Strategický plán

Přihlaste se pro vytvaření a sdílení strategických plánů.

I. Základní informace o nositeli strategie

Název

Strategický plán obce Rusava 2015 - 2020

II. Analytická část

Území

Poloha
Obec RUSAVA se nachází ve Zlínském kraji v hlubokém údolí říčky Rusavy v severozápadní části přírodního parku Hostýnské vrchy v průměrné nadmořské výšce 410 m n. m. (400 – 700 m n. m.). Ke dni 31. 12. 2014 zde žilo celkem 592 obyvatel na celkové ploše 12,04 km2. Obec je pro svou polohu, malebnost okolní krajiny i zachovalost přírodních a kulturních památek vyhledávanou turistickou a rekreační lokalitou. Obec Rusava leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem a je členskou obcí dobrovolného svazku obcí Podhostýnský mikroregion, Místní akční skupina Podhostýnska, z.s., Svazu měst a obcí ČR, Sdružení měst a obcí Východní Moravy, Spolku pro obnovu venkova ČR a Svazku obcí pro hospodaření s odpady.

Celková výměra katastru je 1204 ha, přičemž převažují lesní půdy (58,3 %). Podíl zemědělské půdy v obci je 34,3 % a podíl orné půdy je pouze 1,3 %. Obcí protéká potok Rusava, podle něhož je celá obec pojmenovaná. Potok Rusava se vlévá v katastru města Hulín do řeky Moravy, která po mnoha kilometrech vtéká do Dunaje. Největší podíl zástavby je v údolí potoka Rusava. Zástavba je také roztroušena v okolních kopcích na samotách a polosamotách. Samotná obec Rusava leží 7 km jižně od Bystřice pod Hostýnem, která je nejbližším významnějším centrem, 9 km severovýchodně od Holešova, 15 km severně od Zlína a cca 20 km je Rusava vzdálena od měst Valašské Meziříčí, Lipník nad Bečvou, Přerov, Vsetín a Kroměříž.

width=777

Obr. 1: Poloha obce Rusava v rámci nejbližšího okolí.

Historie

Zakladatelem obce Rusava byl hrabě Jan z Rottalu, majitel holešovského panství, který uprostřed Hostýnských vrchů na místě dříve zaniklých obcí, usadil odbojné vsacké Valachy při valašském povstání v polovině 17. století. Podle zakládací listiny, sepsané na zámku v Holešově 23. dubna 1657, byla podle hraběte z Rottalu pojmenována obec Rottalovice. Oblastí Rusavy však protéká stejnojmenný potok, podle kterého obec dostala své původní jméno. Název potoka zase pravděpodobně souvisí s označením místní rusé, tj. červené hlíny, která při deštích barví vodu do \\\\rusé barvy\\\\. Už před založením se samotám na pasekách říkalo Rusava, proto nový název Rottalovice nebyl lidem přijat a zachoval se původní název Rusava. Podle mapy Jaroslava Štiky „Rozsah Valašska v 1. polovině 19. století“ je patrné vytlačení Valachů do oblasti Rusavy, která je samostatným ostrůvkem mimo území Moravského Valašska. Postupným šířením valašského osídlení a kultury dále na západ stala se i Rusava součástí kompaktního valašského území, ale zůstala jeho nejzápadnějším místem.

Rusavu lze nazvat expozicí valašské lidové kultury. Její obyvatelé díky svému osudu a životním podmínkám odkázali dnešním generacím bohatství v podobě hmotné kultury (obydlí, nástroje, lidové oděvy), tradic, tanců a písní, odrážejících každodenní i sváteční život Rusavjanů. Díky tomu se také hovoří o Rusavě jako o \\\\Valašsku v malém\\\\. Historii stále připomíná Muzeum Rusavy - Památník obce, které bylo slavnostně otevřeno 1. října 1994 a kde jsou vystaveny některé dochované projevy rusavské lidové kultury (staré nástroje, vybavení chalup, nábytek, lidové oděvy apod.), historické materiály a zmínky týkající se obce.

Současnost

Dnes má obec Rusava necelých 600 obyvatel, v katastru obce je vystavěno přes 230 rodinných domů a občanských objektů, cca 70 rekreačních domků, 430 rekreačních chat a 10 větších rekreačních zařízení s celoročním provozem a s kompletními službami v oblasti turistického ruchu. K základní vybavenosti obce patří vodovod, kanalizace napojená na čistírnu odpadních vod, kabelová televize, Jubilejní ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Rusava, Obecní dům, koupaliště se solárním ohřevem vody, kemp, lyžařský vlek s umělým osvětlením, fotbalové hřiště a hřiště s umělým povrchem. V budově obecního úřadu je umístěna pošta, knihovna s veřejným internetem, prodejna potravin, prodejna rusavské keramiky a Muzeum Rusava – Památník obce.

