Strategický plán

Přihlaste se pro vytvaření a sdílení strategických plánů.

I. Základní informace o nositeli strategie

Název

Program rozvoja obce Kálnica 2015 - 2023

II. Analytická část

Obyvatelstvo

Vývoj počtuobyvateľov obce Kálnica

Z historických prameňov jestvuje informácia, že v roku 1880 mala obec Kálnica 826, v roku 1900 - 946 obyvateľov, v roku 1920 - 977 obyvateľov, v roku 1930 - 932 obyvateľov a v roku 1940 - 977 obyvateľov. V roku 1950 sa uskutočnilo prvé  oficiálne sčítanie obyvateľov a domov, kde bolo zistené, že oproti minulému desaťročiu sa počet obyvateľov obce Kálnica znížil na 960 obyvateľov, úbytok však predstavoval iba 1,74 % a v celkovom historickom kontexte ho nie je možné považovať za negatívny, keďže obec Kálnica si v procese mnohých zmien rokov 1880 – 1950 udržala počet obyvateľov.
Nízky úbytok v uplynulom desaťročí predznačil istú stabilizáciu obce čo sa týka počtu obyvateľov a ani v ďalšom období sa počet obyvateľov výraznejšie nemenil.
Najvýraznejší nárast počtu obyvateľov bol zaznamenaný v nasledujúcom desaťročí pri sčítaní v roku 1960, nárast o 16,04 %. V desaťročí 1980 – 1991 bol zaznamenaný najvýraznejší pokles počtu obyvateľov 7,75 % . Súvisel s odchodom zvlášť mladých ľudí do blízkeho Nového Mesta nad Váhom ktoré poskytovalo nielen byty, ale i dostatok  pracovných  príležitostí  a   ďalších  kultúrno-spoločenských  vymožeností mesta. Tento pokles počtu obyvateľov sa v nasledujúcom desaťročí 1991 – 2001 ešte prehĺbil o 3,09 % na 1003 obyvateľov, v ďalších rokoch však začal počet obyvateľov stúpať a odvtedy osciluje v hodnotách 1007 – 1047 obyvateľov. Výkyvy počtu obyvateľov sú v jeho prírastku ako i úbytku v rozpätí–2,25  + 2,25  %.

width=599

 

Z grafu vidíme, že demografický rozvoj obce Kálnica sprevádzal počiatočný prudký rast počtu obyvateľov, ktorý je od roku 1991 až podnes relatívne stabilný. Nemá však žiadúci rastúci trend, pričom obec Kálnica svojou lokalizáciou a vybavenosťou má  k rastúcemu trendu všetky predpoklady. 

Tab. č.1  Vývoj počtu obyvateľov obce KÁLNICA 1940 - 2015

Rok

Počet obyvateľov

 

% Zmena

1940

977

1950

960

-1,74

14,02

3,07

1960

1114

16,04

1970

1114

0,00

1980

1122

0,72

-9,96

1991

1035

-7,75

2001

1003

-3,09

2003

1024

2,09

1,50

2004

1047

2,25

2005

1041

-0,57

2006

1032

-0,86

2007

1036

0,39

2008

1032

-0,39

2009

1014

-1,74

2010

1018

0,39

2011

1046

2,75

-1,08

2012

1040

-0,57

2013

1036

-0,38

2014

1033

-0,29

2015

1007

-2,52

 

Zdroj: Štatistický úrad SR

Dôvody stagnujúceho vývoja počtu obyvateľov Kálnica môžeme hľadať v skúmaní ukazovateľov salda prirodzeného prírastku a salda migrácie.
Ukazovateľ prirodzenej výmeny a migrácie poukazuje na hlavný dôvod úbytku obyvateľstva  a   to   vyšší   počet   zomrelých   ako   novonarodených   obyvateľov   v hodnotenom období. K dispozícii máme dostatočné časové rozpätie od roku 2001 - 2014. Saldo migrácie hovorí o počte osôb vysťahovaných z obce a prisťahovaných do obce. Poukazuje na % obyvateľov želajúcich si zostať v obci. Saldo prirodzeného prírastku ako i saldo migrácie dosahuje negatívne i pozitívne hodnoty, dôležitý bude teda ich prienik, ktorý znázorňuje graf č.2. 

Tab.č. 2   Dôvody demografických zmien, saldo prirodzeného prírastku, migračné saldo a celkový   prírastok

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

živonarodení

15

11

9

8

3

5

8

8

13

7

12

4

10

8

zomretí

8

13

5

11

10

10

10

17

15

7

7

9

18

16

saldo prirodzený prírastok

7

 -2

 4

-3

-7

-5

 -2

 -9

-2

 0

 5

 -5

 -8

-8

migračné saldo

4

22

 -5

 26

 1

 -5

 9

 -10

 -3

 4

 18

 -1

 4

 5

celkový prírastok

11

20

-1

 23

 -6

 -10

 7

 -19

 -5

 4

 23

 -6

 -4

 -3

Z prieniku salda prirodzeného prírastku a migračného salda vidíme, že saldo  migrácie sa dostáva ostrejšie do pozitívnych hodnôt ako saldo prirodzeného prírastku. Znamená to, že za málo dynamickým rastom počtu obyvateľov obce Kálnica stojí nízka pôrodnosť.

width=619

Veková štruktúra obyvateľstva

Veková štruktúra obyvateľstva je jedným z najdôležitejších demografických ukazovateľov. Následkom zníženia pôrodnosti v posledných rokoch sa znižuje podiel osôb v predproduktívnom  veku  (do  14  rokov)  a  zvyšuje  sa  podiel  obyvateľstva  v produktívnom veku (15-59 muži – 54 ženy) a v poproduktívnom veku (60 a viac rokov muži a 55 a viac rokov ženy.
Na disproporciu medzi podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku a poproduktívnom veku poukazuje index starnutia, čo je pomer osôb v poproduktívnom veku k počtu osôb v predproduktívnom veku násobený stom. Pri hodnote  ukazovateľa väčšej ako 100 možno hovoriť o regresívnom, pri hodnote menšej ako 100 o progresívnom trende vo vekovom zložení obyvateľstva.

width=612

Z tabuľky č. 4 môžeme porovnať vývoj vekovej štruktúry v obci Kálnica z roku 2001, 2005 a v súčasnosti 2014. Z tabuľky vidíme neželaný nárast poproduktívnej vekovej skupiny ako i úbytok v predproduktívnej skupine. Tieto ukazovatele naznačujú stárnutie obyvateľstva.

