Strategický plán

Přihlaste se pro vytvaření a sdílení strategických plánů.

I. Základní informace o nositeli strategie

Název

Program rozvoja obce Svinná do r. 2023

II. Analytická část

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvateľov

Od roku 2003, rástol počet obyvateľov obce do roku 2005 ročne o cca 1%. Potom     v rokoch 2006 a 2007dochádzalo ročne k poklesu o cca 0,5%. Odvtedy má už počet obyvateľov obce len rastúcu tendenciu. To znamená, že počet obyvateľov obce od roku 2007 vzrástol do roku 2013 o 4,7%, čo predstavuje nárast v absolútnej hodnote o 72 nových obyvateľov.
Rast počtu obyvateľov je zrejmý z priloženej tabuľky i z grafického vyjadrenia.

Vývoj počtu obyvateľov od roku 2003 do roku 2013 (k 31.12.)

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet obyvateľov

1500

1516

1530

1523

1517

1535

1580

1565

1592

1579

1589

 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vývoj počtu obyvateľov od roku 2003 do roku 2013 (k 31.12.)
width=560

Pokles alebo rast počtu obyvateľov je vyjadrený v ukazovateli „Prirodzená výmena a migrácia“. Z tohto ukazovateľa vyplýva, že mierny nárast počtu obyvateľov je v obci v prevažnej miere spôsobený z dôvodu prisťahovania, v menšej miere rozdielom medzi narodenými a zomrelými obyvateľmi.

Migrácia obyvateľov v obci Svinná od r. 2003:

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Svinná

9

16

14

-7

-6

18

45

-15

5

-13

10

width=540
V roku 2009 pribudlo do obce až 45 obyvateľov vplyvom 38 nájomných bytov.

Veková štruktúra obyvateľstva

Jedným z dôležitých demografických ukazovateľov je vekové zloženie obyvateľstva. Pokles pôrodnosti od roku 2010 z 18 narodených detí po rok 2013, kedy sa  narodilo 13 detí vedie k postupnému znižovaniu podielu predproduktívneho veku (do 14 rokov) a nárastu obyvateľstva v poproduktívnom veku(65+).
Na disproporciu medzi podielom obyvateľstva v predproduktívnom a poproduktívnom veku  poukazuje  index starnutia, čo  je pomer osôb v poproduktívnom veku  (65+)  k počtu osôb v predproduktívnom veku (do 15r.) násobený stomi. Pri hodnote väčšej ako 100 možno hovoriť o regresívnom, pri hodnote menšej ako 100 o progresívnom vekovom zložení obyvateľstva.

Vekové zloženie obyvateľov obce podľa sčítania obyvateľov bytov a domov z roku 2011: 

Vek

Muži

Ženy

Spolu

do 15r

127

106

233

15-29

157

162

319

30-49

260

231

491

50-64

149

162

311

65-84

88

127

215

85+

4

14

18

Zdroj: DATAcube.statistics.sk

width=486
Index starnutia v obce Svinná  = 233/233x 100 = 100.

Z uvedeného výpočtu vyplýva, že obec Svinná bola v roku 2011 na hranici progresívneho a regresívneho stavu. Odvtedy došlo k poklesu narodených detí ročne, čo predstavuje pohyb smerom k regresívnemu zloženiu obyvateľstva. Tento trend zodpovedá väčšine obcí na Slovensku. V obce Svinná však došlo k posunu zo silnej regresie do neutrálnej polohy, čo predstavovalo silne pozitívny trend oproti minulosti.

Vývoj počtu obyvateľov v obci Svinná podľa pohlavia od roku 2003:

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

muži

723

730

735

745

747

745

753

774

790

790

791

ženy

766

776

778

780

780

783

796

798

802

799

793

Zdroj: DATAcube.statistics.sk

Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia v grafickej podobe.
width=500
Veková štruktúra obyvateľstva v obci Svinná je prakticky na hranici regresívnosti a progresívnosti, pričom hlavný podiel na tejto skutočnosti majú ženy, ktoré sa dožívajú vyššieho priemerného veku, ako je zrejmé z grafu. Z grafu je zrejmá aj skutočnosť, že muži sa od roku 2011 začínajú v dožívaní približovať ženám, čo je pozitívna skutočnosť. Priemerný vek obyvateľov v obci Svinná bol 37,8 rokov.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

Tento ukazovateľ vypovedá o úrovni vzdelanosti obyvateľstva. Dôležitý je z dôvodu uplatnenia obyvateľstva na trhu práce a je jedným zo základných kritérií pri hodnotení celkového potenciálu obce.

Dosiahnuté vzdelanie

 

Pohlavie

Spolu

 

 

muži

ženy

Základné

 

60

110

170

Učňovské (bez maturity)

 

178

125

303

Stredné odborné (bez maturity)

 

106

67

173

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

 

38

20

58

Úplné stredné odborné (s maturitou)

 

141

177

318

Úplné stredné všeobecné

 

12

36

48

Vyššie odborné vzdelanie

 

6

12

18

Vysokoškolské bakalárske

 

9

22

31

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské

 

58

81

139

Vysokoškolské doktorandské

 

1

1

2

Vysokoškolské spolu

 

68

104

172

Študijný odbor

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a VT, elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)

11

13

24

 

technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud.nástrojov, archit., staveb.,dopr.,pošty,telekom.,auto matiz., špec. odb.)

16

8

24

 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky

9

7

16

 

zdravotníctvo

3

3

6

 

spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv.vedy, ekonomika a manaž., obchod a služby,SŠ- OA, HA, praktická š.,učeb.odb.)

13

31

44

 

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy, publicistika a informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.)

8

37

45

 

vedy a náuky o kultúre a umení

1

0

1

 

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky

2

1

3

 

nezistený

5

4

9

Bez školského vzdelania

 

127

105

232

Nezistené

 

50

43

93

Úhrn

 

786

799

1 585

Zdroj: SOBD r. 2011

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce v grafickom vyjadrení:
width=586
Z uvedených údajov vyplýva, že v obci prevažujú obyvatelia s učňovským vzdelaním bez maturity a so základným vzdelaním (40,75%). Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo podľa SOBD v r. 2011 len 172 obyvateľov (10,9%).

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania

Náboženské vyznanie

Muži

Ženy

Spolu

%

Svinná

 

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev

645

685

1 330

83,91

Gréckokatolícka cirkev

4

2

6

0,38

Pravoslávna cirkev

1

0

1

0,06

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

7

10

17

1,07

Evanjelická cirkev metodistická

1

0

1

0,06

Cirkev československá husitská

1

0

1

0,06

Bez vyznania

46

40

86

5,43

Iné

4

1

5

0,32

Nezistené

77

61

138

8,71

Spolu

786

799

1 585

 

Zdroj: SOBD r. 2011

Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Svinná 5,4% (86/1 585).
K náboženskému vyznaniu rímsko-katolíckeho vierovyznania sa v obci Svinná v roku 2011 hlásilo 83,91 % obyvateľov. K Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa prihlásilo 1% obyvateľov. Bez náboženského vyznania bolo 86 obyvateľov, čo predstavuje 5,43% obyvateľov obce. Pomerne veľkú časť obce sa nepodarilo identifikovať až 138 obyvateľov, čo predstavuje 8,7%.

