu obdobným způsobem jako v případě tělocvičny.

Aktivita 2.2.3 – Stavební úpravy a rekonstrukce obecních objektů. Budova Obecního úřadu č. p. 210 – stavební úpravy uvnitř objektu vč. úprav v suterénu objektu, tj. kotelny, oprava vytápění objektu –tepelným čerpadlem a solárními kolektory, rekonstrukce zasedací místnosti, rekonstrukce půdní vestavby na galerii, dětského klubu a víceúčelovou přednáškovou místnost obce a spolků. DPS objekt č. p. 266 – oprava vytápění objektu – tepelným čerpadlem, solárními kolektory vč. výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše, oprava kanalizačních rozvodů v suterénu. Víceúčelový objekt č. p. 228 – kompletní rekonstrukce objektu na víceúčelovou budovu; komplexního zateplení objektu; sanace objektu proti vlhkosti; oprava vytápění objektu – tepelným čerpadlem, solárními kolektory vč. výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše. – parkoviště vedle školy, koupě pozemku vedle ZŠ a zde realizace parkoviště a eventuálně objektu tělocvičny.

Aktivita 2.2.4 – Zobousměrnění sítě TKR. Díky zavedení oboustranné sítě TKR bude umožněno vést internet po stávající síti.

Aktivita 2.2.5 – Venkovní osvětlení. Jednalo by se o komplexní výměnu starého osvětlení za nová svítidla SHC nebo LED. Doporučuje se rovněž prodloužit nový kabelový rozvod v obci a doplnění nových světelných bodů (osvětlení nového chodníku u MŠ, osvětlení nového chodníku pod Hájem, v lokalitách nové výstavby rodinných domů).

Aktivita 2.2.6 – Podpora rozšíření internetu v obci. Podpora může být formou zavedením širokopásmového internetu po zobousměrnění sítě TKR, zavedením WIFI širokopásmového bezdrátového internetu, zavedením internetové služby obce – NET síť. V rámci akce lze zavést kamerový systém sloužící k sledování veřejných prostranství a hřbitova v obci.

Opatření 2.3: Podpora podnikatelských aktivit
Aktivity v rámci opatření 2.3 povedou k různým formám podpory zejména zemědělských subjektů působící na území obce. Dále se jedná o podporu drobné výrobní, o podporu sociálních služeb v obci a podnikatelské činnosti obce – vybudováním nové průmyslové zóny v obci v lokalitě „Za farmou“. 

Cíl 3: Rozvoj kulturního života, spolková činnost, sport

Cílem je vytvořit příznivé podmínky pro děti, mladé i seniory, zejména v oblasti trávení volného času. Obec se zaměří na zajištění a rozvíjení kulturního a sportovního života v obci, podporu spolkové činnosti tak, aby bylo pokud možno uspokojeno co nejvíce obyvatel obce.

Opatření 3.1: Podpora kultury

Aktivita 3.1.1 – Vydávání obecních novin. Pro osvětu obyvatel bude pokračovat ve vydávání obecních novin – Magazín, který je v současnosti vydáván 4 x za rok. Zde se prezentují občanská sdružení působící v obci, část je věnována historii obce a současnému dění v obci. Je to místo pro prezentaci státní správy a samosprávy, dále je zde prostor pro příspěvky občanů.

Aktivita 3.1.2 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb. Oprava a rekonstrukce sakrálních staveb v katastru obce Hvozdná (kostel, kaple, kapličky, Boží muka, kříže, památníčky, …). Konkrétně se jedná o: úpravu prostor kolem Božích muk na Větřáku a celkovou rekonstrukci kapličky u rybníku (zapsání památky do kulturních památek ČR).