Tab. č. 4 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva

 Obec

obdobie

Spolu

 Štruktúra v %

predproduktívny

produktívny

poproduktívny

Kálnica

2001

1003

14,7

58,8

25

2005

1041

15,37

58,69

25,94

 

2014

1033

13,36

56,05

30,59

Zdroj: ŠÚ

Osídlenie obce

Tab. č. 5 Domy Kálnica

Rok

1991

2001

% Zmena

2011

% Zmena

Počet obyvateľov

1035

1003

-3,09

1046

4,29

Počet obydlí

383

387

1,04

406

4,91

Trvale osídlené obydlia

309

290

-6,15

313

7,93

Neobývané

74

97

31,08

93

-4,12

% Neobývaných

19,32

25,06

22,91

 

Zdroj: ŠÚ

Hustota osídlenia obce Kálnica je 39 obyvateľov na km2 (2012). Je vzhľadom na veľkosť katastra obce veľmi nízka. V roku 1991 bolo v obci Kálnica 383 obydlí, pričom 309 z nich bolo trvale obývaných. V roku 2001 oproti roku 1991 klesol počet obyvateľov, pristavili sa však 4 nové obydlia. Klesol však počet trvale osídlených obydlí na 290 a teda o 6,15 %. Nárast počtu neobývaných obydlí predstavoval až 31,08 %. Za desaťročie vývoja obce môžeme sledovať pohyb domov. Počet obydlí podľa sčítania SOBD 2011 vzrástol na 406 t.j. o 4,91 %, zvýšila sa i obývanosť obydlí o 7,93 %. Oproti desaťročiu sa stabilizovala i obývanosť obydlí, kde sa počet neobývaných domov už výraznejšie nemenil, poklesol o 4,12 %. % neobývaných obydlí je však veľmi vysoké. Dosahuje hodnoty od 19,32 % - 22,91 %. Podiel neobývaných obydlí tvorí potenciál na bývanie, ktorý je možné :

-                     speňažiť odpredajom nehnuteľností/pozemkov ich majiteľmi

-                     chápať ako víkendové chalupy – chaty – snažiť sa o tvorbu programu pre víkendových hostí

-                     obývať formou predaja / prenájmu novým majiteľom a dosiahnuť tak vyšší počet obyvateľov.

Keďže obec  Kálnica  disponuje  potenciálom  na  zvyšovanie  počtu  obyvateľov,  je v záujme obce, aby poskytovala občanom čo najlepšie podmienky pre rozvoj bývania a napomáhala „obratu“ voľných domov na bývanie a ich využitiu. Vhodné je tiež evidovať voľné pozemky na novú výstavbu.

 

 

Životné prostredie

 

Charakteristika územia

Katastrálne územie obce Kálnica s plochou 26,40 km2 sa nachádza v severozápadnej časti pohoria Považský Inovec. Územie obce je súčasťou dvoch horských krajinných podcelkov Považského Inovca, a to Vysokého Inovca a Inoveckého predhoria. V podcelku Vysokého Inovca, ku ktorému patria najvyššie  časti Považského Inovca s najvyšším vrchom Inovec (1042 m n.m.), dosahuje aj územie Kálnice najvyšší bod v k. 910 m n.m. (Vtáčí vŕštek, nazývaný tiež Ostrý vrch), ležiaci na hlavnom hrebeni pohoria, na ktorý územie obce zasahuje.

Povrch

Vo Vysokom Inovci, do ktorého zasahujú horné časti Prostrednej a Krajnej doliny, vznikol silne členitý hornatinný reliéf s relatívnymi výškovými rozdielmi 311 až 640 m a stredným uhlom sklonu svahov 12 - 24°. Z hlavného hrebeňa, ktorého výška neklesá pod 700 m n.m., vystupujú do územia obce viaceré rázsochy so strmými stranami.
Z viacerých vrchov uvádzame Kopanú (470 m n.m.), Kňažiu (438 m n.m.), Kavčí vrch (412 m n.m.) a Hraničný vrch (474 m n.m.). Prevažne prevláda hladko modelovaný reliéf, miestami sa však vytvorili ostrejšie formy reliéfu, niekde až bralnatého, charakterizovaného tzv. kozími chrbtami.
V reliéfe sú výrazné, najmä geologickou činnosťou vody modelované, doliny Rybníckeho potoka a Kňažej, Prostrednej a Krajnej doliny, tiež doliny Istvičovského potoka. V Inoveckom predhorí obec dosahuje aj najnižší bod - cca 205 m n.m., a to v mieste, kde Kálnický potok opúšťa jej územie. Intravilán obce Kálnica leží v n.v. cca 208 - 240 m n.m.

Podnebie

Intravilán obce s najbližšími priľahlými časťami patrí do teplej klimatickej oblasti, obvodu teplého, mierne vlhkého, s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu v okolí obce sa pohybuje okolo 9°C, s narastajúcou nadmorskou výškou však postupne klesá a v hrebeňovej časti Považského Inovca dosahuje 6°C. V najchladnejšom mesiaci januári je priemerná teplota - 3,5 až -6°C, v najteplejšom mesiaci júli dosahuje 17 až 17.5°C. Priemerný ročný úhrn zrážok v okolí obce sa pohybuje medzi 600 - 650 mm, postupne však s narastajúcou nadmorskou výškou stúpa a v hrebeňovej časti Považského Inovca dosahuje 800 - 900mm.

Kvalita ovzdušia

Obec Kálnica je dostatočne vzdialená od hospodárskych centier, možných zdrojov znečistenia ovzdušia, preto je kvalita ovzdušia v obci dobrá. Problematické je len spaľovanie tuhého paliva občanmi obce. Malým zdrojom znečistenia je kotolňa kultúrneho domu, Jednoty, Chata STÚ, Reštaurácia Koliba , ZŠ s MŠ, potraviny COOP Jednota a areál poľnohospodárskeho družstva.
V mikroregióne, ktorého je obec súčasťou sa nachádzajú len stredné a malé zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré môžu mať dopad aj na kvalitu ovzdušia v obci Kálnica.
K najznámejším stredným zdrojom znečistenia v mikroregióne patria – Hella Slovakia Front Lighting s.r.o.Kočovce,/+TESCO sklady v Rakoľuboch – kataster Beckov/+ novostavby Logistického centra v Rakoľuboch./ Chirana Progres s.r.o. prevádzka Lúka, Coca Cola Beverages Slovakia, s.r.o. a poľnohospodárske družstvá. Ostatné evidované malé a stredné zdroje znečistenia ovzdušia v prevažnej miere používajú zemný plyn, v menšej miere drevo, ktorého spotreba v poslednom období vzrastá v dôsledku zvyšovania ceny zemného plynu.
V obci nie je evidovaná skládka odpadu.
Z hľadiska sledovania kvality ovzdušia je dôležité okolie. Tabuľky uvedené nižšie uvádzajú veľké a stredné zdroje znečištovania ovzdušia v Trenčianskom kraji a ich počet.

width=456
Tab. č. 6 Veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji

Nižšie sú uvedení najväčší znečisťovatelia v Trenčianskom kraji.


Tab. č. 7 Najväčší znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji

Z hľadiska monitorovania stavu ovzdušia sa sledujú tieto látky: polietavý prach, emisie síry, atmosférický ozón, vplyv dopravy, celkový organický uhlík, amoniak, ťažké kovy a iné.

Popis znečisťujúcich látok a ich účinok na zdravie obyvateľstva:

Polietavý prach predstavuje častice rôznej veľkosti, ktoré sú voľne rozptýlené v ovzduší. Pochádzajú z rôznych technologických procesov, uvoľňujú sa najmä pri spaľovaní tuhých látok a sú obsiahnuté vo výfukových plynoch motorových vozidiel. Do ovzdušia sa však dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť). Vplyv na zdravie ľudí závisí od veľkosti častíc a  koncentrácie. Prachové partikuly rozptýlené v ovzduší sú rôzneho chemického zloženia, ktoré závisí nielen od priemyselných exhalátov, dopravy ale aj od klimatických podmienok a intenzity poľnohospodárskej činnosti v danom území. Polietavý prach pôsobí ako nosič iných polutantov anorganického alebo organického pôvodu z ovzdušia. Význam majú hlavne častice menšie ako 10 µm, (PM10) ktoré sa dostávajú až do dolných dýchacích ciest. Úroveň znečistenia ovzdušia PM10 na Slovensku môžeme charakterizovať ako závažnú. Limitná hodnota priemernej ročnej koncentrácie v roku 2006 bola prekračovaná na takmer 30 % AMS národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). V lokalitách s vysokým a dlhodobým pôsobením zvýšených koncentrácií drobných prachových častíc v ovzduší sa pozoruje nárast počtu hospitalizovaných osôb s chronickými dýchacími problémami, zápalmi nosohltana, nárastom chrípkových ochorení, zvýšeným výskytom astmy, zhoršovaním činnosti pľúc, rozvojom alergií a zvýšenou úmrtnosťou obyvateľov na ochorenia dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. Je možné, že dlhodobé pôsobenie prachu v ovzduší môže vplývať na skracovanie dĺžky života asi o 2 až 3 roky.

