Strategický plán

Přihlaste se pro vytvaření a sdílení strategických plánů.

I. Základní informace o nositeli strategie

Název

Program rozvoje obce Želechovice nad Dřevnicí 2015 - 2020

II. Analytická část

Území

Želechovice nad Dřevnicí jsou obcí s 1 902 obyvateli ležící v těsné blízkosti krajského města Zlín. Obec Želechovice nad Dřevnicí administrativně spadá do oblasti NUTS 2 Střední Morava, Zlínského kraje, okresu Zlín a správního obvodu stejnojmenné obce s rozšířenou působností. Obec je tvořena jedním katastrálním územím o průměrné nadmořské výšce 242 m n. m. a rozloze 1 603 ha, z čehož 35 % zabírá zemědělská půda a 54 % tvoří lesní pozemky. Charakter krajiny je převážně zemědělský, podíl orné půdy je 46 %. Obec leží v moravském národopisném regionu Valašsko. Zastavěná část území leží v údolí řeky Dřevnice, která je levostranným přítokem řeky Moravy.
Obec se nachází ve východní části aglomerace města Zlín. Obec Želechovice nad Dřevnicí leží 5 kilometrů od centra města Zlín a 7,7 kilometrů od centra města Vizovice.

width=624

Základní údaje:

Typ území

Název

Kód

Výměra katastrálního území

16,03 km2

 

Obec

Želechovice nad Dřevnicí

500011

Obec s pověřeným obecním úřadem

Zlín

585068

Obec s rozšířenou působností

Zlín

585068

Okres

Zlín

CZ0724

Kraj

Zlínský kraj

CZ072

Region soudržnosti

Střední Morava

CZ07

Poloha

49°13′4″ s. š., 17°44′51″ v. d.

 

Počet   obyvatel   (k   31.   12.

2014)

1 902

 

Tab. č. 1: Základní údaje o obci (risy.cz)

Historické souvislosti
Počátky osídlení tohoto prostoru můžeme sledovat již v době prehistorické. Dokladem trvalého osídlení jsou archeologické nálezy od doby kultury lužické (kolem roku 1000 př. n. l.) po dobu markomanskou a kvádskou (1. stol. n. l.).
Jméno obce vzniklo jako patronymické jméno místní od osobního jména Želech nebo Želich, tzn. ves lidí Želechových nebo Želichových. První písemnou zmínkou o Želechovicích je údaj ze zakládací listiny vizovického kláštera Smilheimu z roku 1261, podle níž mu Vilém z Hustopečí daroval spolu s Lípou a částí Zádveřic i část Želechovic. Druhá, větší část, patřila ke Zlínu. Tuto tzv. zlínskou a vizovickou stranu odděloval potok Obůrek.
Jedna část Želechovic náležela pod patrimoniální správu panství zlínského, druhá část pod  správu  panství  vizovického.  Po  správních  reformách  byly  zařazeny  v  roce  1850   do soudního okresu Vizovice. Od roku 1923 až do roku 1949 patřily do soudního okresu Zlín. Pokud jde o politickou správu, náležely v letech 1850 – 1855 k Okresnímu hejtmanství Uherský Brod, v letech 1855 – 1868 k politickému okresu Vizovice, v letech 1868 – 1935 k politickému okresu Holešov a od roku 1935 k politickému okresu Zlín. Od roku 1949 se staly součástí okresu Gottwaldov, od roku 1990 pak opět okresu Zlín.
V roce 1945 se vytvořil v Želechovicích národní výbor, který řídil obecní záležitosti. Od 1. 6. 1960 se k Želechovicím pod společný národní výbor přičlenily obce Lípa a Lužkovice a v roce 1976 byly všechny tři obce integrovány ke Gottwaldovu jako jeho městské části.
V roce 2008 proběhlo v Želechovicích referendum o osamostatnění obce (odtržení od města Zlína). Většina obyvatel (77,5 %) rozhodla o osamostatnění a tak 10. 1. 2009 proběhly v Želechovicích první komunálnívolby.
V současnosti probíhá realizace projektu na úpravu prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Morava. Silnice I/49 - Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků, který je spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Obyvatelstvo

Demografická situace

V obci  Želechovice   nad   Dřevnicí   žilo   k 31.   12.   2014   celkem   1 902   obyvatel.  Z dlouhodobého hlediska lze vývoj počtu obyvatel hodnotit jako rostoucí. Při prvním sčítání obyvatel v roce 1869 žilo v obci 814 lidí, což je v současnosti o 1 088 lidí více. Oproti tomu před více jak třiceti lety žilo v obci o 157 lidí více. Tím se napočítaná hodnota (2059 obyvatel) v roce 1980 stala prozatímním maximem co do počtu obyvatel v obci Želechovice nad Dřevnicí. Klesající trend počtu obyvatel se pozastavil v roce 1991, od této doby je zaznamenán  převážně   nárůst   počtu   obyvatel   v obci,   který   ustal   kolem   roku   2010.  V současnosti   se   obec   potýká   s negativní   hodnotou   jak   přirozeného   přírůstku,   tak  i migračního přírůstku. Prudký nárůst počtu obyvatel během 20. století plně koresponduje       s dynamickým vývojem města Zlína. Pokles obyvatel po roce 1961 byl zapříčiněn přidružením několika domů ke katastrálnímu území Lužkovice a po roce 1980 stěhováním obyvatel do nově vystaveného sídliště Jižní Svahy veZlíně.

width=628

Rostoucí trend počtu obyvatel po roce 1990 je výhradně způsoben kladnou hodnotou migračního salda, jelikož hodnoty přirozeného přírůstku se každoročně pohybují v rozmezí -5 až 0 obyvatel. Změna nastala v posledních třech letech, kdy jak migrační tak i přirozený přírůstek obyvatel se pohyboval v záporných hodnotách. Popsaná tendence je plně v souladu se současnou  situací zvyšování a snižování počtu  obyvatel menších  obcí v České republice   v důsledku procesu nové bytové výstavby. Přímo v obci Želechovice nad Dřevnicí se tento jev odráží výstavbou nových domů v již zastavěných oblastech. Jedním, z největších faktorů při rozhodnutí výstavby nového domu v menší obci, je nízká cena pozemků.