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti

Podľa SOBD z r. 2011 bolo rozdelenie obyvateľov obce Svinná na základe národnosti také, ako uvádza nasledovná tabuľka:

Národnosť

Muži

Ženy

Spolu

Slovenská

726

748

1 474

Maďarská

2

0

2

Česká

1

3

4

Poľská

0

1

1

Nezistená

57

47

104

Spolu

786

799

1 585

Zdroj: SOBD r. 2011

Rozdelenie obyvateľov podľa národností v grafickej podobe.
width=609
V roku 2011 žilo na území obce Svinná 93% obyvateľov slovenskej národnosti. Napodarila sa zistiť národnosť u 104 osôb, čo predstavuje 6,6%. Ostatné národnosti tvoria v obci len zanedbateľné percento. 

Zamestnanosť a nezamestnanosť

Zamestnanosť, resp. nezamestnanosť je jedným zo sprievodných javov trhovej ekonomiky a stále viac sa stáva ekonomickým a sociálnym problémom regiónov. Zmeny v slovenskej ekonomike sa vo všeobecnosti prejavujú poklesom zamestnanosti. Vysoká nezamestnanosť má za následok pokles životnej úrovne obyvateľov a vzniká tlak na lacnú pracovnú silu. Postupne rastie počet pracovných miest v sektore služieb. Ani vzdelanostná úroveň, či vek nemajú pri zamestnanosti výraznejší vplyv.

Odvetvie ekonomickej činnosti

Ekonomicky aktívne osoby

muži

ženy

spolu

z toho dochádza do zamestnania

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

23

12

35

28

Lesníctvo a ťažba dreva

3

0

3

2

Ťažba uhlia a lignitu

4

1

5

4

Dobývanie kovových rúd

0

1

1

1

Iná ťažba a dobývanie

2

2

4

4

Pomocné činnosti pri ťažbe

0

1

1

0

Výroba potravín

13

5

18

15

Výroba nápojov

0

1

1

1

Výroba textilu

6

12

18

14

Výroba odevov

3

18

21

19

Výroba kože a kožených výrobkov

4

7

11

10

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

4

0

4

1

Výroba papiera a papierových výrobkov

1

0

1

1

Tlač a reprodukcia záznamových médií

1

0

1

1

Výroba chemikálií a chemických produktov

0

1

1

1

Výroba výrobkov z gumy a plastu

2

0

2

1

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

3

3

6

4

Výroba a spracovanie kovov

1

2

3

0

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

19

1

20

18

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

2

5

7

7

Výroba elektrických zariadení

22

13

35

29

Výroba strojov a zariadení i. n.

12

1

13

11

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

9

17

26

23

Výroba ostatných dopravných prostriedkov

1

2

3

2

Výroba nábytku

1

1

2

2

Iná výroba

8

9

17

15

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

8

3

11

11

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

5

2

7

6

Zber, úprava a dodávka vody

3

2

5

4

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov

3

3

6

5

Výstavba budov

13

0

13

10

Inžinierske stavby

3

2

5

4

Špecializované stavebné práce

30

7

37

32

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

15

1

16

15

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

26

6

32

28

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

17

32

49

44

Pozemná doprava a doprava potrubím

33

4

37

34

Vodná doprava

1

0

1

1

Skladové a pomocné činnosti v doprave

7

2

9

9

Poštové služby a služby kuriérov

3

7

10

9

Ubytovanie

2

3

5

5

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

11

9

20

20

Nakladateľské činnosti

1

1

2

2

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

0

1

1

1

Telekomunikácie

1

0

1

1

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

2

1

3

3

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

0

4

4

4

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia

0

1

1

1

Činnosti v oblasti nehnuteľností

6

2

8

8

Právne a účtovnícke činnosti

0

3

3

1

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia

1

0

1

1

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

6

1

7

6

Vedecký výskum a vývoj

4

0

4

4

Reklama a prieskum trhu

2

1

3

3

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

1

0

1

1

Veterinárne činnosti

0

1

1

0

Prenájom a lízing

0

1

1

1

Sprostredkovanie práce

5

2

7

6

Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti

1

0

1

1

Bezpečnostné a pátracie služby

4

1

5

4

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou

0

2

2

2

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

1

1

2

2

Verejná správa a obrana; povinné sociálne

37

36

73

63

zabezpečenie

 

 

 

 

Vzdelávanie

10

38

48

42

Zdravotníctvo

6

17

23

22

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

0

7

7

6

Sociálna práca bez ubytovania

0

5

5

4

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

1

0

1

1

Činnosti herní a stávkových kancelárií

0

1

1

1

Činnosti členských organizácií

2

3

5

4

Ostatné osobné služby

2

1

3

2

Nezistené

22

21

43

32

Spolu

439

350

789

680

Zdroj: SOBD r. 2011

Z tabuľky je zrejmé, že ekonomicky aktívnych osôb v obci Svinná podľa SOBD v r. 2011 bolo spolu 789, čo predstavovalo 49,8% z celkového počtu obyvateľov obce.  Až 680 obyvateľov dochádza za prácou mimo trvalého bydliska, čo predstavuje až 86,2% z ekonomicky aktívnych obyvateľov obce Svinná.

Z tabuľky je zrejmé, že ekonomicky aktívnych osôb v obci Svinná podľa SOBD v r. 2011 bolo spolu 789, čo predstavovalo 49,8% z celkového počtu obyvateľov obce.  Až 680 obyvateľov dochádza za prácou mimo trvalého bydliska, čo predstavuje až 86,2% z ekonomicky aktívnych obyvateľov obce Svinná.

Počet nezamestnaných v obci Svinná v rokoch 2003 - 2013

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evidovaní uchádzači o zamestnanie

46

32

35

23

27

22

57

78

50

79

63

Zdroj: DATAcube.statistics.sk

width=606

 

 

Krajina a životné prostredie

Geomorfologické členenie územia

Geomorfologické členenie územia predstavuje priestorové rozloženie geomorfologických jednotiek rôznej taxonomickej úrovne v mapovanom mikroregióne.
Zastúpenie geomorfologických jednotiek v Mikroregióne Machnáč – Inovec, kam patrí aj územie obce Svinná:
Sústava: Alpsko – himalájska P
odsústava: Karpaty
Provincia: Západné Karpaty
Subprovincia: Vnútorné Západné Karpaty
Oblasť: Fatransko – tatranská
Celok: Považský Inovec
Oddiel: Krahulčie vrchy, Vysoký Inovec, Nízky Inovec, Inovecké predhorie

Geologická stavba územia

Katastrálne územie sa rozprestiera na severozápadnom okraji Bánovskej pahorkatiny v nadmorskej výške 248m n.m. Miestna časť obce Malá Neporádzka leží v nadmorskej výške 259 m n.m. a Ihličie až v 283m n.m. Pôvod názvu Svinná pochádza z toho, že na území boli kráľovskí pastieri svíň a nachádzali sa tu aj pasienky a lesy určené na takúto pastvu.
Úvalinami rozčlenený odlesnený pahorkatinový povrch územia obce tvoria mlado treťohorné útvary pokryté sprašovými hlinami.

Klimatické pomery

Územie obce z klimatického hľadiska patrí do pásma mierneho podnebia. Mierne teplá oblasť siaha do nadmorskej výšky 700 m, vrcholové časti Inovca sú chladnou oblasťou. Priemerná ročná teplota je 9 0C, priemerná teplota v januári sa pohybuje okolo -2 0C, v júli 19 0C. Priemerný ročný úhrn zrážok postupne zo 600 mm s narastajúcou nadmorskou výškou (na Inovci) stúpa nad 900 mm.
V území prevládajú severozápadné vetry.