Emisie síry z dopravy vznikajú hlavne pri spaľovaní nafty v nákladných vozidlách, traktoroch, lokomotívach a stavebných strojoch. Množstvo oxidu siričitého emitovaného z výfukov motorových vozidiel je rôzne v závislosti na použitom palive. Síra obsiahnutá v palive sa dostáva do atmosféry vo forme oxidu siričitého SO2 ,  ktorý v dôsledku reakcie s atmosférickou vlhkosťou vedie ku vzniku tzv. kyslých dažďov. Účinky SO2 na ľudský organizmus sa odvíjajú práve z tejto vlastnosti – pôsobí dráždivo na dýchacie cesty a očné spojivky. Navyše jeho vdychovanie spôsobuje zužovanie priedušiek.
Ku vzniku oxidov dusíka dochádza vždy pri zohriatí vzduchu, ktoré nastáva pri spaľovaní palív. Jeho množstvo závisí na teplote procesu - čím je teplota vyššia, tým vyššia je tvorba. Ich najvýznamnejšou zložkou sú oxid dusičitý a oxid dusnatý, ktorý je však nestály a mení sa na oxid dusičitý. Pochádza hlavne z automobilovej dopravy, prispieva k tvorbe skleníkových plynov. Oxid dusičitý je dráždivý plyn, ktorý pôsobí na dýchacie cesty a spôsobuje ich zužovanie. Na vyššie koncentrácie oxidu dusičitého v ovzduší sú najcitlivejší najmä astmatici a osoby s primárnym ochorením dýchacej sústavy. Vyššie hladiny NO2 spôsobujú väčšiu vnímavosť na bakteriálne a vírusové infekcie pľúc. U detí dlhodobo vystavených účinkom NO2 sa  prejavuje nárast nepriaznivých dýchacích príznakov, ktoré môžu viesť až k zhoršeniu funkcie pľúc.

Oxid uhoľnatý (CO) je toxický plyn, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní a je súčasťou výfukových plynov motorových vozidiel. Vzniká v dôsledku nedokonalého spaľovania, pri ktorom uhlík obsiahnutý v palive len čiastočne oxiduje. Organizmus však dokáže tolerovať pomerne vysoké koncentrácie bez príznakov zdravotného poškodenia. Na oxid uhoľnatý sú najcitlivejšie tehotné ženy a ich plody, ďalej malé deti, osoby s ochoreniami srdcovo-cievneho aparátu a staré osoby.

Atmosférický ozón   ,väčšina atmosférického ozónu (približne 90 %) sa nachádza v stratosfére (11-15 km), zvyšok v troposfére. Stratosférický ozón chráni našu biosféru pred letálnym ultrafialovým UV-C žiarením a v značnej miere zoslabuje UV- B žiarenie, ktoré je schopné vyvolať celý rad nepriaznivých biologických efektov, napr. rakovinu kože, očné zákaly.

Vplyv dopravy Nárast intenzity cestnej dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácií a zvyšuje množstvo emisií z výfukových plynov, sekundárnu prašnosť a tým negatívne ovplyvňuje ovzdušie v dýchacej zóne človeka, pri obmedzených rozptylových podmienkach v dôsledku mestskej zástavby.
Hlavnými škodlivinami z automobilovej dopravy sú oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx), oxidy síry (SOx), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), tuhé emisie, olovo a ďalšie zlúčeniny. Emisie, ktoré produkuje doprava, závisia hlavne od jej intenzity, zloženia dopravného prúdu, technického stavu vozidiel, režimu dopravy, rýchlosti vozidiel a od klimatických faktorov. 

Celkový organický uhlík (∑C) je spoločný názov pre organické látky v plynnej fáze.  Na emitovaní tejto základnej znečisťujúcej látky sa podieľajú najmä spaľovacie procesy, lakovne a čerpacie stanice pohonných hmôt.

Amoniak (NH3) je bezfarebný, veľmi dráždivý plyn s charakteristickým ostrým zápachom. Bežne sa vyskytuje v prostredí a tiež vzniká činnosťou človeka. Amoniak je dôležitá látka pre rast rastlín ako aj nevyhnutná súčasť života človeka. Vo vode, pôde a ovzduší sa nachádza ako zdroj dusíka pre rastliny a zvieratá. Najviac amoniaku bezvodého sa do zložiek životného prostredia dostáva rozkladom hnoja, mŕtvych tiel rastlín a živočíchov. Vysoké koncentrácie amoniaku v ovzduší sa môžu vyskytnúť v prípade použitie umelého hnojiva na poliach. Prítomnosť amoniaku v ovzduší množstvách viac ako 50 ppm má dráždivé a leptavé účinky.

Ťažké kovy patria medzi základné skupiny znečisťujúcich látok, ktoré sa sledujú v rôznych zložkách životného prostredia. Ide o pomerne rozsiahlu skupinu kontaminantov, ktoré sa vyznačujú rozdielnymi vlastnosťami, účinkami i zdrojmi svojho pôvodu. Predmetom svetového monitoringu sú prvky: Hg, Cd, Cr a Pb. Tieto sa všeobecne považujú za najškodlivejšie pre ľudí a zvieratá. Veľmi škodlivé môžu byť aj niektoré ďalšie prvky, ktoré sú v malom množstve v pôdach a rastlinách potrebné, ak sa však nahromadia vo veľkom množstve, môžu pôsobiť ešte toxickejšie ako prv uvedené prvky, sú to napr. Zn, As, Cu, Ni a ďalšie.
Podľa pôvodu môžeme vyčleniť dva zdroje ťažkých kovov a to prírodné- geochemické a antropogénne.
Prírodné-geochemické zdroje: Ťažké kovy sú stopovými zložkami primárnych minerálov v horninách.
Antropogénne zdroje: Okrem prírodných-geochemických zdrojov ťažkých kovov existuje aj veľké množstvo antropogénnych zdrojov. Môžeme si vyčleniť viacero antropogénnych zdrojov ťažkých kovov (Alloway-Ayres, 1993; Ross, 1983):

♦baníctvo – úložiská, haldy, transport rúd – ku kontaminácii dochádza v dôsledku zvetrávania a veternej erózii a úletov pri preprave rúd,

♦hutníctvo – znečistenie vzniká z exhalátov, aerosólov, ktoré unikajú pri výrobe a spracovaní železa, ocele a farebných kovov,

♦poľnohospodárstvo – umelé hnojivá, pesticídne prípravky,

♦spaľovanie fosílnych palív (uhlie,ropa),

♦elektronika,

♦batérie,

♦farby,

♦tlač apolygrafia,

♦prípravky v zdravotníctve – zubné prípravky, liečivá apod.,

♦  odpadové    hospodárstvo    –    spaľovne    odpadov,    odpadové    kaly,    skládky priemyselného a komunálneho odpadu.

 width=546
Tab.č.8 : Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v Trenčianskom kraji

Z tabuľky vývoj základných znečisťujúcich látok v Trenčianskom kraji, ktoré ovplyvňujú celé územie. Čo sa týka ukazovateľov TZL , SO2, Nox možno hovoriť o poklese týchto látok v ovzduší. Čo sa však týka CO (Oxid uhoľnatý) - ukazovateľ je nestály a ešte stále vykazuje vysoké hodnoty.

