Strategický plán

Přihlaste se pro vytvaření a sdílení strategických plánů.

I. Základní informace o nositeli strategie

Název

Strategický rozvojový plán obce Košíky 2013 - 2020

II. Analytická část

Obyvatelstvo

OBYVATELSTVO A BYDLENÍ


Počet obyvatel a věková struktura

Stav obyvatelstva v obci je důležitý z hlediska prosperity celé obce a plně ovlivňuje také její ekonomický růst.

Populační vývoj

Nejmenší počet obyvatelstva (403) obci Košíky byl zaznamenán v roce 1997, od té doby je tendence spíše mírně stoupající až do roku 2004, kdy vzrostl počet obyvatelstva až na 411. Maxima počtu obyvatel (424) bylo dosaženo v roce 2010. V posledních třech letech je tendence počtu obyvatelstva spíše stagnující a udržuje se právě okolo počtu 423 obyvatel.

Sociální a vzdělanostní diferenciace obyvatelstva
 
Vzdělání je velmi důležité v životě každého obyvatele i obce jako celku. Lidé s kvalitním a vhodně zvoleným zaměstnáním navazujícím na potřeby trhu práce mají větší
šanci na vlastní trvalou zaměstnanost, nejsou potenciálně ohroženi sociálním vyloučením a pozitivně ovlivňují rozvoj obce jako celku. V obci Košíky převyšuje počet osob bez maturity, významně počet osob s vyšším vzděláním. V rámci vývoje obce je tedy žádoucí věnovat výraznou pozornost zejména vzdělávání mladších ročníků obyvatel tak, aby došlo k postupné úpravě nevyhovující úrovně vzdělanosti.
 
Struktura obyvatel podle náboženského vyznání
 
Struktura obyvatel podle náboženského vyznání byla také zjišťována v rámci sčítání lidu, domů a bytův roce 2001. Košíky se se svými 52,39% věřících blíží statistickému průměru Zlínského kraje, kde je věřících 55%. Nejvíce věřících se hlásí k církvi Římskokatolické, a to celých 32,4%, dále k církvi Československá husitská 1 a
Českobratrské 1, dále 3 věřící Adventisté sedmého dne.
 
Bydlení a životní úroveň
 
Dle posledního sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2001, se v obci Košíky nachází 203 domů, z nichž 76 není obydleno.
 
Bytový fond v obci je přiměřeně technicky vybavený. 34 domů je (dle SLDB 2001) připojeno ke kanalizační síti, přes 120 je napojeno na vodovod, 78 domů bylo plynofikováno. Vybaveno ústředním topením je 94 trvale obydlených domů.

Hospodářství

Ekonomika v obci Košíky

Největší procentní podíl na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel v obci zaujímá průmysl (46,6%).
 
Nezaměstnanost a její struktura
 
Dopady celosvětové finanční krize jsou patrné na vzrůstající nezaměstnanosti v obci Košíky i v celém Zlínském kraji. Obec vykazuje vyšší nezaměstnanost oproti okresu Zlín i Zlínskému kraji.
 
Při porovnání vývoje míry nezaměstnanosti lze pozorovat od roku 2008 její stoupající tendenci. V roce 2009 je zaznamenán nárůst a v roce 2010 dochází k strmému vzestupu, až na současnou hodnotu 18,2% v roce 2011.
 
 

Infrastruktura

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Dopravní infrastruktura

V řešeném území je důležitá doprava silniční a pěší. Území leží mimo zájmy dopravy lodní, letecké a železniční. Řešené území je z hlediska dopravy napojeno na hlavní    silniční tah I/55 prostřednictvím silnice: III/428 23 a III/428 22 – Košíky - Huštěnovice, silnice v obci končí. Železniční doprava prochází mimo řešené území, nejbližšími železničními stanicemi jsou: žst. Huštěnovice na tratič. 330 Břeclav – Přerov. Nejbližší letiště se nachází v Kunovicích. Hromadná doprava je zajišťována dopravním závodem ČSAD BUS Uherské Hradištěa.s. Obcí jsou vedeny linky: 800080 Uherské Hradiště - Jankovice 800611 Zlín – Otrokovice - Jankovice. V obci je 1 autobusová zastávka.
 