Ovzdušie

Stav a znečistenie ovzdušia sa stáva vzhľadom na svoj negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva, flóru (najmä lesné ekosystémy), faunu, kvalitu vody a pôdy aktuálnym problémom.
Ovzdušie obce možno považovať za oblasť so stredným znečistením. Na zhoršovaní kvality ovzdušia k. ú. obce sa podieľa predovšetkým diaľkový prenos škodlivín, doprava (intenzívna doprava na trase I/50 Trenčín – Bánovce nad Bebravou) a lokálne vykurovanie tuhým palivom. Obec je na 97,5% plynofikovaná
Medzi malé a stredné zdroje znečistenia v obci patrí:
2, KUPAS drevovýroba
3, Pekáreň
4, Nitratex VDT
5, Obytné domy vykurované tuhým palivom

Podzemné a povrchové vody

Prakticky všetku  vodu  z územia  zberá  potok  Svinica,  ktorý  preteká  obcou  a rozdeľuje ju na dve časti. Je to pravostranný prítok Bebravy, ktorý pramení vo východných svahoch Považského Inovca vo výške asi 670m n.m. a tečie východne až juhovýchodne. Jeho najväčšími prítokmi sú Hradniansky potok a potok Cípec Svitavský potok a množstvo malých potôčikov odvodňujúcich okolitú pôdu. Povodie  je bohaté na výskyt prameňov.
Vodná nádrž Svinica je vybudovaná na potoku Svinica. Pôvodne slúžila  na účely zavlažovania poľnohospodárskej pôdy (na zmiernenie napätia medzi potrebami a disponibilnými zdrojmi závlahovej vody) a rekreáciu. Dnes sa neoficiálne využíva na rekreačné účely a rybárstvo.

Pôda

Zo širokej škály pôdnych genetických predstaviteľov sa v území vyskytujú tieto:
hnedé pôdy nasýtené na plošinatých predhoriach (najnižšie polohy) Považského Inovca; najčastejšie na nekarbonátových horninách
rendziny na karbonatickom substráte vrchovín a nízkych hornatín Považského Inovca
hnedé pôdy nenasýtené na kryštalickom substráte hornatín a plošín Považského Inovca
rendziny na karbonatickom substráte vrchovín a nízkych hornatín Strážovských vrchov
nivné pôdy pozdĺž vodných tokov

Údaje o pôdnom fonde v katastrálnom území obce Svinná:
Celková rozloha katastrálneho územia:              860 ha
Poľnohospodárska pôda:                                   660 ha
Lesná pôda:                                                       81 ha
Vodná plocha:                                                    22 ha
Zastavaná plocha a nádvoria:                              71 ha
Ostatná plocha:                                                  24 ha
Verejná zeleň:                                                 0,85 ha

Percentuálne zastúpenie z celkovej plochy katastrálneho územia:
a)  zalesnenej plochy:                                          9,3%
b)  poľnohospodárskej pôdy (s melioráciami):       71,4%

V katastrálnom území je rozsiahlejšia plocha menej úrodných pôd, ktorá súvisí  s niektorými glejenými hnedo zemami, s mačinovými pôdami, s lužnými pôdami glejovými,  prípadne  slabo  zasolenými  a s niektorými  nivnými  pôdami.  Súvisí  to  s malým množstvom živín, najmä vo vrchných častiach pôdy, so slabo kyslou až kyslou reakciou, s horšou štruktúrou, so slabým prevzdušnením a občasným zamokrením pôdy.

Lesy - Súčasná štruktúra využitia lesného pôdneho fondu

Lesné porasty v lesnom pôdnom fonde zaberajú rozlohu 81ha. V katastrálnom území obce sa nachádzajú tieto hospodárske súbory lesných typov (HSLT):
208 Sprašové bukové dúbravy – hospodárska funkcia
211 Živné bukové dúbravy – hospodárska funkcia
496 Kamenité bučiny s lipou – ochrannéhorázu

Chránené územia prírody

Potok Svinica, ktorý preteká obcou Svinná, je chránený v hornej časti toku, ktorá patrí do katastrálneho územia Trenčianske Jastrabie a Veľká Hradná.

Biocentrá a biokoridory

Biocentrá – predstavujú ekosystémy alebo skupiny ekosystémov,  ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Sú tvorené najstabilnejšími prvkami krajinnej štruktúry.
Biokoridory – sú to líniové prvky, teda priestorovo prepojené súbory ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev. Priestorovo na ne nadväzujú interakčné prvky.

V popisovanom území sú navrhnuté tieto biocentrá miestneho významu (BMV) a miestne biokoridory (MBK):

  1. BMV vodná nádrž Svinná –rybárstvo
  2. BMV Zmiešané listnaté porasty okolia Patrovca
  3. MBK brehové porasty potoka Svinica
  4. MBK brehové porasty potoka Cípec
  5. MBK brehové porasty Svitavského potoka
  6. MBK brehové porasty Hradnianského potoka

 

 

Cestovný ruch

Mikroregión Machnáč – Inovec leží v regióne Stredného Považia, ktoré je z hľadiska cestovného ruchu (CR) veľmi zaujímavou a pestrou krajinou vzhľadom na prírodné i historické atrakcie, kúpeľníctvo a solídne služby. Už názov mikroregiónu, obsahujúci pomenovania vyhľadávaných miestnych vrcholov Machnáč (568 m. n. m.) a Inovec (1042 m. n. m.) napovedá aké sú hlavné príčiny návštevnosti regiónu.

Analýza potenciálu obce Svinná pre rozvoj cestovného ruchu

Obec je písomne známa od r. 1439, vznikla zrejme koncom 12. stor. Bola majetkom trenčianskeho hradu a bánovského panstva. Dnes má Svinná dobre vybudovanú infraštruktúru a služby. Tunajší dobrovoľný požiarny zbor má vyše120 - ročnú tradíciu, v obci pôsobia aj viaceré spolky i umelecké súbory a úspechy dosahuje obecný spevácky zbor dospelých.

Prírodné zaujímavosti
Horná časť horského potoka Svinica od r.1983 vyhlásená za prírodnú pamiatku.
V obci sa nachádza vodná nádrž Svinica využívaná na zavlažovanie a rekreačné účely – predovšetkým rybárstvo. Vodná nádrž v sebe skrýva potenciál pre vybudovanie pláže.

Architektonické  a historické zaujímavosti
Dominantou obce je kostol Povýšenia sv. Kríža z r. 1923 (sviatok sa slávi 14. septembra).
Kostol vo Svinnej stavali vtedajší veriaci Svinnej a Malej Neporadzky (dokumentuje to aj nápis nad vchodom) Vysvätený bol 11. novembra 1923 Dr. Karolom Kmeťkom. Kostol je postavený v secesnom slohu s negotickými prvkami,  je to  jednoloďový kostol s polkruhovým zakončením sanktuária a so vstavanou, ihlanovito zavŕšenou vežou, majúce dvojité lomené zvukové okná. Hlavný oltár mal pôvodne tri schody,     v jeho strede je obraz Pána na kríži, ktorý maľoval Rudolf Zaťko. Na bočnom oltári Božieho hrobu je socha Piety z polovice 17. storočia, ktorá je chránená pamiatkovým úradom ako jediná kultúrna pamiatka v kostole.