Voda

Hydrologický územie obce Kalnica patrí do povodia Váhu. Odvodňované je Rybníckym potokom a Kálnickým potokom s prítokmi Kňažia, Prostredný potok a Istvičovský potok. Vodnosť povrchových tokov je závislá na klimatických, najmä zrážkových pomeroch. V obci sa nachádzajú 2 chránené vodné zdroje a to Vodný zdroj  –  prameň  Klokočovka  s výdatnosťou  od  0,85/  l/s  zachytený  v roku  1952  a vodný zdroj – prameň Stoky so stabilnou výdatnosťou 1,7 l/s , zachytený v roku 1992-1996.
Veľký rozptyl výdatnosti prameňa Klokočovka súvisí s jeho krasovým charakterom    a ovplyvňovaný je výdatnosťou zrážok .Prameň Stoky je naproti tomu je výdatnosťou stály a je možné jeho výdatnosť ďalšími technickými opatreniami podstatne zvýšiť. Patrí do hydrogeologického celku mladších prvohôr, ktorá sa vyznačuje malou priepustnosťou. Zavodnenie je prevažne malé. Prameň Klokočovka sa  geologicky nachádza druhohornom obale tatrika triasových karbonátov. Vyznačuje sa dobrou puklinovou priepustnosťou.
V podzemnej vode z permských súvrství je väčšinou zvýšená radioaktivita  spôsobená vyšším obsahom radonu i v prameni STOKY. Tento je pomocou odradónovacej aeračnej stanice odstraňovaný na minimálnu už bezvýznamnú hranicu.8 Zdrojom znečistenia potoka pretekajúceho obcou Kálnica môže byť podľa Greenpeace 9 aj silne mineralizovaná voda vytekajúca z jedného z vrtov „ uránovej “ lokality Kálnica –Selec.
Územie Slovenska, okresu Nové Mesto nad Váhom ako i mikroregiónu je bohaté na podzemné vody a zdroje pitnej vody, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme.
Kvalita vodných zdrojov v katastrálnom území obce Kalnica je v dobrom stave. Veľa rodinných domov má vlastné studne, využívajú sa však zväčša na polievanie nakoľko verejný vodovod je sprevádzkovaný od roku 1996 a sú naň napojené všetky obydlia.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva pravidelne monitoruje kvalitu pitnej vody z vodovodov a podáva o jej kvalite správu. Sleduje sa najmä úroveň hladiny dusičňanov, ktorá nesmie presiahnuť hodnotu 50 mg.l-1. Je potrebné však uviesť, že deti do 6 mesiacov veku nesmú piť vodu, ktorá presahuje hodnotu 10 mg.l-1. Pre posúdenie kvality vody v obci Kálnica uvádzam tabuľku meraní RÚVZ pre odberné miesto Kálnica MŠ. Pri hodnotách 3,99 – 4,33 mg.l-1 môžeme hovoriť o vynikajúcej kvalite vody v obci. Pre porovnanie kvality vody uvádzam obec okresu NM Nová Ves nad Váhom , ktorá presahuje obsah dusičňanov vhodný pre deti do 6 mesiacov.

Tab. č.9 Kvalita pitnej vody v obci Kálnica - merania RUVZ - porovnanie

Prevádzkovateľ vodovodu

Merné miesto

Hodnota mg.l-1

Obecný vodovod

Obec Kálnica, MŠ

3,99 - 4,33

Obecný vodovod

Obec Nová Ves nad Váhom, firma ADAJA s.r.o.

19,00 -32,20

Zdroj: RUVZ vodvody kvalita vody 2012

Obyvatelia v obci Kálnica používajú tiež vlastné studne, ktorých kvalita vody je sledovaná len individuálne. Pre zistenie stavu je možné odobrať vzorky vody zo studní a urobiť mikrobiologický prieskum. Prieskum vykonáva Regionálny úrad zdravotníctva v Trenčíne. (RÚVZ)
V obci nie je zatiaľ vybudovaná kanalizácia, preto môže dochádzať k znečisťovaniu podzemných vôd. V obci sa nachádza 16 malých súkromných ČOV. Zdrojom znečistenia vôd v obci Kálnica je poľnohospodárska činnosť, činnosť miestnych firiem, aktivity návštevníkov obce a občanov.
V obci sa nenachádza minerálny prameň.

Pôda

Pôda je jedna zo základných zložiek prírodného prostredia, má rozhodujúci vplyv na vznik a vývoj rastlinstva a živočíšstva. V údoliach sa vyvinuli nivné pôdy a v  prevažnej časti chotára hnedé lesné pôdy a rendziny. Podľa úrodnosti obec patrí do stredne úrodných pôd.
Výmera chotára v celkovej rozlohe predstavuje 2640 ha, z toho 680 ha tvorí poľnohospodárska pôda, 180 ha lesný pozemok,  63 ha zastavná plocha.
Poľnohospodárstvo v rastlinnej výrobe sa zameriava hlavne na obilninárstvo a krmovinárstvo. V súčasnosti je v popredí záujmu pestovanie vínnej révy, s ohľadom na dávne tradície, keď Kálničania pretvárali okolité svahy na úrodné vinohrady. V minulom storočí ich však napadla fyloxéra a preto v roku 1882 dr. J. L. Holuby botanizoval už v opustených vinohradoch.

Prehľad využitia pôdy.

width=649

Fauna a flóra

Flóra

Z hľadiska fytogeografického (rastlinno - zemepisného) členenia Slovenska menšia časť územia Kalnice patrí do oblasti panónskej flóry do obvodu panónskej xerotermnej flóry . Do tohto fytogeografického obvodu spadá len výbežok  Podunajskej nížiny, ktorá zasahuje svojimi severnými výbežkami ako Podunajská pahorkatina údolím Váhu po Beckov (tzv. Beckovská brána). Podstatná časť územia Kálnice patrí do oblasti západokarpatskej flóry do obvodu predkarpatskej flóry , súčasťou tohto obvodu je okres Považský Inovec.
K podrobnejšiemu poznaniu flóry Kálnice na sklonku minulého storočia prispel jeden  z najvýznamnejších botanikov Slovenska dr. J. Ľ. Holuby. Vo svojom príspevku Excursion in das Kálnicaer Gebirge im Suden des Trentschiner Comitates (1883) - Exkurzia do kálnických hôr na juhu Trenčianskej župy - popísal výsledky svojho botanizovania v opustených vinohradoch, kde zistil výskyt v stavača obyčajného a vstavača vojenského, ktoré sa tu nachádzali v nesmiernom množstve. V hojnom počte sa tiež nachádzala palina metlovitá, ránhoj horský a zbehovec úzkolistý. Zriedkavejšie sa tu vyskytoval kavyľ Ivanov .
V roku 1902 dr. J. Ľ. Holuby sa opäť vrátil do kálnických hôr, kde ho zaujali hlavne prvé jarné druhy. Príspevky dr. J. L Holubyho sú pre nás cenným zdrojom informácií o flóre Kálnice a jej premenách, lebo v súčasnej dobe sa z teplomilnej lokality DaranechCipecnepodarilodokladovaťanijedenzospomínanýchkritickýchtaxónov.
Kálnické hory priťahujú botanikov i v súčasnosti. V roku 1983 tu botanizoval  pracovník Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty so sídlom v Nemšovej RNDr. Pavol Deván, ktorý potvrdil v Krajnej doline výskyt prilbovky dlholistej , vstavačovca bazového , vstavača mužského poznačeného a vstavača obyčajného.