Aktivita 3.1.3 – Podpora všem občanským sdružením a spolkům působícím v obci. Důležitá je podpora všech sdružení v obci při jejich činnosti. V rámci aktivity 3.1.3 budou podpořeny tzv. „Dny přátelství a kultury bez hranic“ a „Valašská galerie Josefa Hvozdenského v půdních prostorách obecního úřadu“. Bude vydána Publikace obce k výročí 570 letům obce, popř. budou pořízeny pohlednice obce. V rámci aktivity se počítá se zhotovením osvětlení některých významných budov v obci (budova obecního úřadu a budova domu s pečovatelskou službou) a také se počítá s opravou nástěnných maleb v objektu kroužku divadelních ochotníků Hvozdná

Opatření 3.2: Podpora sportu

Aktivita 3.2.1 – Úprava areálu u fotbalového hřiště. Cílem aktivity je zvýšit zájem o areál a celkově lépe využít prostor v této relaxační zóně. Kromě samotné realizace stavby víceúčelového areálu v této lokalitě (viz výše), se počítá s vybudováním parkovacích míst u areálu a s novým využitím lokality pod fotbalovým hřištěm na extravilánové sportovní aktivity.

Aktivity 3.2.2 až 3.2.6 – Vybudování atraktivnějšího prostředí pro sportovní příznivce je pro obec jednou z priorit následujícího plánovacího období. Z intravilánových plánovaných projektů lze zmínit zimní kluziště (vybudování za příznivých klimatických podmínek na umělém hřišti) nebo tréninkové hřiště pro tenis s cvičnou stěnou. V extravilánu obce se počítá s: 1) úpravou terénu a to zejména pro vybudování lesoparku v lokalitě u rybníka se zákoutím pro koupání a sportovní vyžití včetně naučné stezky se zaměřením k vodní fauně a floře a 2) rekonstrukcí polních cest pro možnosti cykloturistiky, turistiky – vybudování další samostatné naučné stezky v rámci katastru obce, včetně napojení do sítě naučných stezek DSO MRS (Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Slušovicko). V následujícím období by měl být vyčleněn objem financí také na vybudování a podporu budování naučných stezek včetně doprovodných staveb – odpočívadel a to jak samostatně, tak ve spolupráci s ostatními spolky obce. Jako poslední bod je dosud nerealizovaný projekt výstavby cyklotrasy a cyklostezky mezi obcí Hvozdná a obcí Lůžkovice.

 2. Odhadované finanční náklady

Cíl 1: Rozvoj obce:

Opatření 1.1: Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury

Aktivita

Odhadované finanční náklady

1.1.1 Rekonstrukce a oprava stávajících komunikací

 -

1.1.2 Vybudování parkové a víceúčelové plochy

3 500 000 Kč

1.1.3 Rekonstrukce venkovního prostranství před kostelem, rozšíření parkovacích míst

120 000 Kč

1.1.4 Úprava kolem Božích muk na Větřáku

10 000 Kč

1.1.5 Vybudování zastávky autobusu na Osmeku

300 000 Kč

1.1.6 Vybudování dopravního propojení ul. Záhumení s hlavní silnicí

4 000 000 Kč

1.1.7 Obnova hřbitova - úprava chodníků, nová propojovací komunikace, rozšíření hřbitova

6 400 000 Kč

1.1.8 Oprava místních komunikací

2 000 000 Kč

1.1.9 Úprava plochy po odstranění objektu č. p. 23

150 000 Kč

1.1.10 Zřízení parkovací plochy u chaty Lovka

900 000 Kč

1.1.11 Odkanalizování obce Hvozdná

20 470 000 Kč

1.1.12 Obnova stokové sítě obce

6 000 000 Kč

1.1.13 Rozfázování realizace oprav kanalizace

 -

1.1.14 Posílení přívodu pitné vody do obce

6 000 000 Kč

1.1.15 Dostavba vodovodní sítě obce

1 710 000 Kč

1.1.16 Obnova starého vodovodu na Osmeku

5 115 000 Kč

1.1.17 Výměna vodoměrů za automaticky odečítané vodoměry

2 500 000 Kč

1.1.18 Oprava pasportů vodovodů obce

20 000 Kč

1.1.19 Úpravy vodovodu - stížnosti na tlak

300 000 Kč

1.1.20 Zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích a silnicích v obci

1 540 000 Kč

1.1.21 Vytápění objektů obce alternativním způsobem

2 500 000 Kč

1.1.22 Vybudování TS obce vč. zázemí

Dle aktuálních požadavků

 Opatření 1.2: Atraktivní prostředí pro život

Aktivita

Odhadované finanční náklady

1.2.1 Úpravy hřbitova vč. rozšíření

600 000 Kč

1.2.2 Suché poldry

13 800 000 Kč

1.2.3 Oprava, údržba a zakládání nových travnatých ploch a parčíků

1 500 000 Kč

1.2.4 Realizace biokoridorů v okolí, úprava biokoridoru v Úlehlách

2 180 000 Kč

1.2.5 Terénní úpravy vtoku Hvozdenského potoka do rybníku Argalaška

1 900 000 Kč

1.2.6 Úprava prostranství na místě bývalého sběrného dvora

200 000 Kč

1.2.7 Přehrážky na potoku (LPHP)

1 400 000 Kč

1.2.8 Pozemkové úpravy – realizace soub. staveb

12 000 000 Kč

 Cíl 2: Opatření ke zvládnutí růstu počtu obyvatel, dostupné služby a podpora podnikatelských aktivit:

 Opatření 2.1: Podpora nové bytové zástavby

Aktivita

Odhadované finanční náklady

2.1.1 Vybudování nových místních komunikací vč. inženýrských sítí

7 100 000 Kč

2.1.2 Rozšiřování stokové sítě

dle aktuálních požadavků

2.1.3 Rozšíření TKR

900 000 Kč

2.1.4 Rozšíření venkovního rozhlasu

350 000 Kč

 Opatření 2.2: Dostupné služby

Aktivita

Odhadované finanční náklady

2.2.1 Stavba víceúčelového areálu

2 100 000 Kč

2.2.2 Rekonstrukce tělocvičny a nové hasičské zbrojnice

5 050 000 Kč

2.2.3 Stavební úpravy a rekonstrukce obecních objektů

14 300 000 Kč

2.2.4 Zobousměrnění sítě TKR

750 000 Kč

2.2.5 Venkovní osvětlení

350 000 Kč

2.2.6 Podpora rozšíření internetu v obci

3 150 000 Kč

 Opatření 2.3: Podpora podnikatelských aktivit

Aktivita

Odhadované finanční náklady

2.3.1 Podpora zemědělských subjektů

dle aktuálních požadavků

2.3.2 Podpora drobné výrobní a podnikatelské činnosti

dle aktuálních požadavků

2.3.3 Rozšíření sociálních služeb

dle aktuálních požadavků

2.3.4 Průmyslová zóna „Za farmou“

dle aktuálních požadavků

 Cíl 3: Rozvoj kulturního života, spolková činnost, sport

 Opatření 3.1: Podpora kultury

Aktivita

Odhadované finanční náklady

3.1.1 Vydávání obecních novin

110 000 Kč

3.1.2 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb

340 000 Kč

3.1.3 Podpora všem občanským sdružením a spolkům působící v obci a mezinárodním vztahům obce

1 940 000 Kč

 Opatření 3.2: Podpora sportu

Aktivita

Odhadované finanční náklady

3.2.1 Úprava areálu u fotbalového hřiště

1 200 000 Kč

3.2.2 Vybudování zimního kluziště

1 600 000 Kč

3.2.3 Vybudování tréninkového hřiště pro tenis + zeď

3.2.4 Rekonstrukce polních cest pro účely turistiky či cykloturistiky

1 500 000 Kč

3.2.5 Vybudování lesoparku

4 900 000 Kč

3.2.6 Cyklotrasa a cyklostezka mezi obcí Hvozdná a Lůžkovicemi

1 800 000 Kč

 

3. Přehled operačních programů

Pro nové dotační období 2014 – 2020 byly schváleny programy, které byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Největší množství alokovaných prostředků vykazuje „OP Doprava“, společně s „Integrovaným regionálním OP“ a „OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.
Další skupinu, s podobně velkým množstvím alokovaných prostředků, tvoří čtyři programy. Jedná se o „OP Výzkum, vývoj a vzdělávání“, „OP Životní prostředí“, „Program rozvoje venkova“ a „OP Zaměstnanost“.
V novém programovém období 2014–2020 se současných sedm regionálních operačních programů a Integrovaný operační program sjednotí do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Je druhým největším programem v České republice co do objemu spravovaných prostředků.