width=619

Z charakteristiky indexu stáří (2013) vyplývá, že obec Želechovice nad Dřevnicí je výrazně v negativních hodnotách (174) vůči situaci na celém území Zlínského kraje (123) i SO ORP Zlín (126). V rámci celé ČR (115) se hodnoty indexu stáří obce pohybují na podobné úrovni.

width=618

V rámci vzdělanostní struktury obyvatel je podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním téměř 11 %, což je v porovnání s údaji za Zlínský kraj (11,2 %) téměř totožný stav. Největší zastoupení zaujímají obyvatelé se střední školou bez maturity, s téměř 37%podílem.

Sociální situace

V národnostní struktuře obyvatelstva není patrná příhraničí poloha obce: přesto, že obec leží nedaleko státní hranice se Slovenskem, je tato národnost, která je nejčetnější národností menšinou v Želechovicích nad Dřevnicí, zastoupena 0,9 % (což je podprůměrná hodnota vůči Zlínskému kraji). K moravské národnosti se přihlásilo přes 17 % obyvatel žijících v obci.
Data ze sčítání umožňují posoudit i náboženské vyznání obyvatel. V posledním dvacetiletí dochází k poklesu věřících a tento trend kopíruje vývoj v České republice. Podle sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2011 se vyjádřilo 693 obyvatel, že jsou věřící, z toho 77 % se hlásí k církvi, náboženské společnosti. Stálý je však po celou dobu dominantní podíl obyvatel římskokatolického vyznání.
V obci nejsou významné problémy s drogově závislými.

width=615

Hospodářství

Ekonomická situace

V obci Želechovice nad Dřevnicí se nenachází žádný velký ani střední podnik, proto většina zaměstnaných vyjíždí za prací mimo obec. V roce 2011 se jednalo o 65,5 % zaměstnaných obyvatel. Vyjížďka se uskutečňuje převážně do okolních měst (Zlín, Otrokovice,Vizovice).
V Želechovicích působí celá řada drobných živnostníků a řemeslníků, značně rozšířen je autoservis a servis jízdních kol, stavebnictví, malířství, stolařství a tesařství. Z  maloobchodu je to především nákupní středisko Jednota, obchod u Pekařů a pekárna Milana Bělíčka včetně prodejny spotravinami.
Větší výrobní firmy se nacházejí především ve dvou průmyslových areálech. Prvních z nich je v okolí původní papírny, kde dnes sídlí výrobce smaltovaných cedulí SmaltZlin s.r.o. a společnost OKNO spol. s r.o., která se zaměřuje na montování plastových oken a dveří. Druhá zóna se rozprostírá v areálu bývalého zemědělského družstva, kde působí více firem,  zejména však společnost Zdeněk Kedroň, RONELT (ohýbání trubek) a PEGAS CONTAINER s.r.o., specializující se na výrobu obytných a skladovacích kontejnerů. Dále za vesnicí je vybudována PILA PEŠL s.r.o. produkující stavební řezivo a dřevníštěpku.
Jedním z největších zaměstnavatelů v obci je samotná obec (obecní úřad, Základní a Mateřskáškola).

Mezi hlavní zaměstnavatele v obci Želechovice nad Dřevnicí patří:

 • Pegas Container, s.r.o. – společnost, která se od roku 2001 specializuje na výrobu obytných a sanitárních kontejnerů a modulárních staveb. Společnost zaměstnává necelých 100 lidí a řadí se tak mezi největší zaměstnavatele vobci.
 • SmaltZlin, spol. s r.o. – specializovaná výroba smaltovaných a PVC tabulí pro města, městyse, obce a firmy, uliční štíty, čísla, orientační systémy, repliky cedulí, bezpečnostní tabulky. Dále provádí reklamní činnost, sítotisk, kovovýrobu, zinkování, laserová komaxitace a řezy. Společnost zaměstnává necelých dvacetlidí.
 • OKNO, spol. s r. o. – firma zabývající se od roku 1994 výrobou plastových, hliníkových a dřevěných oken a dveří, zaměstnávající přes dvacetlidí.
 • RONELT – Zdeněk Kedroň - firma působící na trhu již přes dvacet let. Zabývá se ohýbáním trubek a profilů na CNC a NC strojích. Firma zaměstnává 35lidí.

Celkově je v obci evidováno na 594 ekonomických subjektů, ve většině případů se jedná o OSVČ. V obci je evidováno 12 subjektů s 10 – 49 zaměstnanci a 43 subjektů s 1 – 9 zaměstnanci.
Zemědělství má v obci dlouholetou tradici. Vznik Státního statku se datuje od  poloviny 20. století. V roce 1992 došlo k rozpadu JZD. Nyní prostory areálu bývalého zemědělského družstva využívají výrobní společnosti. V obci má distribuční centrum a sídlo společnost BENEFIT Zlín, které se zaměřuje na zásobování a distribuci potravinového zboží.

width=615

Cestovní ruch

Obec Želechovice nad Dřevnicí se nachází v oblasti východní Moravy v regionu Valašsko. V blízkosti  obce  je  dominantou  pro  cestovní  ruch  architektonicky  významně  město  Zlín.   Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se Želechovice nad Dřevnicí nacházejí mimo turisticky vyhledávané oblasti. Disponují relativně přitažlivým okolím, avšak s nedostatečnou infrastrukturou. Pahorkatinný charakter je vhodný především pro aktivní trávení volného času – zejména pěší turistiky, cykloturistiky, a ostatním formám krátkodobé rekreace.

width=573

Nabídka kulturně-historických památek obce Želechovice nad Dřevnicí je spíše omezená. V obci se nachází pouze kostel svatého Petra a Pavla, který stojí na místě středověkého kostela a pomník padlým ve 2. světové válce světových válkách. Z hlediska kulturně-historických předpokladů obec pořádá zejména tradiční kulturní akce. Obec Želechovice nad Dřevnicí je v tomto ohledu součástí etnografického regionu Valašsko, který je charakteristický bohatou folklórní kulturou.

width=609
Celkově jsou rozvojové možnosti obce Želechovice nad Dřevnicí v oblasti cestovního ruchu omezené a potenciál je potřeba vidět v rámci širší nabídky atraktivit cestovního  ruchu v regionu. Takto se v bezprostřední blízkosti obce nachází řada historických, atraktivních měst, jako jsou Zlín, Vizovice, stejně jako historické památky kostela v Provodově a zámku ve Vizovicích včetně zajímavé zahrady nebo zříceniny hradu Lukov.