Cyklistická doprava
 
Podpora cyklodopravy v posledních letech stoupá. Jízdní kolo umožňuje totiž pohy btéměř všem lidem bez ohledu na jejich věk či výši příjmu. Cyklodoprava je přátelská
k životnímu prostředí a budování infrastruktury má minimálními požadavky na zábor půdy. Pravidelná jízda na kole pozitivní vliv na zdraví člověka. Katastrálním územím obce Košíky prochází značená cyklotrasa č. 5014 z Kudlovic na Bunč.
 
Zásobování vodou
 
Obec Košíky je zásobována ze skupinového vodovodu Sdružení obcí pro výstavbu vodovodu se sídlem v Kudlovicích přivaděčem z Traplic. Nařadu jsou osazeny požární hydranty, na odbočných řadech jsou sekční uzávěry. Provozovatelem vodovodní sítě v obci je Sdružení obcí pro výstavbu vodovodu se sídlem v Kudlovicích.
Rozváděcí řady vodovodu v katastru obce Košíky:
D 110 z PVC délka 1187m
D 90 z PVC délka 655m
 
Odkanalizování
 
V obci Košíky je dělená kanalizace. Nově je vybudována splašková kanalizace včetně kořenové čistírny odpadních vod. Původní kanalizace zůstala jako dešťová. Provozovatelem kanalizační sítě je obec Košíky.
 
Vodní toky a nádrže
 
V katastru obce Košíky se nachází potok ve správě Povodí Moravy Brno s.p.. Jedná se ovodní tok: Smitý potok. Vodní tok je přítokem řeky Moravy. V katastru obce pramení několik bezejmenných přítoků. V obci se nachází také malá požární nádrž.

Vybavenost

Životní prostředí

Půda a reliéf
 
Z širšího geologického pohledu je území budováno paleogeními třetihorními horninami magurské flyšové skupiny - jeho račanskou jednotkou (stáří svrchní eocén až
paleocén, tedy 30 - 67 milionůlet). Tato jednotka se pak člení na vrstvy zlínské, soláňské abělovežské, které jsou zastoupeny v našem nebo blízkém prostoru.V geologické minulosti při přesmycích hornin - tektonických pohybech vznikla takzvaná příčná poruchová zóna košikovská, která je popsána v geologické literatuře autorů V. Menšíka a V. Pešla (1954). Při těchto uvedených geologických procesech byly vyčleněny k povrchu i starší vrstvy paleocenního podkladu druhohor (jura až svrchní křída). Tyto horniny se však vyskytují severně od našeho území. Co se pak týká výše popisovaných vrstev, rozhodující měrou se na košickém území vyskytují vrstvy soláňské. Jsou reprezentovány jílovci lidově zvanými \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\kačinec\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\, dále pískovci, křemitovápenitými vrstvami slepencopískovcovými, drobnými pískovci, hrubozrnými pískovci glaukonitickými. Minerál glaukonit má podle prof. J, Hošpese rozhodující podíl nakvalitěšvestkových pálenek tohoto regionu. Místy se tu vyskytují také silnější vápnitépískovce. V soláňských vrstvách mají převahu pískovce nad jílovci. Mocnost pískovcových vrstev - lavic - dosahuje od 40 cm do 20 m. Hlavní složkou pískovců
je křemen, živce a fility.Ve vrstvách zlínských a belovežských mají převahu jílovce, nebo jsou s pískovci v rovnováze. Jílovce tvoří jilovité minerály, slída a různý podíl tu mají velmi jemné písčité frakce. Jsou různých barev, nejčastěji však šedé nebo hnědé, místy rudohnědé. Velmi snadno zvětrávají až na jílovitou hmotu. Jsou příčinou svahových pohybů. Při déle trvajících deštích nebo při jarním tání mocné sněhové pokrývky jejich povrch nabobtná, ztratí pevnost a zvětralé hmoty spočívající nad nimi se dostanou do pohybu - nastane sesuv. V roce 1939 -40 měl sesuv části obce Nad kapličkou katastrofální průběh, neboť zde bylo zničeno několik rodinných domků. Mocnost popsaných hornin třetihorního původu dosahuje několika set metrů. Tyto horniny spočívají na horninách českého krystalinika, které severně od popisované oblasti v katastrálním území Kostelany na Hané jsou naftonosné. Pokryvné útvary jsou tvořeny rozhodující měrou eluviem - to jest zvětralým nepřemístěným materiálem podložních hornin. Jejich mocnost většinou nepřesahuje 2 m. Na úpatí svahů se pak vyskytují svahové hlíny, které sem byly přetransportovány z vyšších částí svahu. Na těchto zeminách vznikly v převážné míře hnědozemě, jejichž matečný půdotvorný substrát je karpatský flyš. Dále se zde vyskytují dimenzované hnědé půdy a v údolní poloze kolem Košického potoka (pod pálenicí) nivní půdy glejové. U nich byl půdotvorný proces rušen záplavami. Hnědozemě jsou půdami těžšího charakteru, hlavně tam, kde vznikly na jílovcích.