V časti obce Maleá Neporadzka stojí aj jedna z dvoch kaplniek v obci Svinná. Rok jej postavenia sa uvádza 1900. Je však domnienka, že bola postavená ešte skôr, pretože najstarší občania uvádzajú, že stojí„odjakživa“.
Kaplnka Panny Márie pri moste v dolnej časti obce sa v jednom zo záznamov datuje rokom 1944.
V obci je niekoľko krížov, z ktorých každý má svoju históriu. 

Významné osobnosti obce

Hugo  Gross  –  narodil  sa  21.5.1894  vo  Svinnej,  zomrel  25.1.1971  v  Trenčíne  - Akademický maliar.
Tvoril najmä krajinomaľbu, venoval sa však aj maľbe zátiší a portrétov. Vychádzal z lyriky ladenej farebnosti impresionizmu získanej na stredoeurópskych akadémiách. Námety čerpal najmä z Trenčína a okolia. Jeho obrazy sa nachádzajú v expozícii Oblastnej galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, v Trenčianskom múzeu, v niektorých verejných budovách a súkromných zbierkach.

Ján Haranta - narodil sa 3.12.1909 v Turzovke, zomrel 27.3.1983 vo Svinnej - Básnik a prekladateľ.
Ako správca fary pôsobil od r. 1963 do svojej smrti vo Svinnej. Bol predstaviteľom Katolíckej moderny.

Infraštruktúra cestovného ruchu a služby cestovného ruchu

V obci je stravovacie zariadenie pri ZŠ a turistická ubytovňa Biely dom s kapacitou cca 38 lôžok..
Športovo-rekreačné zariadenia - veľká komfortná viacúčelová športová hala s hľadiskom, ihrisko, vodná nádrž Svinica s prírodnými plážami a asfaltovou príjazdovou cestou od Trenč. Jastrabia výbornej kvality.
Možnosti pre poľovníctvo a rybárčenie (vodná nádrž).
Kultúrne zariadenia a aktivity – kultúrny dom, knižnica a izba kultúrneho dedičstva – stála expozícia.
Kultúrne podujatia v obci Svinná majú veľmi dlhú tradíciu najznámejšími sú fašiangy - v sobotu sa koná sprievod fašiangových masiek obcou a pochovávanie basy.
Hasičský zbor má družbu s obcou Kunovice – na Morave, čo môže byť dobrým začiatkom budúcej cezhraničnej spolupráce.
V obci pôsobia– Spevácky zbor dospelých a cirkevný spevácky zbor., ktoré účinkujú  na   nedeľných   svätých   omšiach   a vystupujú   pri   rôznych   kultúrnych a spoločenských udalostiach v obci a v blízkom okolí. Tak isto sa zúčastňujú posledných rozlúčok s našimi zosnulými občanmi. Obecný úrad vo Svinnej zorganizoval v dňoch 11. - 12. mája 2006 dvojdňový krížovkársky turnaj v riešení krížoviek, hádaniek, osem smeroviek a logických úloh. Tradícia tohto podujatia siaha do roku 1999, kedy sa uskutočnil prvý ročník. Obec udrživa tradíciu a turnaj organizuje každoročne.

Ľudové remeslá – pletenie košíkov – venuje sa mu pán Gabriel Malinovský, ktorý aj organizoval kurzy pletenia košíkov. Výrobky sa dajú kúpiť u neho.

Propagácia – obec má veľmi zaujímavo a podrobne spracovanú svoju internetovú stránku. Obec  vydala  knihu  Potulky  stáročiami  obce  Svinná  od  Jozefa  Páleníka v roku 2009 s nákladom 1 000ks. Publikácia má 511 strán a je obohatená fotografiami a dobovými fotografiami.Občianska infraštruktúra

Jedným z hlavných cieľov podpory regionálneho rozvoja podľa zákona č. 539/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov o podpore regionálneho rozvoja je aj zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. Obnova a regenerácia občianskej infraštruktúry je predpokladom sociálnej prevencie a rozvoja služieb, čo má priamy vplyv na hospodársky rozvoj, zvyšovanie životnej úrovne a rozvoj spoločenského kapitálu na miestnej a regionálnej úrovni.

Školská infraštruktúra

Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry je predpokladom pre vyššiu kvalitu vzdelávania, ktorá súvisí aj s vyššou mierou zamestnanosti. Aktívnejšie obyvateľstvo znamená aj nárast životnej úrovne a prispievanie k ekonomickému rastu.
S účinnosťou od 1.7.2002 prešli materské školy, základné školy a základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy.
V obci Svinná sa nachádza Základná škola s Materskou školou, ktorej súčasťou je aj družina a školská jedáleň.. Pre potreby školy sa ešte naviac využíva aj viacúčelová športová hala s hľadiskom. V obci pôsobí pobočka Základnej umeleckej školy Trenčín, kde sa vyučuje hra na akordeón, klavír a bicie. Žiaci navštevujú aj tanečno-dramatický odbor.
Základnú školu navštevujú deti prvého aj druhé stupňa, t.j. vyučovací proces sa zabezpečuje v ročníkoch 1 – 9. Základnú školu v súčasnosti navštevuje 227 žiakov. Škola slúži aj pre deti z iných obcí a to Malá Hradná, Veľká Hradná, Horňany, Neporadza a Ruskovce.
Súčasťou Základnej školy je aj družina, ktorú v tomto školskom roku navštevuje 64 žiakov. Žiaci môžu v rámci voľno časových aktivít navštevovať v škole rôzne krúžky, ktoré sa každoročne otvárajú podľa záujmu žiakov. V súčasnosti na škole fungujú pre žiakov 1. a 2. stupňa nasledovné krúžky: výtvarný, matematický, literárny,  počítačový, futbalový, šikovné ruky, cvičenia zo  SJ, anglický jazyk a príprava na domácnosť. Zaujímavosťou je zriadenie špeciálnej miestnosti pre keramický krúžok s vlastnou vypaľovacou pecou.
Je nevyhnutné zrekonštruovať športovú halu a školskú jedáleň.

Kultúrna a športováinfraštruktúra

Hlavným centrom kultúrneho života vo Svinnej je Kultúrny dom, kde sa každoročne koná pochovávanie basy, okrem toho sa tu počas celého roka poriadajú rôzne tanečné zábavy, diskotéky pre mládež, kultúrno-spoločenské podujatia, výchovno-vzdelávacie podujatia, rodinné oslavy, sobáše, kary, atď.
Súčasťou bývalej hasičskej zbrojnice je aj Izba kultúrneho dedičstva našich predkov,  v ktorej  je  zriadená  stála  expozícia  pracovného  náradia, oblečenia, vybavenia a zariadenia  domácnosti. V budove sa nachádza klub dôchodcov a pobočka Umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne. Budova si vyžaduje opravu fasády.
V kultúrnom dome sídli obecná knižnica, ktorá dvíha kultúrne povedomie obyvateľov obce. s rozsahom 12 tisíc kníh. Získaním finančných prostriedkov na zabezpečenie počítačového vybavenia knižnice môže obec umožniť prístup na internet nielen svojim čitateľom, ale aj širokej verejnosti, nakoľko v obci nie je zatiaľ žiadna internetová kaviareň. Týmto by sa jednoznačne zvýšil aj počet čitateľov knižnice, služby ktorej by najviac využívala mladšia generácia – študenti pri vypracovávaní rôznych seminárnych prác, projektov, diplomových prác a pod.
V obci pracuje Komisia pre kultúru, šport a školstvo, ktorá zabezpečuje možnosť využitia voľného času na návštevu kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích podujatí počas celého roka podľa stanoveného plánu činnosti.
I keď je Kultúrny dom dominantou obce, je umiestnený v centre obce, i tak si technický stav budovy vyžaduje zateplenie a rekonštrukciu fasády.