Cyklistické trasy
Obcí prochází cyklotrasa č. 5068 Želechovice nad Dřevnicí – Pindula. Tato trasa je pro uživatele vedena jako středně obtížná. V severní části obce prochází úsek regionální cyklotrasy č. 471 Otrokovice – Zlín – Vizovice.

Pěší stezky
Katastrálním územím obce prochází naučná stezka „Pasekářská stezka“, která byla otevřena  v roce 2006. Její trasa vede přírodním parkem Želechovické paseky, krajinou, kterou vytvořil pasekářský způsob života. Střídají se zde louky, pastviny, ovocné sady, roztroušená zeleň i větší lesní plochy s ostrůvkovitým osídlením. Touto krajinou stezka prochází po polních i lesních cestách.

Trh práce

Podíl nezaměstnaných osob v obci Želechovice nad Dřevnicí v prosinci 2014 dosahoval 5,3 %, což je jak pod průměrem ORP Zlín (6,4 %), tak pod průměry Zlínského kraje (7,7 %) a ČR   (7,9 %). V porovnání s daty v roce 2009, se podíl nezaměstnaných osob za posledních pět let snížil o 0,1 %, což značí stabilní situaci v oblasti trhu práce na území

width=613

 

 

 

Infrastruktura

Technická infrastruktura

Zásobování pitnou vodou

Objekty obytné zástavby i občanské a technické vybavenosti obce Želechovice nad Dřevnicí jsou zásobovány pitnou a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě. Rozvodná vodovodní síť obce Želechovice je součástí skupinového vodovodu Zlín, ÚV Klečůvka. Lokalita Želechovické Paseky, je zásobována z vlastního vodovodního systému - zdroj Obůrky, který sestává ze dvou studní s ČS a vodojemu 40 m3.

Kanalizace a čištění odpadních vod

Převážná část zastavěného území (90 % obyvatel) obce Želechovice nad Dřevnicí je odkanalizována jediným jednotným kanalizačním systémem. V lokalitě je vybudována nesoustavná jednotná kanalizační síť odvádějící splaškové, dešťové a povrchové OV do kanalizačního sběrače na centrální ČOV Zlín-Malenovice. Splaškové OV jsou převážně předčištěny v septicích, u staré zástavby v blízkosti potoka jsou zaústěny přímo do něj, novější zástavba má vybudované malé domovní čistírny. Farma ZD má vlastní kanalizační systém a samostatné čištění OV.

Elektřina

K. ú. Želechovice nad Dřevnicí je taženo vedení vysokého napětí (VVN) 110 kV. Obec čerpá z venkovního vedení VN 22 napájeného z rozvodny 110/22 kV Slušovice - Slavičín. V současné době stav trafostanic pro odběry elektrické energie vyhovuje.

Vytápění

Jednotlivá bytová zástavba je teplofikována různě, buď na základě otopných systémů (lokální, ústřední), tak z hlediska použitých energií. Stará bytová zástavba využívá k vytápění převážně lokální topidla. Ve většině domů lze používat veškeré druhy dostupných energií, tj. pevná paliva, kapalná paliva, plyn a elektřinu.

Obec Želechovice nad Dřevnicí je plynofikována STL rozvodnou plynovodní sítí v délce 14 713 metrů a VTL 3 050 metrů. STL rozvodná plynovodní síť je prováděna pod tlakem  0,15 MPa. Dosavadní systém zásobující obec zemním plynem respektuje veškerá stávající plynárenská nařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem a je ve vyhovujícím stavu.

Dopravní infrastruktura

Obcí Želechovice nad Dřevnicí prochází hlavní silniční síť, a to silnice I/49  (Otrokovice –  Zlín – Vizovice – Horní Lideč - Slovensko). V obci se zároveň objevuje křižovatka dvou silnic a to silnice I/49 a III/49020. Veřejná obslužnost je zajišťována autobusovou, městskou hromadnou a železniční dopravou. Na území obce mohou majitelé automobilů využít celkem přes sto parkovacích míst.
Podle sčítání dopravy v roce 2010 dosahuje roční průměr denních intenzit silniční dopravy ve zmíněném úseku silnice I/49 hodnoty 15 457 vozidel za 24 hodin, přičemž převažují osobní vozidla (83 %, zbývající část tvoří nákladní vozidla 16 % a vozidla jednostopá). V porovnání s rokem 2005 se jedná o mírný pokles intenzity dopravy, což se pozitivně odráží na míře znečištění ovzduší na daném úseku.
Místní komunikace v zastavěné části obce jsou proměnlivé šířky s živičným povrchem v poměrně v dobrém stavu. Chodníky jednostranně i v několika úsecích oboustranně lemují státní silnici, v rámci zastavěné části obce chodníky lemují i místní komunikace.
Samostatné cyklostezky se na katastru obce nenachází. Obcí prochází cyklotrasa č. 5068 Želechovice nad Dřevnicí – Pindula. Obtížnost cyklotrasy je střední. Cykloturisté se můžou z uvedené cyklotrasy napojit v okolních obcích na další stezky vedoucí do míst, které jsou více vyhledávané cestovním ruchem. V severní části obce prochází úsek regionální cyklotrasy č. 471 Otrokovice – Zlín – Vizovice.