III. SWOT analýza

Silné stránky

+ Aktivní místní spolky a organizované kulturní, společenské a sportovní akce
 
+ Venkovní zázemí pro společenské a kulturní akce „Obecnice“
 
+ Klidné venkovské upravené prostředí obce
 
+ Místní mateřská škola
 
+ Místní knihovna
 
+ Péče o památky
 
+ www stránky a informovanost občanů

Slabé stránky

- Chybí zázemí pro volnočasové aktivity pro děti a mládež
 
- Chybí společenský sál
 
- Nedořešené úpravy některých místních komunikací
 
- Zplodiny ze spalování nevhodného odpadu občany
 
- Chybí víceúčelové hřiště

Příležitosti

? Vytvoření podmínek pro novou výstavbu
 
? Vytvoření nových pracovních míst v obci
 
? Využití dotací (ČR i EU)
 
? Zlepšení vztahů mezi občany

Hrozby

! Nezaměstnanost
 
! Vlivy ekonomické krize
 
! Špatná mezilidská komunikace
 
! Úbytek počtu obyvatel a jejich stoupající věk, nízká porodnost

IV. Návrhová část

Strategická vize

Vize – obec Košíky 2030
 
Obec Košíky bude v roce 2030 prostorem obce, jejíž obyvatelé zde spokojeně žijí a která je vstřícná ke svým návštěvníkům. Bude mít k dispozici materiální podmínky pro
podporu předškolní výchovy a volnočasových aktivit. Soudržnost občanů a respekt k tradicím bude podpořen řadou zde konaných akcí. Rozvoj bude řešen s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj obce a uspokojování potřeb občanů všech věkových kategorií.

Opatření a aktivity

Priorita 1: dopravní a technická infrastruktura v obci Košík 

Obec Košíky počítá postupně v navrhovaném období s opravou místních komunikací a chodníků.

Opatření 1.1 Budování a oprava místních komunikací - aktivita 1.1.1 Oprava chodníků v obci

 

Priorita 2: Košíky - obec atraktivní pro život

Obec žije aktivní životem, zvláště obliba sportovních aktivit je vnímána jako významná. Současná infrastruktura však neodpovídá požadavkům a je nutno přistoupit
k vybudování víceúčelového hřiště, které bude sloužit všem obyvatelům, důraz je kladen zejména na děti. Je nutno vybudovat také zázemí a sociální zařízení u tohoto areálu. 
 
Opatření 2.1 Podpora sportu - aktivita 2.1.1 Vybudování víceúčelového areálu, 2.1.2 Vybudování zázemí a sociálních zařízení areálu
 
V rámci podpory vzdělávání vnímá obec jako výraznou potřebu řešit rekonstrukci budovy bývalých kluboven. Z dalších potřeb je vhodné zmínit zejména nutnost vybudovat prostory pro setkávání obyvatel v obci tak, aby se zde mohla konat setkání vzdělávacího, kulturního i společenského charakteru.
 