Zdravotná a sociálna infraštruktúra

V obci Svinná sa nachádza všeobecný lekár, okrem štvrtku, detský lekár ordinuje v utorok a piatok, zubár ordinuje v obci denne od júna 2015 a gynekológ jeden krát v týždni.
V obci je pobočka lekárne Inovecká z Trenčína.
Zdravotný stav obyvateľstva má významný vplyv na celkovú ekonomickú situáciu krajiny aj regiónu. Preto otázka zdravotného stavu obyvateľstva je veľmi dôležitá a je potrebné sa ňou zaoberať. Obce preto musia vychádzať svojim obyvateľom v ústrety a musia dbať o ich zdravotný stav. V obci je potrebné opraviť fasádu zdravotného strediska.
Budovanie a tvorba sociálnej infraštruktúry pomáha nárastu poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb a tiež prispieva k zvyšovaniu kvality života občanov, ktorí potrebujú zariadenia sociálnej starostlivosti.
V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z.. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla na obce rozhodovacia pôsobnosť o poskytovaní opatrovateľskej služby poskytovanej občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby.
Nemocnica, poliklinika a pohotovosť sa nachádzajú v Bánovciach nad Bebravou cca 11 km a v Trenčíne – 18 km. Rýchla záchranná služba sa nachádza  v susednej obci Trenčianske Jastrabie.
V obci sa nenachádza ani domov dôchodcov, ani hospic, ale je tu  Centrum sociálnych  služieb,  n.o.,  ktorého  súčasťou  je  zariadenie  opatrovateľskej služb  s denným pobytom s kapacitou 11osôb.
Obyvateľom je možné poskytnúť zdarma polohovateľné postele, invalidné vozíky a toaletné stoličky.
V obci Svinná sa uvažuje ešte s vybudovaním domova sociálnych služieb, ktorý bude slúžiť celému mikroregiónu a bude poskytovať starostlivosť a opateru tým, ktorí sa nedokážu sami o seba postarať a vyžadujú si celodennú starostlivosť.

 

Technická infraštruktúra

Doprava

V obci sa nachádzajú miestne komunikácie a cesty v správe TSK v dĺžke cca 10,5 km. Technický stav komunikácií je z časti vyhovujúci, pričom v roku 2006 boli zrealizované opravy cca 60% miestnych komunikácií.
Dopravné spojenie obce s okolitými obcami a okresnými mestami Trenčín a Bánovce nad Bebravou je realizované autobusovou dopravou, v súčasnosti premáva dostatočný počet denných spojov v pracovných dňoch v smere na okresné mestá Trenčín a Bánovce nad Bebravou. Najbližšia zastávka vlaku je priamo v obci Svinná.

Zásobovanie pitnou vodou

Zdroj pitnej vody je v katastri obce Trenčianske Mitice. Vodovod bol vybudovaný v roku  1968.  Rozvody  vodovodu  sú  z liatiny  a PVC  o celkovej  dĺžke  10,5  km.      V súčasnosti sú všetky domy v obci pripojené na vodovod. Vlastníkom vodovodu je obec Svinná a prevádzkovateľom vodovodu sú Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.,Trenčín.

Kanalizácia, likvidácia splaškových vôd,ČOV

Splašková kanalizácia v obci nie je vybudovaná. Z toho vyplýva, že obec nie je napojená na čistiareň odpadových vôd a splaškové vody sú vypúšťané voľne do recipientu, resp.  do  domových  žúmp,  ktoré  sú  v prípade  potreby vyprázdňované. V obci sa nachádza niekoľko domových čističiek odpadových vôd.

Plynofikácia

Obec Svinná je v plnom rozsahu plynofikovaná. V roku 1997 bol v obci vybudovaný PE plynovod, pričom je naň napojených cca 95 % domov v obci.

Elektrifikácia a verejné osvetlenie

Rozvody elektrickej energie sú zrealizované v celej obci, pričom sú prevažne nadzemné.
Verejné osvetlenie prešlo čiastočnou rekonštrukciou v roku 2003. Je potrebné pristúpiť k celkovej rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Miestny rozhlas

Obec je pokrytá sieťou miestneho rozhlasu, pričom tento je využívaný na obecné spravodajstvo, oznamy obce, občanov a miestnych spoločností.

Telekomunikačné siete

V obci Svinná sú zavedené telekomunikačné káble s možnosťou napojenia všetkých obyvateľov, občianskej vybavenosti i podnikateľských subjektov. Telekomunikačné káble a prípojky sú vedené v zemi. Obec je telekomunikačnými vedeniami pripojená na digitálnu ústredňu. V obci je taktiež možné využiť služby všetkých troch mobilných operátorov, pričom pokrytie katastrálneho územia obce predmetným signálom predstavuje 100 %.
Televízny signál verejno-právnych staníc je možné zachytiť na celom území obce. Káblová televízia v obci nie je zavedená.

Internet a informačné systémy

V súčasnosti využívajú služby poskytovateľov internetu domácnosti ako aj miestne podnikateľské subjekty. Obecný úrad je napojený na internet systémom DSL.

Odpadové hospodárstvo

Komunálny  odpad   vyprodukovaný   v obci   je   raz   za   dva   týždne   odoberaný  a zneškodňovaný zmluvným partnerom Borina EKOS Livinské Opatovce s.r.o., Odpad sa vyváža na skládku v Livinských Opatovciach. Táto spoločnosť odváža aj separovaný odpad - plasty, textilný odpad, tvrdé plasty, pneumatiky, autobatérie,  sklo, papier, elektronický odpad, ktorých separáciu zabezpečuje obec Svinná vrecovým systémom, resp. dočasným skládkovaním na zbernom dvore.

Tepelné hospodárstvo

Teplo a teplá úžitková voda je zabezpečovaná prostredníctvom lokálnych domových kotolní na plyn, uhlie, pevné palivo a elektrickú energiu.

 

Vybavenosť

Občianska vybavenosť a samospráva

Obec poskytuje nasledovné služby občianskej vybavenosti: potraviny /3/, pohostinstvo /3/, , textil /1/, zmrzlina /1/, predaj kvetov a okrasných drevín /2/, predaj kŕmnych zmesí /1/, pohrebná služba/1/, stavebniny /1/, výkup euro paliet /1/, kaderníctvo /2/, , stolárstvo /1/, autoopravovne /3/, oprava auto elektriky /1/, oprava plynových a elektrických spotrebičov /1/, výdajňa liekov /1/, Pizzeria /1/
Okrem uvedených zariadení sa v obci nachádza pošta, ktorá je otvorená denne od 8.00 hod. – 15.30 hod.
Obec Svinná má vlastný stavebný úrad.
Obec má spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu (UPD) z r. 2013.