Dopravní obslužnost

Velká část zaměstnaných obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. Stejná situace je i u žáků a studentů, kteří vyjíždějí do středních a vysokých škol. Vyjížďka se uskutečňuje především do okolních měst, tedy do Zlína a Otrokovic, případně do Vizovic.

Hromadná doprava

Velkou výhodou obce je dostupnost hromadnou dopravou. Údolím prochází  železniční trať Otrokovice-Vizovice se zastávkou v Želechovicích. Projíždějí tudy autobusy ze Zlína a zpět všemi východními směry – na Slušovice, Všeminu, Vizovice, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Rožnov pod Radhoštěm, Luhačovice, Slavičín, Provodov, Hvozdnou a Ostratu. Pro autobusovou dopravu slouží 12 zastávek. Na území Želechovic zajíždí i vozy MHD Dopravního podniku Zlín-Otrokovice. Jedná se o linky 12 a 90, které zastavují v obci na pěti zastávkách.

Struktura domovního fondu

Na základě posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 můžeme konstatovat, že struktura domovního fondu v porovnání se Zlínským krajem a ČR není na srovnatelné úrovni. Zatímco je struktura domovního fondu v obci Želechovice nad Dřevnicí tvořena z 96 % rodinnými domy a pouze 2 % zaujímají domy bytové, tak Zlínský kraj je tvořen rodinnými domy z 93 % a ČR 88 %.
V roce 2013 byla realizována výstavba tří nových rodinných domů.
Obec Želechovice nad Dřevnicí má již tři roky schválený územní plán, který zahrnuje i rozvojové plochy pro individuální bydlení. Jedná se o lokality ve východní části obce, které navazují na výstavbu domů, jenž se řadí mezi novostavby. Další rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny v jižní části obce, tak aby plynule navazovaly na již zastavěné území a utvářely tak   ucelený   ráz   obce.   V návaznosti   na   demografickou   analýzu,   která   je   obsažena   v podkapitole 2. Obyvatelstvo tohoto dokumentu, je potřeba, aby obec byla připravena nabídnout potenciálním příchozím obyvatelům vhodné podmínky k životu obci, a to především kvalitní nabídkou pozemků k výstavbě domů. Jelikož se očekává v dalších letech pokračující proces suburbanizace města Zlína, tak je téměř povinností mít kvalitní rozvojové plochy pro bydlení, a tím se pokusit stabilizovat počet obyvatel, i s výhledem na další desítky let dopředu.

 

Vybavenost

Školství a vzdělávání

Základní škola v obci Želechovice nad Dřevnicí byla založena v roce 1660. Do nové budovy, která se nacházela v místech současné Základní školy, se žáci přestěhovali v roce 1868. Další rozšíření budovy školy proběhlo v letech 1949 až 1953. Poslední přístavba jižního křídla proběhla v roce 1978.
Základní škola je plně organizovaná s I. – IX. ročníkem. Mezi priority školy patří jazykové vzdělání žáků a environmentální výchova. Organizace je zapojena do řady mezinárodních projektů a usiluje o mezinárodní titul EKOŠKOLA.
Kromě výukových prostor je součástí školy i tělocvična, jídelna a dílny.
Trojtřídní Mateřská škola v Želechovicích nad Dřevnicí je umístěna ve dvou budovách, kdy jedna třída je umístěna v budově Základní školy a dvě třídy v budově Hasičské zbrojnice SDH obce Želechovice nad Dřevnicí. Celkem mateřskou školu navštěvuje 84 dětí od tří do sedmi let. Všechny děti mají možnost využívat nově vybavené třídy a herny ke hře, učení i odpočinku.
V současné době je situace v budově Hasičské zbrojnice již nevyhovující. Vyčlenění prostor pro mateřskou školu nelze pro omezené prostorové možnosti zrekonstruovat pro potřeby mateřské školy bez hygienických vyjímek. V návaznosti na vážnost této situace je připravený projekt, který řeší přesun mateřské školy z Hasičské zbrojnice do prostor budovy Základní školy. Stavební úpravou vzniknou tři hlavní třídy včetně kompletního vybavení herny, spací část, sociální zařízení, šatny v 2. NP nové budovy spojené jídelním výtahem s rekonstruovanou školní kuchyní. V reakci na rozvoj nových ploch pro bydlení, tím potenciální příchod mladých rodin je potřeba mít připravené kvalitní prostory pro předškolní i školní vzdělávání, tak aby byla zajištěna udržitelnost pokrytí poptávky v letech budoucích.
V současné době je ve stadiu zpracovávání Místní akční plán školek.

Zdravotnictví a sociální služby

V Želechovicích nad Dřevnicí jsou v provozu čtyři ordinace soukromých lékařů. Jedná se o praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře a gynekologa. V centru obce se pro občany nachází lékárna.
V rámci sociální oblasti působí v obci místní spolek českého červeného kříže.

Kultura

V oblasti kultury je pro občany obce k dispozici každý čtvrtek obecní knihovna, která sídlí  v prostorách  budovy  obecního  úřadu.  V rámci  poskytovaných  služeb  knihovny,  je    v knihovně veřejný přístup nainternet.