Prehľad typov vegetácie:

Na území okolia Kálnice predstavujú prirodzenú vegetáciu tieto rastlinné spoločenstvá:

a)  lužné lesy podhorské a horské

b)  dubovo - hrabové lesy karpatské

c)  dubovo - cerové lesy

d)  dubové kyslomilné lesy

e)  bukové kvetnaté lesy podhorské Eu

f)   lúčne spoločenstvo Lužné lesy podhorské a horské

V dolinách pozdĺž vodných tokov sa vyskytujú vlhkomilné druhy lužných lesov podhorských a horských. V stromovom poschodí sa najhojnejšie vyskytuje jelša lepkavá , ďalej pristupuje topoľ biely , topoľ čierny , vŕba biela a vŕba košikárska. Poschodie krovín je na druhy bohatšie. Najhojnejšie sa vyskytujú baza čierna a svíb krvavý , primiešaný je bršlen bradavičnatý , hloh jednosemenný a kalina obyčajná . Na kmeňoch stromov a na kríkoch sa popínajú chmeľ obyčajný a plamienok plotný . Bylinné poschodie tvoria hlavne vlhkomilné rastliny. Dominantnými sú pŕhľava dvojdomá, horčiak pieprový, netýkavka nedotklivá, ostružina ožinová , vrbica  vŕbolistá a zádušník brečtanovitý . Ďalej sa tu nachádza brečtan popínavý, čerkáč obyčajný, čerkáč peniažtekový , čistec lesný , jahoda obyčajná , kozonoha hostcová , kručinka farbiarska , kuklík mestský , lipkavec obyčajný , lipkavec , ktorý tu dosahuje východnú hranicu svojho rozšírenia. Ďalej sa tu nachádza mliečnik chvojkový  , mrvica lesná , nezábudka močiarna , pakost strihaný , pakost smradľavý , pichliač roľný , pľúcnik lekársky , púpava lekárska , skorocel kopijovitý , skorocel prostredný , šalvia lúčna , šišak vrúbkovaný, veronika lekárska , veronika obyčajná , vika plotná , vrbica vŕbolistá , zanoväť rakúska tu dosahuje najsevernejšiu hranicu svojho rozšírenia.

Dubovo - hrabové lesy karpatské

Najrozšírenejšiou lesnou formáciou v chotári Kálnice sú dubovo-hrabové a bukové lesy karpatské. Dominantnou drevinou je dub zimný a hrab obyčajný , vtrúsený je javor poľný , borievka obyčajná , breza previsnutá , buk lesný , čerešňa vtáčia , jarabina brekyňová. Krovinné poschodie tvoria najmä baza čierna , bršlen bradavičnatý , hloh jednosemenný , hloh obyčajný , kalina siripútková , lieska obyčajná , ostružina ožinová , ruža šípová , svíb krvavý , vtáčí zob , zimolez obyčajný. Druhové zloženie bylinného podrastu je veľmi pestré. Z významnejších druhov sa tu vyskytuje najmä brusnica. čučoriedková , čarovník obyčajný, čistec  lesný , fialka lesná , fialka voňavá , hrachor čierny , chlpaňa hájna , chlpaňa chlpatá , jahoda obyčajná , jastrabník , jastrabník lesný , jastrabník savojský , jarva obyčajná , kokorík voňavý , konvalinka voňavá , kostihoj hľuznatý , kozinec sladkolistý , krtičník hľuznatý , kručinka farbiarska , lipkavec lesný , lipkavec , lipnica hájna , luskáč lekársky , lýrovka obyčajná , mednička jednokvetá , medunka medovkolistá , orličník obyčajný , pľúcnik lekársky , papradka samičia , veronika lekárska , vres obyčajný , vstavač obyčajný , zvonček broskyňolistý, žerušničník piesočný.

Dubovo - cerové lesy

Chotár Kálnice pokrývajú okrem dubovo - hrabových lesov karpatských  aj maloplošne rozšírené teplomilné dubovo - cerové lesy. V prirodzenej skladbe stromového poschodia prevláda dub zimný , vtrúsená je borovica čierna , dub cer , dub letný , javor poľný a vysádzaný agát biely . Krovinné poschodie tvorí bršlen európsky E , dráč obyčajný , drieň obyčajný , hloh obyčajný , rešetliak prečisťujúci , trnka obyčajná a vtáčí zob . Bylinné poschodie je variabilné, tvoria ho druhy astra kopcová , černuška roľná , divozel rakúsky , horčičník rozložitý , klinček kartuziánsky, lavaterka durínska , lucerna ďatelinová , marinka psia , maruľka roľná , netýkavka nedotklivá , nevädza hlaváčovitá , oman hnidákový , ruman farbiarsky , starček Jakubov , šalát kompasový , šedivka sivá , veronikovec klasnatý , voskovka menšia , vŕbovka kopcovitá , zanoväťník černejúci a zanoväť chlpatá .

Dubové kyslomilné lesy

V chotári Kálnice na vhodných stanovištiach sa vyskytujú dubové kyslomilné lesy, ktoré nezaberajú veľké plochy. Patria k najxerofilnejším dubovým lesom  v extrémnych polohách vo výške cca od 250 m do 700 m n.m. Floristicky sú chudobné. Vedúcou drevinou je dub žltkastý , vtrúsený je dub mnohoplodý, borovica lesná a breza previsnutá. Krovinná vrstva je značne potlačená. Bylinný porast tvorí: brusnica čučoriedková , čermeľ lúčny pravý , kručinka chlpatá , lipnica hájna , silenka obyčajná, smlz trsťovníkovitý , veronika lekárska , vres obyčajný , zanovätník černejúci , zanoväť chlpatá.

Bukové kvetnaté lesy podhorské

V zmiešaných lesoch podhorského výškového stupňa s výraznou prevahou buka lesného sa vytvára spoločenstvo bukovo kvetnatých lesov podhorských. Pravidelne sa tu vyskytuje marinka voňavá , mednička jednokvetá , pristupuje brečtan popínavý , čermeľ lúčny , hrachor jarný , chlpaňa hájna , jastrabník lesný , kokorík voňavý , kopytník európsky , kostihoj hľuznatý , kručinka farbiarska, lipkavec lesný , lipkavec Schultesov , mliečnik chvojkový , papraď samčia, tôňovka dvojlistá , vemenník dvojlistý , veronika lekárska , ktorá indikuje zväčšovanie kyslosti pôdy a vŕbovka horská

Lúčne spoločenstvo

Lúky vynikajú floristickou pestrosťou a sú zložené zo zmesi nasledovných druhov: alchemilka žltozelená , čerkáč obyčajný , čerkáč peniažtekový , ďatelina lúčna , horčiak menší , hrachor lúčny , hviezdica kuričkovitá , chlpaňa poľná , kozobrada východná, kozonoha hostcová , kukučka lúčna , lucerna ďatelinová, margaréta včasná , mäta dlholistá , medúnok mäkký , nátržník vzpriamený , ostrica srsnatá , pichliač roľný , praslička roľná , psiarka lúčna , púpavec srsnatý , rasca lúčna , rebríček obyčajný , reznačka laločnatá , starček Jakubov , stoklas vzpriamený , štiav lúčny , štrkáč menší , timotejka lúčna , tomka voňavá , traslica prostredná , túžobník brestový , veronika obyčajná , zbehovec plazivý , zemežlč menšia , zvonček  konáristý.