Bývanie

Stav bytovej politiky podľa SOBD v r. 2011 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Obyvatelia podľa podmienok bývania

 

Obyvatelia bytu

Obyvatelia bytu

Bezdomovci

Bezdomovci

Nezistené

Nezistené

Pohlavie

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Počet

759

783

17

13

9

6

Spolu

1542

30

15

Zdroj: DATAcube.statistics.sk

Z tabuľky vyplýva, že v roku 2011 bývalo v bytoch 97,2% obyvateľov obce, bezdomovcov bolo 1,89% a nezistený stav predstavoval 0,9% obyvateľov obce.

III. SWOT analýza

Silné stránky

+ Dlhodobejší rast počtu obyvateľov obce
+ Neutrálny index starnutia
+ V obci je až 50% ekonomicky aktívneho obyvateľstva
+ Atraktívne prírodné prostredie
+ Zvyšovanie počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov
+ Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov
+ Dostupnosť inžinierskych sietí
+ Stav niektorých objektov občianskej vybavenosti
+ Dostupnosť služieb občianskej vybavenosti
+ Separácia odpadu
+ Udržiavanie folklóru a ľudových tradícií
+ Intenzita kultúrno-spoločenských podujatí
+ Prepojenosť obce na značené cyklotrasy
+ Dobrý stav verejných priestranstiev
+ Existencia futbalového ihriska
+ Uspokojivé hospodárenie obce
+ Partnerstvo na lokálnej úrovni
+ Využívanie dotácií a grantov
+ Stabilizované podnikateľské subjekty
+ Uspokojivá dostupnosť tovarov a služieb vzhľadom na veľkosť obce
+ Spracovaný územný plán a komunitný plán sociálnych služieb

Slabé stránky

- Veľa obyvateľov bez maturity
- Vysokoškolské vzdelanie má len 10% obyvateľov obce
- Až 86% obyvateľov migruje za zamestnaním
- Zastaraný liatinový vodovod
- Zlá kvalita povrchu niektorých úsekov vozoviek
- Neefektívne cestné spojenie s Trenčínom
- Chýba odkanalizovanie obce

Příležitosti

? 84% obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi
? 93% obyvateľov je slovenskej národnosti
? Potenciál rekreačných služieb pri vodnej nádrži Svinica
? Prisťahovávajú sa do obce noví občania
? Využitie EŠIF na rozvoj obce
? Komerčné využívanie kultúrneho domu
? Kultúrny a historický potenciál obce
? Budovanie turistickej infraštruktúry (cyklotrasy, náučný chodník, stravovacie, ubytovacie zariadenia,...)
? Spolupráca s okolitými obcami, zintenzívňovanie a nadväzovanie partnerstiev
? Rozvoj voľno časových aktivít
? Skvalitnenie propagácie obce

Hrozby

! Počet nezamestnaných výraznejšie neklesá
! Ťažba dreva degraduje pôdu eróziou
! Zložitá byrokracia pri riadení pomoci z eurofondov
! Nestabilná legislatíva (odpady, verejné obstarávanie a pod.)
! Ľahostajnosť k životnému prostrediu
! Kontaminácia poľnohospodárskej pôdy
! Komplikovaný prístup k finančným zdrojom EÚ
! Nedostatok vlastných zdrojov
! Prenos nových kompetencií na obec, bez adekvátneho finančného krytia

SWOT

Príležitosťou pre obec Svinná je vysoký potenciál obce v raste počtu obyvateľov, čo je v porovnaní s inými obcami veľmi pozitívny trend. Blízkosť obce ku krajskému mestu  (18km)  vytvára  dobré  podmienky  pre  zamestnanosť  obyvateľov  obce v neďalekom krajskom meste Trenčín. Výhodou pre obec Svinná je i silná kultúrno- folklórna činnosť v obci. Neustály rozvoj obce v oblasti bytovej politiky a v oblasti modernizácie infraštruktúry (verejné osvetlenie) neustále zvyšuje úroveň života obyvateľom obce a napomáha ku spokojnosti občanov so životom v obci Svinná.
V obci Svinná majú silné zázemie aj podnikateľské subjekty. Mnohé z nich podnikajú v obci, ale sídlo majú mimo obce. napriek tomu v porovnaní s inými obcami majú podnikatelia silné zastúpenie v obci Svinná. V neposlednom rade  je  veľkým pozitívom obce aj prostredie, ktoré obec obklopuje. Z celkovej plochy katastra obce Svinná 800 ha, predstavuje poľnohospodárska pôda až 600ha. Okolité lesy sa rozprestierajú na celkovej ploche viac ako 80ha a vodné plochy majú rozlohu viac ako 20ha. Spojenie lesov a vodných plôch predurčuje obec Svinnú na cestu propagácie rozvoja turizmu a budovania oddychových zón.

IV. Návrhová část

Strategická vize

Strategickou víziou obce Svinná je, aby obec v dlhodobom horizonte dosahovala vynikajúce výsledky v starostlivosti o obyvateľov obce na poli sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti, vybavenia obce zariadeniami pre spoločenské vyžitie a v neposlednom rade aj podpory podnikateľských subjektov v obci, a to s cieľom spolupráce a vzájomnej prospešnosti pri dodržaní ochrany životného prostredia.

V období rokov 2015-2023 sa plánuje obec Svinná rozvíjať tak, aby zabezpečila pre svojich obyvateľov vyššiu kvalitu života pri zachovaní hospodárskeho rastu. Tým sa predpokladá  dosiahnutie  vyššej spokojnosti obyvateľov obce. Zároveň  sa  plánuje  s maximálnym využívaním vnútorných zdrojov obce.

Strategické ciele pre obdobie rokov 2014-2023 sú:

  1. Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvality života a hospodársky rast
  2. Spokojnosť obyvateľov
  3. Maximálne využívať vnútorné zdroje obce

Strategický cieľ A. obsahuje priority:

A.1   Stav nehnuteľného majetku (verejného aj súkromného)
A.2   Infraštruktúra

Strategický cieľ B. obsahuje priority:

B.1   Služby charakteru občianskej vybavenosti
B.2   Zachovanie hodnôt a koordinovaný rozvoj

Strategický cieľ C. obsahuje priority:

C.1.   Podpora malých a stredných podnikov (MSP) a živnostníkov
C.2.   Konkurencieschopné poľnohospodárstvo
C.3.   Udržateľné hospodárenie v lesoch
C.4.   Rozvoj turizmu
C.5.   Ochrana a kvalita životného prostredia

Strategický cieľ A. Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvality života a hospodársky rast obsahuje v sebe dve priority zamerané na verejný aj súkromný nehnuteľný majetok v obci Svinná a na infraštruktúru v obci Svinná. Obe priority predstavujú základnú starostlivosť o majetok v obci a o dobrú obecnú infraštruktúru.

Strategický cieľ B. predstavuje udržateľnú spokojnosť obyvateľov obce so životom v obci. Tento strategický cieľ obsahuje dve  priority zamerané  na  služby, hodnoty a koordinovaný rozvoj obce. Kvalitné a dostupné služby pre obyvateľov sú veľkým zrkadlom spokojnosti obyvateľov so životom na danom území. Zachovávanie hodnôt je zrkadlom dedičnosti zvykov, rozvoja kultúry a folklóru ako odkazu našich predkov. Rozvoj obce má tendenciu v niektorých oblastiach komplikovať situáciu v niektorých sektoroch (životné prostredie), preto rozvoj musí byť koordinovaný s rôznymi sektorovými hľadiskami (hospodárskym stavom, sociálnym stavom aj environmentálnym stavom).