width=592

V obci působí TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí s několika oddíly, který neslouží jen svým členům, ale vyvíjí i kulturní aktivity pro celou obec. Pro děti například pořádá karnevaly, dětské hry a dětská představení. Pro dospělé pak zprostředkovává prostory sokolovny pro divadelní vystoupení nebo hudební koncerty.
Činorodé jsou rovněž oba místní sbory dobrovolných hasičů – SDH Želechovice nad Dřevnicí a SDH Želechovice nad Dřevnicí – Paseky. Mezi kulturní akce, které hasiči pořádají, patří například stavění a kácení májky, hodové vodění berana, na Pasekách maškarní  karneval pro děti a ples pro dospělé, zabíjačky a další.
Dění společenských událostí je také protkáno či přímo organizováno želechovickou školou a obecním úřadem. Velká tělocvična skýtá možnosti pořádání celé řady sportovních turnajů, ale i společenského plesu. Místní občané mají taktéž možnost zúčastnit se Dne zdraví, na jehož přípravě se rovněž významně podílí Český červený kříž.
Z hlediska vybavenosti obce sportovními zařízeními můžeme konstatovat, že obec disponuje sokolovnou, školní tělocvičnou, venkovním sportovištěm. Sokolovna a velká školní tělocvična slouží k pořádání společenských a kulturních akcí jakými jsou plesy, koncerty a turnaje.
V sousedních Lužkovicích, což je místní část města Zlína, provozuje obec společný fotbalový klub FK Lužkovice – Želechovice.
Každoročně územím obce prochází jedna z erzet Barum Czech Rally. Jedná se o rychlostní zkoušku Pindula. Tato akce se těší velké návštěvnosti, kdy přijíždí velké množství fanoušků z celé republiky i ze zahraničí.

width=615

Spolky

V obci Želechovice nad Dřevnicí působí několik spolků a sdružení (neziskové zájmové organizace). Jedná se o TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí (oddíly badminton, florbalu a turistiky), Dva sbory dobrovolných hasičů – SDH Želechovice nad Dřevnicí a SDH  Želechovice – Paseky, FK Lužkovice – Želechovice, Klub seniorů Želechovice Paseky, Místní spolek červeného kříže, Klub maminek raníček, Rally klub Paseky, Junák – svaz skautů a skautek ČR, Myslivecký spolek a Český svaz včelařů.

Životní prostředí

Obec Želechovice nad Dřevnicí se nachází v oblasti, která je evidována v oblasti se zhoršenou kvalitou území (OZKO), tzn. území s překročením cílových imisních limitů. Výjimkou je zastavěné území podél hlavní silnice I/49 a železniční tratě. Hlavním tokem protékající územím obce je vodní tok Dřevnice, který protéká ve směru východ – západ. Středem území protéká potok Obůrek, do něhož se vlévají jeho přítoky Milenov, Lázovský potok, Vidovka a další menší přítoky. V rámci soustavy závazných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) byly v řešeném území vymezeny prvky jak na lokální, tak na regionální a nadregionální úrovni. Regionální ÚSES je na území obce zastoupen  biocentry „RBC99 Zlínský les“ a „RBC110 Lužkovice“ a biokoridorem „RBK1593 Zlínský les – Lužkovice“. Nadregionální ÚSES tvoří biokoridor „K141 Buchlovské lesy - Spálený“.
Na   katastrální   území   obce   zasahují   dva   přírodní   parky,   „Vizovické   vrchy“ a „Želechovické paseky“. PP Vizovické vrchy slouží k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. PP Želechovické paseky je tvořen především harmonickým uspořádáním přírodních a civilizačních krajinných prvků podle principů pasekářského způsobu hospodaření a využívání krajiny. Pasekářský typ osídlení je určujícím znakem, který s ostatními, převážně přírodními složkami se vzájemně doplňuje v pestrém složení mozaikového střídání.
Na území obce Želechovice nad Dřevnicí se nenachází žádný dobývací prostor, nebo ložiskové území nerostných surovin. Z hlediska rizika sesuvu půdy, je na k. ú. obce evidováno několik prvků ohrožení. Jedná se jak o sesuvy uklidněné a dočasně uklidněné, tak i o sesuvy aktivní. Největší registrovaný aktivní sesuv je lokalizován jihovýchodní části k. ú. Sesuvné území (150 x 220 m) se rozkládá v místech chatové osady Zelené údolí, a to v jeho spodní části. Sesuv je veden jako aktivní při rekognoskaci z roku 1979. Největší dočasně uklidněný sesuv se nachází v celém rozsahu příkrého levého údolního svahu potoka Milenov.

Současné problémy obce z hlediska životního prostředí:

 • V jihozápadní části území, se projevuje vodní a ve vrcholových partií i větrná eroze. Je nutné, aby byla zajištěna důsledná ochrana prvků a segmentů krajinné zeleně a současně musí být vytvořeny nové ekologicky stabilní prostory vytvářející protierozní opatření;
 • v severovýchodní části k. ú. obce, podél řeky Dřevnice, je území evidováno jako záplavové, ohrožené pětiletou, dvacetiletou a stoletou vodou, podobně ohrožené území je lokalizováno v severozápadní část k. ú. obce, podél řeky Dřevnice.
 • původem znečišťující území obce jsou i lokální topidla na tuhá paliva. Zbývající domácnosti bude nutno převést na ekologické zdroje vytápění;
 • velké množství imise je zejména v části obce nacházejí se podél silnice I/49 a železniční trati;
 • ve východní polovině katastru obce je nedostatečné množství travních porostů a krajinné zeleně.

Odpadové hospodářství

Pro zajištění ochrany životního prostředí se obec řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2002 obce Želechovice nad Dřevnicí o systému shromažďování, sběru, přepravování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Stávající systém svozu komunálních odpadů je týdenní a tvoří jeden z nejvýraznějších výdajů obecního rozpočtu. V odpadovém hospodářství tvoří mimo popelnice či kontejnery významnou položku i naplněné plastové pytle, které občané dávají ve svozový den vedle plných popelnic. Kromě svozu pytlů s plasty (1x za měsíc), jsou pro občany na určitých místech i žlutě označené kontejnery.

Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce

Obec  Želechovice  nad  Dřevnicí  je  samosprávním subjektem se základní působností.
Obec představuje obecní úřad, jehož činnost spočívá v samostatné působnosti.
Obecní zastupitelstvo je patnáctičlenné, v současnosti obec zastupuje uvolněný starosta Bc. Michal Špendlík a neuvolněná místostarostka Ing. Hana Svobodová. Účetní a referentka jsou zaměstnány na plný úvazek. Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Rada je tvořena starostou, místostarostou a 3 radními.
Obec je zřizovatelem Základní a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí.