Na území Kálnice sa nachádzajú druhy, ktoré si vyžadujú zvláštnu pozornosť a ochranu. Podľa stupňa ohrozenia ich môžeme roztriediť do kategórie:

 C II Silne ohrozený

-  taxón vstavač mužský , vstavačobyčajný

C III Ohrozené taxóny

-  vemenník dvojlistý, zanoväť rakúska,

C IV Vzácnejšie taxóny, ktoré si vyžadujú pozornosť

-horčičník rozložitý medunka medovkolistá zemežlč menšia

Zoznam semenných rastlín, ktoré sa častejšie vyskytujú v chotári Kálnice:

Agát  biely,  Baza  čierna,  Bôľhoj  lekársky,  Breza  previsnutá,  Bršlen  bradavičnatý

,Čermeľ lúčny, Divozel rakúsky, Drieň obyčajný, Dub letný, Ďatelina lúčna, Fialka lesná, Hloh jednosemenný, Hrab obyčajný ,Hrachor jarný, Jahoda obyčajná, Jelša lepkavá, Kyslička obyčajná, Lieska obyčajná, Ľubovník bodkovaný, Margaréta biela , Marinka voňavá, Pamajorán obyčajný, Pľúcnik lekársky, Prvosienka jarná, Púpava lekárska,  Rebríček  obyčajný,  Repík  lekársky,  Ruža  šípová,  Skorocel kopijovitý,Šalvia lúčna, Vŕba biela, Vŕbovka horská, Železník lekársky.

FAUNA OKOLIA KÁLNICE

Podľa zoogeografického členenia môžeme živočíšstvo Kálnice zaradiť do podkarpatského úseku stupňa listnatých lesov, ku ktorému patrí väčšia časť územia  a do panónskeho úseku stupňa stepi, ku ktorému patria doliny a na juh exponované svahy.

Na okolí Kálnice sa nachádzajú tieto živočíšne spoločenstvá:

a)  spoločenstvo lesa

b)  spoločenstvo polí a lúk

c)  spoločenstvo ľudských sídlisk

d)  spoločenstvovôd

Spoločenstvo lesa

Listnaté lesy sú domovom obrovského množstva živočíšnych druhov. Niektoré druhy bez tohto spoločenstva nemôžu vôbec existovať, iné tu hľadajú ochranu. Mäsožravce reprezentuje kuna hôrna , jazvec obyčajný , líška obyčajná , z hlodavcov v lese žije veverica obyčajná , párnokopytníky zastupuje jeleň obyčajný a srnec hôrny . Najčastejším obyvateľom lesa je ďateľ veľký , ďateľ prostredný , sojka obyčajná , sýkorka veľká a iné druhy.

Spoločenstvo polí a lúk

Polia a lúky sú intenzívnym poľnohospodárskym využívaním veľmi pozmenené a v dôsledku toho nastali aj zmeny v prirodzenom spoločenstve. Môžeme tu vidieť bažanta obyčajného, brhlíka obyčajného , drozda čierneho , škovránka poľného , vrabca poľného , z cicavcov králika divého , škrečka poľného , zajaca poľného a ďalších zástupcov živočíšnej ríše.

Spoločenstvo ľudských sídlisk

Z voľnej prírody prenikli do okolia ľudských sídiel druhy, ktoré sa tu pôvodne nenachádzali: rus domový , šváb obyčajný , ďateľ malý , netopier obyčajný , svrček domový a iné druhy.

Spoločenstvo vôd

V blízkosti potokov môžeme vidieť: komára piskľavého , šidlo modré , vážku ploskú , vodomila čierneho , skokana hnedého , skokana zeleného , bociana bieleho , kačku divú a iných zástupcov.
V potoku i keď v menšom množstve ako v minulosti, žijú ryby. Raky, ktoré sa tu v hojnom počte nachádzali v minulosti – pred cca 30 – 40- timi rokmi, vyskytujú sa len v niektorých lokalitách.

Flóra i fauna v kálnickom chotári aj napriek negatívnym zásahom je pestrá a zaujímavá, až do dnešného dňa sa zachovalo značné  množstvo  vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov.

Prírodnéšpecifiká obce Kálnica,uránové ložiská

Prírodným špecifikom obce Kálnica je uránové ložisko. Od roku1965 do r.1982 tu prebiehal prieskum uránu. Boli tu uskutočnené rozsiahle vzdušné a geofyzikálne štúdie, ktoré potvrdili výskyt rádiometrických anomálií na území tiahnucom sa k Selcu o výmere  28,91 km2.
Ložiská uránového projektu Kálnica-Selec boli extenzívne skúmané a objavené štátnym podnikom bývalej československej vlády - Uránovým prieskumom (UP). Prieskum a rozvoj tejto 28,91 km2 veľkého ložiska počas tohto obdobia zahŕňali rádiometrické štúdie, geologické mapovanie, vzorkovanie, kopanie, 339 vrtov a prieskumné prístupové chodby k ložisku. Pri prieskumoch muselo byť tiež vyhĺbených množstvo šácht, výkopov a troch prístupových chodieb navyše v rámci diamantového vŕtania. UP vykonal testovú ťažbu v troch chodbách naprieč mineralizovanými šošovkami  a  vyťažený  materiál  bol  poslaný  do  bývalého Sovietskeho zväzu. Na začiatku 90. rokov bol projekt zastavený vládou nielen kvôli nízkemu % obsahu  uránu ale i kvôli poklesu jeho ceny na svetových trhoch. Oproti tomuto obdobiu ale    v súčasnosti  ceny  stúpli  viac  ako  10  násobne  a i situácia  na  svetových  trhoch   i v prístupnosti ťažby na našom území zahraničnými spoločnosťami sa zmenila.
V súčasnosti sú  snahy  kanadskej  firmy  o vykonanie  nových  prieskumných  prác  s rozšírením prieskumného územia i smerom na Hôrku s cieľom obnovenie ťažby uránu v tejto lokalite. Pre obec i obce a mestá v okolí Považského Inovca nielen ťažba, ba ani len pokračovanie v prieskume nie je žiadúce, nakoľko tieto snahy  vážne ohrozujú smerovanie k rozvoju turistického ruchu a vytvárajú atmosféru ekologickej budúcej hrozby v celom Stredno-považskom regióne. Toto presvedčenie je deklarované a koordinované spoločne i s VÚC Trenčín s tým, že túto hrozbu spoločnými silami sa podarí odstrániť.

 

Technická infraštruktúra

Doprava

Obcou Kálnica prechádza štátna cesta III. triedy číslo 50717/III, obec sa touto cestou pripája na  cestu II.  triedy  číslo  II/507  s možnosťou  pripojenia na diaľnicu  D1-E75 v Kočovciach, časť Rakoľuby.
V obci nebolo realizované sčítanie intenzity premávky.
V r. 1992 bola vykonaná rekonštrukcia asfaltového povrchu štátnej cesty zhotovením novej obrusnej vrstvy.
Chodníky v obci sú jednostranné, vybudované vedľa štátnej cesty v dĺžke 1500 m, odvodnenie komunikácie je v dĺžke 1050 m.
Denné dopravné spojenie z obce je v smeroch Kálnica – Beckov 7 priamych spojov  a 2 s prestupom, Kálnica – Nové Mesto nad Váhom 10 priamych spojov a 3 s prestupom, Kálnica - Trenčín 10 priamych spojov.