Strategický cieľ C. Maximálne využívať vnútorné zdroje obce Svinná obsahuje až päť priorít. Prvou prioritou je zameranie sa na podporu malého a stredného podnikania, pretože obec má k tomuto odvetviu veľmi pozitívny vzťah a tradične má dobrú spoluprácu s týmto odvetvím. Ďalšou prioritou je  zameranie sa na poľnohospodárstvo, nakoľko viac ako 70% katastrálnej rozlohy obce tvorí poľnohospodárska pôda.  Táto priorita je veľmi dôležitá aj vzhľadom na nadchádzajúci trend pestovania regionálnych plodín v najbližších rokoch. Priorita zameraná na lesné hospodárstvo predstavuje pozíciu pre udržateľné hospodárenie   v lesoch a celkovú ochranu lesného hospodárstva. Priorita zameraná na turizmus by mala zabezpečiť využitie územia i okolia obce pre budovanie cestovného ruchu a s ním spojených služieb. Priorita zameraná na environment je prioritou, ktorá bude podporená vzhľadom na dva faktory rozvoja obce. Prvým faktorom je zasahovanie  do prírody pri budovaní rozličnej infraštruktúry. Druhým faktorom je eliminácia už existujúcich ohrozovateľov životného prostredia, ktorými sú napríklad chemizácia poľnohospodárstva, či nárast dopravnej vyťažiteľnosti územia.

Opatření a aktivity

Strategický cieľ A. Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvality života a hospodársky rast.

Priorita A. 1 Stav nehnuteľného majetku (verejného aj súkromného)

Opatrenie A.1.1 Budovanie a rekonštrukcia verejných plôch, priestranstiev, oddychových zón v intraviláne a extraviláne obce
Aktivita: Zrekonštruovanie existujúcich autobusových zastávok.
Aktivita: Oddychová zóna pre deti (preliezky, hojdačky, lavičky)

Opatrenie A.1.2 Rekonštrukcia, opravy a modernizácia budov, ich efektívne využívanie
Aktivita: Rekonštrukcia budovy ZŠ – športová hala a školská jedáleň – zateplenie, rekonštrukcia fasád
Aktivita: Údržba a modernizácia vybavenia školy
Aktivita: Zmena rovnej strechy na sedlovú na časti budovy zdravotného strediska.
Aktivita: Zateplenie obecných budov

Opatrenie A.1.3 Rozvoj bytovej výstavby
Aktivita: Realizácia bytovej výstavby v obci

Priorita A.2 Infraštruktúra

Opatrenie A.2.1 Odkanalizovanie a budovanie čističky odpadových vôd (ČOV)
Aktivita: Vybudovanie kanalizácie a ČOV

Opatrenie A.2.2 Budovanie, rekonštrukcie, opravy a údržba ciest, miestnych komunikácií, chodníkov a cyklotrás
Aktivita: Príprava a vybudovanie cyklotrás v rámci mikroregiónu
Aktivita: Prekrytie otvoreného kanála a vybudovanie chodníka
Aktivita: Vybudovanie navrhovaných poľných ciest a ekostabilizačných systémov.

Opatrenie A.2.3 Budovanie a rekonštrukcia rozvodov a infraštruktúry
Aktivita: Vybudovanie a rekonštrukcie existujúcej infraštruktúry v obci

Opatrenie A.2.4 Príprava projektovej dokumentácie, príprava projektových zámerov
Aktivita: Príprava projektovej dokumentácie k investičnej výstavbe 

Strategický cieľ B. Spokojnosť obyvateľov.

Priorita B.1 Služby charakteru občianskej vybavenosti

Opatrenie B.1.1 Udržanie a skvalitnenie dostupnosti siete služieb
Aktivita: Hasiči – modernizácia technického vybavenia
Aktivita: Dovybavenie hasičov výzbrojou a výstrojom

Opatrenie B.1.2 Skvalitnenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti
Aktivita: Aktivity na zvýšenie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti v obci

Opatrenie B.1.3 Poskytovanie kvalitných služieb sociálnej starostlivosti
Aktivita: Vybudovanie centra sociálnych služieb
Aktivita: Rozšírenie centra sociálnych služieb o denný stacionár a o útulok pre týrané matky s deťmi.

Opatrenie B.1.4 Podpora skvalitňovania vzdelávania a zvyšovania informácie
Aktivita: -

Priorita B.2 Zachovanie hodnôt a koordinovaný rozvoj

Opatrenie B.2.1 Organizovanie a podpora organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a voľno časových aktivít
Aktivita: Vybudovanie športového centra – viacúčelové ihrisko, detský areál, tenisové kurty, atletická dráha apod.

Opatrenie B.2.2 Zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva
Aktivita: Zavedenie kamerového systému na ochranu majetku a bezpečnosti

Opatrenie B.2.3 Zabezpečenie koordinovaného rozvoja a vytváranie partnerstiev
Aktivita: Prehĺbenie spolupráce s partnerskou obcou

Strategický cieľ C Maximálne využívať vnútorné zdroje obce

Priorita C.1 Podpora malých a stredných podnikov (MSP) a živnostníkov

Opatrenie C.1.1 Podpora záujemcov o podnikanie a existujúcich podnikateľov
Opatrenie C.1.2 Modernizácia existujúcich a zavádzanie nových technológií
Opatrenie C.1.3 Zachovanie a rozvoj tradičných výrob

Priorita C.2 Konkurencieschopné poľnohospodárstvo

Opatrenie C.2.1 Rozvoj poľnohospodárstva s dôrazom na biologickú rozmanitosť, prírodné a kultúrne dedičstvo vidieka

Opatrenie C.2.2 Zvyšovanie produktivity poľnohospodárskych podnikov

Priorita C.3 Udržateľné hospodárenie v lesoch

Opatrenie C.3.1 Podpora investícií do obnovy lesov

Opatrenie C.3.2 Zdokonaľovanie jednotlivých lesníckych činností vrátane zberu, spracovania a marketingu lesných produktov

Priorita C.4 Rozvoj turizmu

Opatrenie C.4.1 Podpora budovania turistickej infraštruktúry
Opatrenie C.4.2 Tvorba a údržba produktov cestovného ruchu
Opatrenie C.4.3 Marketing mikroregiónu

Priorita C.5 Ochrana a kvalita životného prostredia

Opatrenie C.5.1 Ochrana a racionálne využívanie vôd

Opatrenie C.5.2 Ochrana ovzdušia

Opatrenie C.5.3 Zlepšenie a rozvoj odpadového hospodárstva
Aktivita: Skvalitnenie separácie odpadov zlepšením technického vybavenia

Opatrenie C.5.4 Ochrana, zlepšenie a obnova prírodného prostredia
Aktivita: Biokompostéry do domácností

Podpora a realizace programu

Obec Svinná si vo svojich troch strategických cieľoch a deviatich prioritách, ktoré sú uvedené v programovej časti tohto programu rozvoja obce stanovila, že pri viacerých aktivitách bude v prípade realizácie spolupracovať s tými subjektmi,  ktorých sa bude uvedená aktivita týkať. Napríklad pri rekonštrukcii budovy ZŠ alebo pri jej modernizácii vybavenia bude úzko spolupracovať s vedením ZŠ. Podobne pri aktivitách týkajúcich  sa  dovybavenia  hasičov,  bude  obec  aktívne  spolupracovať  s dobrovoľnými hasičmi v obci pri plnení jednotlivých aktivít projektu, ktorý bude podporený. Podobne bude obec postupovať aj v prípade iných projektov, kde to bude možné. Obec bude v prípade vyhlásenia výzvy, do ktorej sa chce zapojiť oslovovať externú firmu na dodanie jednotlivých diel, nakoľko nemá vlastného pracovníka pre oblasť eurofondov a neplánuje zamestnať projektového manažéra na plný úväzok. Predpokladá sa, že pre každý projektový zámer bude vytvorený realizačný tím pozostávajúci z potrebného množstva osôb tak, aby boli v tíme zastúpené zúčastnené strany.  Pri  plnení  Programu  rozvoja  obce  bude  obec  spolupracovať s tretím sektorom i podnikateľskými subjektmi v obci. Zástupcovia v zastupiteľstve budú poskytovať na zastupiteľstvách informácie o požiadavkách od svojich voličov smerom k plneniu programu rozvoja obce a naopak, prenesú informácie o plnení programu rozvoja obce svojimvoličom.