Hospodaření obce

V rámci  rozpočtu  má obec  každoročně vyčleněny  finanční prostředky, které  slouží  k zabezpečení rozvoje obce, její infrastruktury a služeb.

width=616

V roce 2013 obec hospodařila s částkou dosahující přes 37 milionů korun, kdy proběhla investice do zateplení obvodového pláště, rekonstrukce tepelného zdroje Základní školy Želechovice nad Dřevnicí. Na tuto investici byla městu poskytnuta dotace ze strukturálních fondů EU, Operační program životního prostředí.

Komunikace s občany

Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem skupinám zájemců o informace bez ohledu na věkové či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných projednáních je využívána úřední deska, webové stránky obce www.zelechovice.eu, obecní rozhlas a Želechovický zpravodaj.

Vnější vztahy a vazby

Mikroregion Luhačovské Zálesí

Obec Želechovice nad Dřevnicí jsou členem Mikroregionu Luhačovské Zálesí, který byl založen v roce 1999 a sdružuje celkem 24 obcí. Pro naplnění hlavních cílů své činnosti realizoval mikroregion Luhačovské Zálesí celou řadu úspěšných projektů.

Sdružení místních samospráv ČR

Zlínský kraj zastřešuje trojici mimořádných oblastí – Hanou, Slovácko a Valašsko. 139 obcí a měst je zde členem SMS ČR. Naše Sdružení je zde vůbec největším svazkem obcí i měst. V čele členské základny stojí statutární město Zlín, které je nejlidnatějším členem SMS ČR v celé republice. Ve Zlíně se také nejčastěji odehrávají shromáždění členů, různé semináře a školení pod taktovkou našehosdružení.

MAS Luhačovské Zálesí

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí vznikla v roce 2007 a k dnešku zahrnuje již 24 obcí. Celková rozloha MAS Luhačovské Zálesí tedy činí přibližně 230 km2 a počet obyvatel přesahuje 25 tisíc osob. Základní činnosti MAS jsou v souladu s realizací místní rozvojové strategie v Luhačovském Zálesí.

III. SWOT analýza

SWOT analýza - Dopravní a technická infrastruktura

Silné stránky

Slabé stránky

-          kvalitní technická infrastruktura, zejména zásobování vodou, elektrickou energií aplynem

-          dobrá dopravní obslužnost v pracovní dny, včetně napojení na regionální centra

-          součást sítě dopravního podniku Zlín- Otrokovice

-          fungující a dostačující soustava přenosu energií

 

 

-          nedostatečný stav pěších a cyklistických stezek

-          zastaralost, špatný stav anedostatek technických informací o obecní kanalizaci

Příležitosti

Hrozby

-          vytvoření značených pěších a cyklistických stezek

-          využití železničního napojení

-          napojení naR49

-          zvýšení dostupnosti mimo pracovní dny

-          rekonstrukce kanalizace

-          vybudování sběrného dvoru

-          značná zatíženos tautomobilovou dopravou na silniciI/49

-          zhoršení životního prostředí

v souvislosti s intenzitou dopravy

-          nebezpečí zvýšené nehodovosti v souvislosti s intenzitou dopravy

SWOT analýza - podnikání a zemědělství

Silné stránky

Slabé stránky

-          spolupráce s okolními obcemi v rámci mikroregionu a MAS

-          podmínky pro extenzivní zemědělství

-          podmínky pro krátkodobou a příměstskou turistiku z velkých center

-          chybějící kvalitní prostory pro podnikání drobnějšího charakteru

-          nedostatečná propagace samotné obce v rámci regionu

-          nezájem mladé generace o některé obory

-          nedostatečné služby pro obyvatelstvo

Příležitosti

Hrozby

-          budování rekreačních zón

-          zpracování dřeva – podnikatelská příležitost

-          rozvoj cestovního ruchu

-          podpora drobného podnikání v obci

-          bližší spolupráce s okolními obcemi v oblasti cestovního ruchu

-          snížení konkurenceschopnosti malého a středního podnikánía rostoucí nezaměstnanost obyvatelstva

-          odchod kvalifikovaných pracovníků a trvale vyšší nezaměstnanost

SWOT analýza - obec, kulturní a přírodní dědictví

Silné stránky

Slabé stránky

-          kvalitní úroveň zájmovýchaktivit

-          široké spektrum kulturníchakcí během celéhoroku

-          dobře fungující vzdělávací instituce

-          služby a zázemí obecní knihovny

-          spolupráce s okolními obcemi v rámci mikroregionu a MAS

-          zázemí blízkých měst Zlína a Vizovic

-          tradice třídění odpadů a tím čistý vzhled obce

-          chybějící zdravotnické služby

-          chybějící služby sociální péče

-          malá propagace a nízká kvalita informačních služeb

-          zhoršený stav sportovišť

Příležitosti

Hrozby

-          podpora občanských iniciativ

-          zlepšení turistické image obce

-          propagace a rozšíření nabídky volnočasových aktivit

-          kvalitní sportovní infrastruktura

-          vytvoření sběrné informační schránky

-          zvýšení informovanosti občanů, re- design a pravidelná aktualizace internetových stránek

-          rozšíření sociálně – patogenních jevů (z velkých měst)

-          znečišťování životního prostředí zakázaným pálením a také v souvislosti s intenzitou dopravy

IV. Návrhová část

Strategická vize

Obec Želechovice nad Dřevnicí využije své polohy v údolí Vizovických vrchů, čistého životního prostředí a dobré dopravní obslužnosti pro rozvoj obce jako vhodného místa pro klidné rodinné bydlení, s kvalitním zázemím v infrastruktuře poskytovaných služeb a možnostech trávení volného času. Zároveň bude prosperující obcí s dostatečnou nabídkou pracovního uplatnění pro své občany, udrží si stávající trend nízké míry nezaměstnanosti a podpory rozvoje podnikání na území obce.