Telekomunikácie

Na telekomunikačnú sieť v obci Kálnica je pripojených 196 obytných jednotiek, rozvod je 20 % nadzemným vedením, 80 % podzemným vedením.
Obec pripojená na analógovú ústredňu v Kočovciach. V obci sa už nenachádza verejný  telefónny automat.
Z mobilných operátorov v obci zabezpečuje Orange výborné pokrytie, má vybudovaný vykrývačový stožiar, T-mobile má stredné kvalitatívne pokrytie.
Na internet je napojených asi 250 domácností, ZŠ s MŠ, 6 podnikateľských  subjektov a obecný úrad. Popri T-come, a 2 firmách – ICS systems s.r.o., CNS,  s.r.o., ktoré zabezpečujú mikrovlnné kvalitné pripojenie, ponúka sa i možnosť poskytnutia internetu prostredníctvom satelitnej káblovej televízie prevádzkovanej firma TFM cez optické vlákna, ktorá bude svoju ponuku služieb, vrátane vnútorného obecného kanálu postupne rozširovať.
Miestny rozhlas, denne využívaný bol vybudovaný asi pred 55 rokmi. Potrebuje rekonštrukciu alebo kompletnú náhradu za bezdrôtový systém.

Elektrifikácia

Celá obec Kálnica je elektrifikovaná, pripojená z nadzemného vedenia  na betónových stĺpoch. Napájanie je zo siedmych transformátorov o výkone 2730 kW v zložení 1 x 630 kW, 4 x 400 kW, 2 x 250 kW. Je to dostatočná rezerva na súčasný stav. V rámci územného plánu obce sa plánuje rozšírenie výstavby rodinných domov i v časti obce „Na Hornej Kálnici“. Podmienkou je  vybudovanie  nového transformátora pre potreby tejto výstavby.
Verejné  osvetlenie  je  v dobrom  technickom  stave  po  rekonštrukcii  v r.  2010       s výbojkami 40 - 60 W, 171 svetelných bodov, ovládané centrálnou riadiacou jednotkou, celkový príkon cca 10 kW.

Plynofikácia

V obci Kálnica bol v roku 1999 bol vybudovaný rozvod plynovodu z polyetylénového potrubia napojený na existujúci VTL plynovod DN 150 PN 25, tlak 2,5 MPa uložený popri štátnej ceste II/507, ďalej cez regulačnú stanicu VTL/STL je napojenie veľkoodberateľov a maloodberateľov je cez samostatné plynové prípojky a samostatné RTP. Obyvateľstvo v zastavanom území je napojené cez stredotlaké prípojky o tlaku 300 KPa a ďalej cez regulátory tlaku plynu STL/NTL. Každá nehnuteľnosť má vlastné meranie spotreby plynu osadené v skrinkách  v oplotení. STL plynové rozvody sú uložené v krajnici komunikácii a v chodníkoch. Menovitá svetlosť potrubia je DN 25, 50, 90. NTL prípojky DN 25. 90 % domov je pripojených na plyn, no v súčasnosti je uprednostňované kúrenie pevným palivom – prevažne drevom. Je potrebné rozšíriť plynový rozvod i v časti obce Podbulová, kde sa rozširuje výstavba rodinných domov a perspektívne i v časti Horná Kálnica.

Zásobovanie vodou

Zdrojom pitnej vody pre obec Kálnica je vodný zdroj Klokočovka – záchyt v r. 1952 a vodný zdroj Stoky – záchyt v r. 1992 - 1996. Verejný vodovod bol vybudovaný v r. 1996   z plastového potrubia s napojením všetkých domov. Správcom a majiteľom      i prevádzkovateľom vodovodu je obec. V súvislosti  s rozširovaním  výstavby rodinných domov v časti Podbulová, Horná Kálnica, bude nevyhnutné verejný vodovod  rozšíriť i na tieto časti.

Odkanalizovanie

Obec v súčasnosti nie je odkanalizovaná. Na realizáciu je vypracovaný projekt spoločnej kanalizácie obcí Kálnica, Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka s vyústením kanalizácie  do  spoločnej  čističky  pri  diaľničnom  odpočívadle  Hrádok.  V súčasnosti je vydané právoplatné vodoprávne povolenie na akciu „Kálnica – kanalizácia“. Jej vybudovanie je podmienené získaním dotačných finančných prostriedkov, o ktoré obec požiadala.
Obecný úrad s KD využíva malú ČOV pre potreby KD, pekárne i kaderníctva.
Pre vývoz žúmp, ktorý zabezpečuje prevádzka obce Beckov, využíva sa obecná ČOV v Beckove. Odkanalizovaný bol 8-bytový nájomný dom ČOV  - VH50.
V obci je postavených 16 malých ČOV.

Tepelné hospodárstvo

Obec Kálnica je zásobovaná teplom a teplou úžitkovou vodou domovými kotolňami v plynofikovaných častiach obce na plyn a v okrajových neplynofikovaných častiach kotlami na tuhé palivo.

Odpady

Vývoz komunálneho odpadu v obci zabezpečujú Technické služby Nové Mesto nad Váhom. Vývoz sa uskutočňuje dva krát do mesiaca. Obec od roku 1996 separuje odpad a zaviedla žetónový systém vývozu.
Separácia sa realizuje na úrovni : plasty, papier, sklo, batérie, pneumatiky, železo, elektrošrot, nebezpečné odpady a veľkoobjemový odpad. Obec využíva skládku odpadu v obci Hrašné.
Vývoz odpadu sa zabezpečuje podľa kalendára vývozu s tým, že interval vývozu je nasledovný: plasty – 1x mesačne, sklo – 4x do roka, veľkoobjemový odpad – 2x do roka, elektro a nebezpečný odpad – 2x do roka, železné a neželezné kovy – 2x do roka, opotrebovaný jedlý stolový olej – 4x do roka.
Poplatok za odpady v obci je stanovený na 15 €/obyvateľ.

Územnýrozvoj

Územný rozvoj obce Kálnica je regulovaný. Obec spracovala Územný plán obce a to v roku 1998. Spracovaný bol firmou Stavoprojekta Trenčín. V súvislosti s investičným zámerom výstavby golfového ihriska v Prostrednej doline, i rozšírením výstavby rodinných domov do súčasného extravilánu obce. V roku 2012 bol spracovaný Doplnok č. 1 územného plánu Ing. Arch. Betákom. Schválený bol Obecným zastupiteľstvom dňa 5.9.2012 uzn.č. 076-2012/Z.

Vybavenosť

Občianska vybavenosť

Služby v obci Kálnica sú zastúpené nasledovne:

■  potraviny 2x

■  pohostinstvo 2x

■  reštaurácia 1x

■  kaderníctvo 1x

■  pekáreň 1x

■  pošta 1x

Sociálna vybavenosť

Odbornú sociálnu starostlivosť pre obec Kálnica úväzkovo zabezpečuje sociálna pracovníčka v spolupráci s obcou Beckov.
V obci je prostredníctvom spoločného úradu samosprávy zriadená opatrovateľská služba.
Stravovanie pre starších občanov je zabezpečené dodávateľsky rozvozom obedov až domov. Zabezpečuje ho súkromný dodávateľ z Čachtíc.