Podobne – cez externého dodávateľa - bude obec postupovať i v prípade možností získať finančné zdroje okrem eurofondov aj z iných dotačných programov.

V tejto časti programu rozvoja obce sú popísané následne i merateľné ukazovatele pre niektoré opatrenia. Merateľné ukazovatele sú stanovené len pre tie opatrenia, kde sa v rámci opatrenia predpokladá aj aktivita – čiže projektový zámer. Program rozvoja obce Svinná je otvoreným dokumentom, z čoho vyplýva možnosť, že po prípadnom doplnení opatrenia o nový projektový zámer, budú následne stanovené aj príslušné merateľnéukazovatele.

Merateľné ukazovatele

Nasledujúca tabuľka predstavuje zoznam ukazovateľov pre príslušné opatrenia:

Opatrenie č. A.1.1 Budovanie a rekonštrukcia verejných plôch, priestranstiev, oddychových zón v intraviláne a extraviláne obce

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Oddychová zóna pre deti (preliezky, hojdačky, lavičky)

Oddychová zóna

počet

0

1/2019

 

Zrekonštruovanie     existujúcich autobusovýchzastávok

Zrekonštruované autobusové zastávky

ks

0

2/2017

 

 

Opatrenie č. A.1.2 Rekonštrukcia, opravy a modernizácia budov, ich efektívne využívanie

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Rekonštrukcia školskej jedálne a šport. haly

zrekonštruovaná ZŠ

počet

0

1/2017

 

Údržba               amodernizácia vybaveniaškoly

zmodernizované vybavenie ZŠ

počet

0

1/2016

 

Zmena rovnej strechy na sedlovú na časti budovy zdravotného strediska

sedlová   strecha namiesto    rovnej na časti budovy zdravot. strediska

počet

0

1/2017

 

 

Opatrenie A.2.1 Odkanalizovanie a budovanie čističky odpadových vôd (ČOV)

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Vybudovanie kanalizácie a ČOV

kanalizácia

a ČOV v obci

počet

0

1/2019

 

 

Opatrenie A.2.2 Budovanie, rekonštrukcie, opravy a údržba ciest, miestnych komunikácií, chodníkov a cyklotrás

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Príprava a vybudovanie cyklotrás v rámci mikroregiónu

Cyklotrasy

km

0

5/2019

 

Prekrytie otvoreného kanála a vybudovanie chodníka

prekrytý kanál a vybudovaný chodník

počet

0

1/2019

 

 

Opatrenie B.1.1 Udržanie a skvalitnenie dostupnosti siete obchodov a služieb

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Hasiči – modernizácia technického vybavenia

zmodernizované technické vybavenie u hasičov

počet

0

1/2016

 

 

Opatrenie B.1.3 Poskytovanie kvalitných služieb sociálnej starostlivosti

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Vybudovanie centra sociálnych služieb

dom sociálnych služieb

počet

0

1/2018

 

Rozšírenie centra sociálnych služieb o denný stacionár

a útulok pre týrané matky s deťmi

rozšírené centrum soc. služieb

počet

0

1/2018

 

 

Opatrenie B.2.1 Organizovanie a podpora organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a voľno časových aktivít

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Vybudovanie športového centra

Športové centrum

počet

0

1/2019

 

 

Opatrenie B.2.2 Zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Zavedenie kamerového systému na ochranu majetku a bezpečnosti

kamerový systém

počet

0

1/2020

 

 

Opatrenie C.5.3 Zlepšenie a rozvoj odpadového hospodárstva

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Skvalitnenie separácie odpadov zlepšením technického vybavenia

nové technické vybavenie na skvalitnenie separácie odpadov

počet

0

1/2019

 

 

Opatrenie C.5.4 Ochrana, zlepšenie a obnova prírodného prostredia

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Jednotka

Počiatočná hodnota 2015

Plánovaná dosiahnutá hodnota/rok

Skutočne dosiahnutá hodnota/rok

Biokompostéry do domácností

Biokompostéry v domácnostiach

počet

0

400/2019

 

Uvedené monitorovacie ukazovatele boli stanovené pre lepšie monitorovanie plnenia programu rozvoja obce s ohľadom na jednotlivé opatrenia a v súlade s hodnotami, ktoré sú plánované v jednotlivých rokoch. Predmetom monitorovania bude  sledovanie takých merateľných ukazovateľov v ročných intervaloch podľa zákona č. 309/2014 Z.z., ktoré predpokladajú overiteľné výstupy z aktivít (projektových zámerov) obce Svinná. Medzi merateľné ukazovatele boli zahrnuté iba tie ukazovatele, ktoré je možné jednoducho kontrolovať cez veličiny ako počet alebo kusy či kilometre, a kde hodnoty boli predbežne známe v čase prípravy programu rozvoja.

Financovánie

Obec Svinná má v tomto programe rozvoja obce rozdelené finančné náklady na roky 2015 až 2020, hoci program  rozvoja ja  vypracovaný do roku 2023. Ďalšie aktivity     a projektové zámery obce po roku 2020 budú predmetom doplnenia a rozšírenia programu   rozvoja   obce   v nasledovných   rokoch   a to   podľa   vývinu   situácie   s finančnými prostriedkamiobce.

Tabuľka nákladov na aktivity obce po rokoch:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

400 000

17 000

500 000

500 000

2 656 000

100 000

 

 

 

 

10 000

50 000

400 000

105 000

50 000

 

 

 

 

100 000

20 000

250 000

61 000

100 000

 

 

 

 

1 600 000

 

400 000

10 000

 

 

 

 

 

 

 

200 000

398 000

 

 

 

 

400 000

1 727 000

570 000

1 750 000

3 230 000

250 000

 

 

 

Celkové náklady na všetky projektové zámery obce predstavujú 7 927 000,-€.
Pri predpokladanom 5% spolufinancovaní bude obec potrebovať na všetky projekty vlastné finančné prostriedky v sume 396 350,-€.
Predpoklad je iba hypotetický, nakoľko nie všetky projekty sa budú realizovať a nie všetky budú s kofinancovaním 5%. Pre priblíženie stavu je však predpoklad čísiel optimalizovaný a blíži sa s vysokou pravdepodobnosťou k realite.

Rozloženie projektových nákladov na jednotlivé roky reprezentuje nasledovný graf:

width=600