Opatření a aktivity

width=564

Projektová část

Záměr

Rekonstrukce, přístavba budovy Základní školy

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 Integrovaný regionální OP

Vazba na strategii

SC 2 -> D) úprava prostor ZŠ a MŠ

 

Záměr

Odkanalizování obce s cílem snížit znečištění vod z komunálních zdrojů

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 OP Životní prostředí

Vazba na strategii

SC 2 -> A) zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury

 

Záměr

Rekonstrukce dopravní infrastruktury, modernizace a výstavba vybraných úseků. Zvýšení bezpečnosti na silnici I/49

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí, kraj

 

Financování

 Zlínský kraj

 Dotační programy Krajského úřadu OP Doprava

SFDI

Vazba na strategii

SC 2 -> A) zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury

 

Záměr

Výstavba nových cyklistických a pěších stezek pro lepší mobilitu a vyšší turistickou atraktivitu

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 Integrovaný regionální OP SFDI

 

Vazba na strategii

SC 1 -> B) realizace nových cyklistických a pěších stezek

SC 1 -> A) využití potenciálu turisticky atraktivní lokality Želechovických pasek

 

Záměr

Podpora drobného podnikání

Žadatel

Podnikatelské subjekty z obce Želechovice nad Dřevnicí

Financování

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Vazba na strategii

SC 3 -> C) Podpora malého podnikání

 

Záměr

Přemístění Mateřské školy

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 Integrovaný regionální OP

 MŠMT

Vazba na strategii

SC 2 -> D) úprava prostor ZŠ a MŠ

  

Záměr

Řešení odpadového hospodářství – sběrný dvůr

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 OP Životní prostředí

Vazba na strategii

SC 2 -> B) řešení nakládání s odpady

 

Záměr

Revitalizace zeleně – výsadba a údržba zeleně

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

 

Financování

 Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí

 

 OP Životní prostředí

Vazba na strategii

SC 2 -> C) zlepšení stavu fyzického prostředí v obci

 

Záměr

Podpora spolkového života v obci

Žadatel

Hlavními žadateli jsou jednotlivé spolky příp. jednotlivci (občané)

Financování

 Rozpočet obce

Vazba na strategii

SC 1 -> C) podpora spolkového života v obci

 

Záměr

Sociální a komunitní bydlení

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 Integrovaný regionální OP MMR

Vazba na strategii

SC 3 -> A) zlepšení podmínek v rámci bydlení

 

Záměr

Rozvoj ploch pro bydlení

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 Rozpočet obce

Vazba na strategii

SC 3 -> A) zlepšení podmínek v rámci bydlení

  

Záměr

Protipovodňová ochrana obce

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 OP Životní prostředí

Vazba na strategii

SC 2 -> C) zlepšení stavu fyzického prostředí v obci

 

Záměr

Revitalizace historické části obce

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 OP Životní prostředí

Vazba na strategii

SC 2 -> C) zlepšení stavu fyzického prostředí v obci

 

Záměr

Sociální podnikání

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 Integrovaný regionální OP MMR

Vazba na strategii

SC 3 -> C) podpora malého podnikání

 

Záměr

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 Zlínský kraj

 Dotační programy Krajského úřadu

Vazba na strategii

SC 2 -> A) zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury

 

 

 

Záměr

Protierozní opatření

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí, Pozemkový úřad

Financování

 OP Životní prostředí

Vazba na strategii

SC 2 -> C) zlepšení stavu fyzického prostředí v obci

 

Záměr

Rekonstrukce a výstavba kanalizace na území obce

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 OP Životní prostředí

Vazba na strategii

SC 2 -> A) zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury

 

Záměr

Rekonstrukce obecního vodovodu

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 OP Životní prostředí

Vazba na strategii

SC 2 -> A) zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury

 

Záměr

II. etapa dobudování chodníků  - Želechovické paseky

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

SFDI

Vazba na strategii

SC 2 -> A) zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury

 

Záměr

Rekonstrukce sportovišť v obci

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

MAS

 MŠMT

 Dotační programy Krajského úřadu

Vazba na strategii

SC 2 -> C) zlepšení stavu fyzického prostředí v obci

 

Záměr

Rozšíření pohřebiště

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 Dotační programy Krajského úřadu

Vazba na strategii

SC 2 -> A) zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury

 

Záměr

Vytvoření naučné stezky v rámci okolních obcí

Žadatel

Hlavní žadatel je obec Želechovice nad Dřevnicí

Financování

 Meziobecní spolupráce

 

Vazba na strategii

SC 1 -> B) realizace nových cyklistických a pěších stezek

SC 1 -> A) využití potenciálu turisticky atraktivní lokality Želechovických pasek

 

Podpora a realizace programu

Pro  nové  dotační  období  2014  –  2020  byly  schváleny  programy,  které  byly  vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Největší množství alokovaných prostředků vykazuje „OP Doprava“, společně s „Integrovaným regionálním OP“ a „OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.
Další skupinu, s podobně velkým množstvím alokovaných prostředků, tvoří čtyři programy. Jedná se o „OP Výzkum, vývoj a vzdělávání“, „OP Životní prostředí“, „Program rozvoje venkova“ a „OP Zaměstnanost“.

V novém programovém období 2014–2020 se současných sedm regionálních operačních programů a Integrovaný operační program sjednotí do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Je druhým největším programem v České republice co do objemu spravovaných prostředků.

 Přehled specifických cílů v rámci IROPu, u kterých bude moci obec žádat o finanční dotaci:

Prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílů udržitelných forem dopravy

Specifický cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Specifický cíl 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Specifický cíl 2.3 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Specifický cíl 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

Hlavním cílem OP Doprava je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Program počítá s rozvojem silniční infrastruktury mimo síť TEN-T pomocí Prioritní osy 3, investiční priority „Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciálních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů“, kde bude pro obec prostor, pro rozvoj silniční infrastruktury ve svém katastrálním územím.