Zdravotnícka  vybavenosť

V obci Kálnica sa nachádza zdravotnícke zariadenie, s ambulanciou praktického lekára, ktorý ordinuje 2x do týždňa, a to v utorok popoludní a vo štvrtok dopoludnia.
Vybavenosť zdravotného strediska je dobrá.
Stredisko poskytuje aj služby obyvateľom obcí Beckov a Rakoľuby.
Najbližšia nemocnica s poliklinikou a pohotovosť sa nachádza v Novom Meste nad Váhom vzdialenom 10 km.
Záchranná zdravotná služba príde do obce za cca 10 minút.

Školská vybavenosť

V obci sa nachádza zariadenie Základná škola s materskou školou, ktoré od 1.1. 2008 pôsobí ako spoločný právny subjekt. Zariadenie zabezpečuje vzdelávanie I. stupňa ( 1-4. Ročník a MŠ). V súčasnosti ju  navštevuje 21 žiakov. Slúži len pre deti  z obce Kálnica. Súčasťou základnej školy je aj školský klub detí. Žiaci majú v škole možnosť výberu z viacerých voľnočasových aktivít a záujmových krúžkov ktoré sú:

-         Flautový

-         Angličtina hrou pre 1 a 2 ročník

-         Športový krúžok

-         Včelársky krúžok

Škola spolupracuje s obecnými novinami Kálnické ozveny, kde sa podieľa prílohou Šarkan s vlastnými príspevkami.
Základná škola nemá telocvičňu. Žiakom slúži iba školský dvor s doskočiskom, basketbalovými košmi.
Školopovinné deti 5.-9. ročníka navštevujú Základnú školu v Beckove (7km) alebo základné školy v Novom Meste nad Váhom (10km). Žiaci sa dopravujú do škôl bežnými autobusovými linkami.
Budova základnej školy je po stránke technického stavu v dobrom stave, ale je nutná oprava elektrickej   inštalácie,   osvetlenia   a   zateplenie   budovy.   Škole bude v budúcnosti  slúžiť  tiež  multifunkčné  ihrisko,  ktoré  je  v súčasnosti  vo  výstavbe  z dotácie Úradu vlády.
Materskú školu navštevuje 21 detí. V auguste 2015 bola ukončená rekonštrukcia budova materskej školy – boli vymenené okná, zateplený plášť budovy, urobila sa nová strecha so zateplením. Akcia bola financovaná z Envirofondu.

Tab. č. 11 Počet detí navštevujúcich predškolské a školské zariadenie v obci Kálnica

rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

22

21

17

20

22

21

Počet pracovníkov zariadenia

3

3

3

3

3

3

26

29

22

23

19

21

Počet pracovníkov zariadenia

4

4

4

4

4

4

 

Zdroj: Obec

 Počet detí a pracovníkov zariadenia je prevažne stabilný.

Kultúrna vybavenosť

V obci Kálnica sa nachádza kultúrny dom. Organizujú sa v ňom fašiangové zábavy, divadelné predstavenia ochotníckych súborov, stretnutia dôchodcov, výstavy, poľovnícke zábavy, smútočné hostiny, príležitostné jubileá, svadby a rôzne predajné akcie. Nevyhnutným predpokladom pre jeho lepšie využitie je vypracovanie programu jeho využiteľnosti, do ktorého spracovania treba zapojiť širokú občiansku i odbornú verejnosť. V zmysle tohto programu je potrebné urobiť i  jeho technické úpravy.
Kapacita sály je cca 350-450 osôb.
V kultúrnom dome sa nachádza veľké javisko.
Budova bola postavená v roku 1980. V roku 2010 prebehla rekonštrukcia KD a jeho zateplenie.
V budove  kultúrneho  domu sídl itiež obecný úrad a obecná knižnica. Knižnica je otvorená každú stredu od 13:00 do16:30.
V obci sa nachádza stála výstava Histórie a etnografie. Otvorená je na požiadanie. Obec vydáva obecné noviny Kálnické ozveny. Obec sa zapojila do projektu Register kultúrnych aktivít Národného osvetového centra SR. Obec má nadviazanú družbu s českou obcou Popovice s ktorou realizuje kultúrne a športové podujatia a iné výmeny. Obec plánuje tiež nadviazať medzinárodnú spoluprácu s obcou Felsonyék ( HU ) Maďarsko a zapojiť sa do programu Európa pre občanov, prípadne iného medzinárodného programu.
V obci sa nenachádza národná kultúrna pamiatka / NKP/.

Tab č. 12 Tradičné aktivity obce KÁLNICA - kalendár

 

mesiac

 

Názov aktivity

 

Náklady

február

Tradičná fašiangová zabíjačka

1 250,- €

máj

Deň matiek

250,- €

 

september

Hviezdicový výstup k slovanskému dvojkrížu pod Ostrým vrchom

 

400,- €

december

Mikuláške trhy a previanočný koncert

620,- €

 

Zdroj: Obec 04/2015

Športová vybavenosť

V obci Kálnica sa nachádza športový areál TJ Zavažan s dvomi futbalovými  ihriskami, šatňami a tribúnou. Športový areál využívajú 3 futbalové družstvá - žiaci, dorast,dospelí.
K športovému areálu patrí aj ihrisko na plážový volejbal. K lepšiemu využitiu areálu je potrebné v prvom rade po majetkovom vysporiadaní pozemkov dobudovať vyhovujúce sociálne zariadenia.
Areál je prenajímaný i okolitými väčšími podnikmi na športové hry a požiarne súťaže. Obyvateľom obce slúži aj stolnotenisová herňa, ktorá sa nachádza v priestoroch Pohostinstva-Potoček.
V zimnom období môžu obyvatelia využívať lyžiarske stredisko Piesky. Areál je vybavený nočným osvetlením a zasnežovaním. Spoločnosť Ski-Centrum Kálnica, s.r.o., zabezpečuje požičovňu lyží ako aj snowboardov, brusiareň lyží a lyžiarsku školu. Vleky majú prepravnú kapacitu 1300 osôb. Stredisko Piesky sa snaží o svoje celoročné využitie. V letných mesiacoch sa začalo využívať i na rozširujúci sa nový druh športu - mountainborading, a zjazdovú cyklistiku. Slovenská asociácia mountainboardingu získala v roku 2006 finančné prostriedky na realizáciu projektu Boardpark Kálnica, ktorého cieľom bolo vybudovať v obci Kálnica atraktívne miesto pre všetkých záujemcov tohto športu prostredníctvom úpravy cyklistickej a lyžiarskej trate. Osadenie špeciálnych prekážok a úprava trate budú použiteľné v lete pre mountainboardistov a v zime pre snowboardistov a lyžiarov. DEMA bike park Kálnica je otvorený cez víkend a vo sviatky a pre priaznivcov tohto športu pripravuje počas celého roka množstvo podujatí.

 

Hospodárenie obce

Hospodárenie obce

Obec vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce. Svoje potreby financuje predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
Vlastné príjmy sú príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu), výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky a iné príjmy. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.
Výdavky obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

Rozpočet obce a majetok obce

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet zostavený podľa osobitných predpisov. Zostavuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám. Účtovné obdobie uzatvára záverečný účet.

 

 

 

Tab. č. 13 Rozpočet obce Kálnica

 

rok

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

príjmy

 

10 705 000

 

10 539 000

 

348 802

 

1 146 021

 

1 354 887

 

562 427

 

461 609

 

378 930

 

výdavky

 

10 275 000

 

10 539 000

 

333 035

 

1 094 216

 

1 354 837

 

486 265

 

401 186

 

378 930

 

Zdroj: Obec , rok 2007,2008 je uvedený v SK

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.
Majetok obce musí obec zveľaďovať a zhodnocovať. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila, prípadne prenajať inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má odbornú spôsobilosť.