Opatření 2.2 Podpora vzdělávání a volnočasových aktivit - aktivita 2.2.1 Oprava budovy bývalých kluboven, 2.2.2 Rekonstrukce dětského hřiště
 
Obec vnímá potřebu řešit svůj rozvoj a přilákat nové obyvatele. K tomu je nutná podpora vytvoření základních předpokladů pro tento rozvoj. Obec proto bude řešit možnosti výkupu pozemků pro zajištění nové bytové výstavby. Na tuto aktivitu by pak v dalším obdob ínavazovala příprava pozemků a řešení sítí buď přímo obcí nebo ve spolupráci se soukromým investorem. Rovněž je nutno udržet v obci ordinaci praktického a dětského lékaře. Tyto služby významně pomáhají občanům, aby nemuseli cestovat do Traplic,Huštěnovicči jiné větší obce.
 
Opatření 2.3 Podpora bydlení a služeb - aktivita 2.3.1 Analýza možností vytvoření podmínek pro novou bytovou výstavbu (pro výkup pozemků), 2.3.2 Zajištění vybavení ordinace lékařů
 
 
Priorita 3: Péče o kulturní památky
 
Obec věnuje tradiční pozornost údržbě drobných kulturních památek, které se nacházejí na jejím území. Tato pozornost nezanikne ani v následujícím období a památky budou i nadále jedním z významných momentů, jimž se obec věnuje. Nejedná se samozřejmě pouze o jejich pasivní údržbu a rekonstrukce, ale rovněž o tradiční akce, které jsou s místními zvyklostmi spojeny a pomáhají podporovat sounáležitost obce.
 
Opatření 3.1 Rekonstrukce památek a drobných staveb - aktivita 3.1.1 Podpora údržby drobných památek a udržování tradic
 
 
Priorita 4: Podpora udržitelného rozvoje
 
Obec dbá o celkovou kultivaci prostředí, proto bude i v následujícím období podporována výsadba zeleněv obci.
 
Opatření 4.1 Zeleň a ochrana přírody - aktivita 4.1.1 Výsadba zeleně, 4.1.2 Třídění odpadu - kontejnery, kompostéry
 
 
Priorita 5: Podpora cyklodopravy
 
Cyklodoprava je vnímána jako významný pozitivní trend ovlivňující jednak dopravu do zaměstnání, za vzděláváním i službami a rovněž jako kvalitní způsob aktivního trávení volného času. Obec zajistí podporu rozšiřováni infosystému tak, aby zajistil cyklistům maximální bezpečnost a podporu při cestách i výletech napříč okolím.
 
Opatření 5.1 Podpora cyklodopravy - aktivita 5.1.1 Budování informačního systému pro cyklisty v návaznosti na okolní obce
 

Podpora a realizace programu

Harmonogram realizace

Harmonogram rozřazuje jednotlivé aktivity do let, které se jeví pro jejich realizaci jako nejvhodnější vzhledem k připravenosti akcí, možnosti využít dotační tituly (případně realizovat již předkládané žádosti o dotace), vzhledem k předpokládanému rozpočtu obce a jejím personálním kapacitám tak, aby se jednalo o plán pragmatický a realizovatelný. Tabulka harmonogramu tak současně představuje podpůrný nástroj pro přípravu jednotlivých akcí, přípravu rozpočtu obce a vyhledávání vhodných dotačních titulů, které by umožnily řešit aktivity s podporou vícezdrojového financování. V oblasti rozvoje obce je to do roku 2013 pro obec zejména Program rozvoje venkova, obec však může využit další dotační tituly, ať již z rozpočtu vlády, krajů, mezinárodních programů či drobnějších zdrojů nadací a soukromých darů. Za významný zdroj prostředků lze považovat navázání spolupráce s privátním sektorem a společné řešení některých aktivit (projektů) cílených zejména do oblasti rozvoje cestovního ruchu. Takové partnerství je přínosné pro všechny účastníky, v rámci republiky se však v tomto období vyvíjí spíše nahodile. Harmonogram je koncipován racionálně, s přihlédnutím k současnému negativnímu trendu v ekonomice. Je považovánza „živý“ nástroj, který lze s ohledem na možnosti ekonomiky, celospolečenské prostředí a potřeby obce modifikovat a rozhodnutím zastupitelstva řešit posuny jednotlivých aktivit v čase či jejich obsahové aktualizace tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám. Harmonogram je sestaven do přehledné tabulky.