OP Životní prostředí 2014 – 2020 se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. A  to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní (výstavba suchých poldrů), zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů  a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu akrajinu.
Přehled specifických cílů v rámci OP ŽP, u kterých bude moci obec žádat o finanční dotaci:

PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek

SC 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů

PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

SC 3.1 Prevence vzniku odpadů

SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

SC 3.3 Rekultivovat staré skládky

SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

SC 4.2 Posílit biodiverzitu

SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

PO 5 Energetické úspory

SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

SC 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

U OP Zaměstnanost mohou obce žádat o finanční dotaci v rámci čtyř prioritních os. PO 1 – „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ je navržena tak, aby řešila stěžejní problémy nezaměstnanosti v ČR, a to formou aktivní politiky zaměstnanosti. PO 2 – „Sociální začleňování a boj  s chudobou“. Podpora je cílena převážně na osoby sociálně vyloučené anebo vyloučením ohrožené, a to v širším kontextu než jen z pohledu hledání pracovního uplatnění (např. tvorba a rozvoj sociálních podniků). V rámci PO 3 – „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“ budou projekty zaměřeny na sociální inovace a PO 4 – „Efektivní veřejná správa“ zaměřena na subjekty veřejné správy, a to na zvýšení koncepčnosti práce, zvýšení efektivity a transparentnosti.

 V rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 budou moci obce žádat o finanční dotaci na lesnickou infrastrukturu, přesněji na podporu rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Dále je pak možnost čerpat dotační finance z dílčího opatření na podporu investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizaci a uvádění na trh.

 

Přeshraniční spolupráce

Pro projekty zaměřující se na propagaci obce, případně zvýšení využití turisticky atraktivní oblasti Želechovických pasek a využití potenciálu regionu, je třeba navázat partnerství s vybranou, například slovenskou obcí. Pak by mohly obce společně využívat Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kde je pro období 2014 – 2020 vypsáno několik prioritních os:

 1. Využívání inovačníhopotenciálu
 1. Kvalitní životníprostředí
 1. Rozvoj místníchiniciativ

Nový Program SR - ČR se zaměří na taková témata, jako jsou: bezpečnost, využití potenciálu česko-slovenské příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí. Většina prostředků bude určena na aktivity související s přírodním a kulturním dědictvím česko- slovenského příhraničí.


 

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření

 1. S čím jste ve své obci nejvíce spokojen/á? Co se vám na vaší obci líbí?
 • Čistota komunikací ac hodníků                            lllll
 • Podpora spolků, akce,společenský život               lll
 • Úprava(rozvoj)obce                                           llllllllllllllllllll(20)
 • Infrastruktura obce(+služby)                              lll
 • Dostupnost – spojení MHD a ČD                           lllll

 1. Co považujete za hlavní výhody? V čem je Vaše obec jedinečná?
 • Výhodná poloha (+dostupná doprava)                 llllllllllllllll(16)
 • Spolkové aktivity                                               ll
 • Čistota prostředí (krajina)                                  lllllllll(9)
 • Občanská vybavenost                                        lllll

 1. Co Vám naopak ve vaší obci chybí? Co vnímáte jako hlavní problém?
 • Znečištěné lokality,oprava budov                           llll
 • Chodníky(+přechody)                                           lllll
 • Podpora bydlení                                                    ll
 • Kanalizace                                                            l
 • Cyklostezky,pěší stezky                                         ll
 • Dopravní spojení Želech.Pasek                               ll
 • Služby a rekreační prostory                                   llllll

– lékař, tělocvična apod.

 • Nízký počet spojů MHD                                           llll
 • Průmysl, pracovní místa, hosp.s půdou                    l

 1. Podpora rozvoje malého podnikání
 • Nejdůležitější
 • Důležité                                       lllllllllllllllll(17)
 • Nejméně důležité                          ll

 1. Sociální služby
 • Nejdůležitější                                   ll
 • Důležité                                           llllllllllllllllll(18)
 • Nejméně důležité                              ll

 1. Bezpečnost v obci
 • Nejdůležitější                                   lllll
 • Důležité                                           llllllllllllllll(16)
 • Nejméně důležité                              ll

 1. Spolupráce obce s neziskovými organizacemi
 • Nejdůležitější                           l
 • Důležité                                   llllllllllllll(14)
 • Nejméně důležité                       llll

 1. Uchování kulturního dědictví a spolkový život
 • Nejdůležitější                               llll
 • Důležité                                       llllllllllllllll(16)
 • Nejméně důležité                          ll

 1. Občanská vybavenost
 • Nejdůležitější                               ll
 • Důležité                                       llllllllllllllllllll(20)
 • Nejméně důležité                          I

      10. Zlepšení stavu silniční infrastruktury

 • Nejdůležitější                              lllllllllll(11)
 • Důležité                                      lllllll
 • Nejméně  důležité                         lll

      11. Zlepšení stavu technické infrastruktury (kanalizace,ČOV)

 • Nejdůležitější                               llllll
 • Důležité                                       lllllllllllll(13)
 • Nejméně důležité                          I

      12. Zlepšení stavu cyklostezek

 • Nejdůležitější                              ll
 • Důležité                                      lllllll
 • Nejméně důležité                          llllllllllll(12)

      13. Zlepšení stavu ŽP

 • Nejdůležitější                                   llll
 • Důležité                                           llllllllllllllllll(18)
 • Nejméně důležité

      14. Rozvoj cestovního ruchu

 • Nejdůležitější                               l
 • Důležité                                       lllllllll
 • Nejméně důležité                          lllllllllll(11)

      15. Rozvoj MŠ a ZŠ

 • Nejdůležitější                               llll
 • Důležité                                       lllllllllllllllll(17)
 • Nejméně důležité                          l

      16.Podpora zemědělských činností

 • Nejdůležitější
 • Důležité                                      llllllllllllll(14)
 • Nejméně důležité                         llllll

width=710