Přehled specifických cílů v rámci IROPu, u kterých bude moci obec žádat o finanční dotaci:

Prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílů udržitelných forem dopravy

Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Specifický cíl 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Specifický cíl 2.3 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Specifický cíl 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Hlavním cílem OP Doprava je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Program počítá s rozvojem silniční infrastruktury mimo síť TEN-T pomocí Prioritní osy 3, investiční priority „Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciálních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů“, kde bude pro obec prostor, pro rozvoj silniční infrastruktury ve svém katastrálním územím.
OP Životní prostředí 2014 – 2020 se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. A to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní (výstavba suchých poldrů), zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Přehled specifických cílů v rámci OP ŽP, u kterých bude moci obec žádat o finanční dotaci:

PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

SC 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

SC 3.1 Prevence vzniku odpadů

SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

SC 3.3 Rekultivovat staré skládky

SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

SC 4.2 Posílit biodiverzitu

SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

PO 5 Energetické úspory

SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

SC 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

U OP Zaměstnanost mohou obce žádat o finanční dotaci v rámci pěti prioritních os. PO 1 – „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ je navržena tak, aby řešila stěžejní problémy nezaměstnanosti v ČR, a to formou aktivní politiky zaměstnanosti. PO 2 – „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Podpora je cílena převážně na osoby sociálně vyloučené anebo vyloučením ohrožené, a to v širším kontextu než jen z pohledu hledání pracovního uplatnění (např. tvorba a rozvoj sociálních podniků). V rámci PO 3 – „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“ budou projekty zaměřeny na sociální inovace a PO 4 – „Efektivní veřejná správa“ zaměřena na subjekty veřejné správy, a to na zvýšení koncepčnosti práce, zvýšení efektivity a transparentnosti. PO 5 – „Technická pomoc“. Jedná se o technickou podporu programu.
V rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 budou moci obce žádat o finanční dotaci na lesnickou infrastrukturu, přesněji na podporu rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Dále je pak možnost čerpat dotační finance z dílčího opatření na podporu investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizaci a uvádění na trh.

Podpora a realizace programu

Pro úspěšnou realizaci PRO Hvozdná je důležité nastavení jeho postupného naplňování. V budoucnu bude důležitá efektivní spolupráce zapojených aktérů – obce, spolků, občanů i subjektů vně obce.

Tab. 7: Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Hvozdná.

Realizační role

Kompetentní pozice

Jméno

Garant

Starosta obce

Miroslav Válek

Koordinátor

Místostarosta obce

Ing. Jaromír Štach

 

 • Garant zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky, ať už na národní, krajské či místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci programu a navrhuje jeho případné aktualizace. Svolává případná jednání pracovní skupiny.
 • Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností spojenou s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu, vyhodnocování a monitoring. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce a Garanta programu. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za proškolení osob, které budou zapojeny do realizace programu. Zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.

Zpřístupnění dokumentu:
Dokument bude dostupný z webových stránek obce Hvozdná, v tištěné podobě pak bude k dispozici u starosty obce a na obecním úřadě.

Monitoring a hodnocení plnění programu:

 • Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Výsledná zpráva bude předložena zastupitelstvu obce.
 • Součástí zprávy budou informace předané řešiteli jednotlivých aktivit. Ti předají informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase.
 • Souběžně s hodnocením (ale v případě potřeby i nezávisle na něm) bude aktualizován Harmonogram plánovaných aktivit a finanční části PRO Hvozdná.