Obec je významnou a oblíbenou turistickou a rekreační destinací Podhostýnska. Největším bohatstvím rázovité obce a jejího okolí je zachovalá příroda, skalní útvary, studánky (Hurbanova, Mléčná, Hladná, Veverkova, pramen Rusavy) a zříceniny starých hradů, které lákají milovníky přírody, klidu a sportovní turistiky v letním i zimním období. Nejvyhledávanější místní atrakcí je koupaliště – Rehabilitační centrum Podhostýnského mikroregionu – s největší kolektorovou plochou pro ohřev vody v bazénu v ČR, s tobogánem, skluzavkou a řadou dalších vodních prvků. V areálu koupaliště je umístěn moderní dětský koutek s lezeckou stěnou a průlezkami, asfaltové hřiště pro míčové hry a hřiště pro plážový volejbal. Ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití dále slouží tenisové hřiště s umělým povrchem a fotbalové hřiště. V zimním období je návštěvníkům obce k dispozici lyžařský vlek o délce 417 m s umělým osvětlením a udržované běžecké trasy. Okolí Rusavy je protkáno hustou sítí značených turistických a cykloturistických tras, k jejichž propagaci přispívá mimo jiné každoročně pořádaný závod horských kol \\\\Rusavská 50ka\\\\. Obcí prochází naučná stezka z Velehradu na sv. Hostýn, místní naučná stezka Rusavské chodníčky, portášská trasa Portášské chodníčky (Rusava-Bečka-Tesák-Rajnochovice-Podhradní Lhota) a naučná stezka Hostýnské vrchy. K ubytování návštěvníků a turistů slouží celá řada rekreačních zařízení s celoročním provozem, v letním období je k dispozici stanový tábor – kemp.

Obec Rusava se účastnila soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova hned od roku 1995, kdy byla soutěž pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“ vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR. V roce 2002 získala obec ocenění nejvyšší – Zlatou stuhu v krajském kole soutěže a 3. místo v celorepublikové soutěži. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnice a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Od roku 2004 se obec každoročně účastní soutěže Solární liga, ve které jsou oceňovány města a obce podle vybavenosti solární technikou.

Obyvatelstvo

Demografická situace
V obci Rusava žilo k 31. 12. 2014 celkem 592 obyvatel. V posledních letech vývoj populace obce spíše stagnuje, počet obyvatel v posledních deseti letech kolísá mezi 592 a 614 obyvateli. Maximální počet obyvatel je zachycen v roce 1880, kdy na území obce žilo 1212 obyvatel. Od SLDB 1880 se počet obyvatel snížil cca o polovinu. Jedním z cílů obce do nejbližšího plánovacího období bude jistě stabilizace počtu obyvatel. Z dlouhodobého hlediska je současný stav do jisté míry ovlivněn periferní polohou vůči významnějším sídlům. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z let 2001 a 2011 si obec udržuje podíl 48 % ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel v obci.

width=594

Na základě dosavadního demografického vývoje a podílu zastoupení jednotlivých složek obyvatelstva lze očekávat, že počet obyvatel v obci Rusava bude spíš stagnovat, případně klesat. Jedná se však o pohyb obyvatel přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může tento vývoj akcelerovat ve prospěch přírůstku obyvatelstva. 

width=597

Struktura obyvatelstva
Struktura obyvatelstva podle pohlaví je v obci mírně nevyvážená. V obci převažují muži, a to v poměrném počtu 319 mužů a 273 žen (ke dni 31. 12. 2014).

K zhodnocení věkové struktury obyvatel byl použit tzv. index stáří (poměr počtu obyvatel nad 65 let k obyvatelstvu skupiny 0-14 let). V obci dochází k výraznému stárnutí populace, v roce 2013 dosáhl index stáří hodnot 143,4 %. Ve stejném roce dosáhla průměrná hodnota indexu stáří v ČR 138,5 %. Také v rámci obce lze sledovat progresivní nárůst hodnot indexu stáří, v roce 2005 dosahoval index stáří pouze 119,7 %. Ke zvyšování počtu obyvatel dochází zejména ve skupině obyvatel ve věku 65 + a zároveň dochází k mírnému úbytku obyvatel ve věkových skupinách 0-14 let a 15-64 let.

 Tab. 1: Struktura obyvatelstva podle věku obce Rusava v letech 2005 až 2013.

Rok

Celkový stav obyvatelstva k 31.12.

Věková skupina

Průměrný věk

Index stáří
(65+/0-14)

0 - 14

 15 - 64

65+

2013

614

76

429

109

43,0

143,4

2012

611

76

436

99

42,5

130,3

2011

612

78

435

99

42,3

126,9

2010

602

68

429

105

42,7

154,4

2009

598

70

428

100

41,8

142,9

2008

608

78

431

99

41,3

126,9

2007

605

75

434

96

41,2

128,0

2006

602

79

434

89

40,6

112,7

2005

595

76

428

91

41

119,7

Zdroj: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ ve Zlíně.

Vzdělanostní struktura
Podle výsledků SLDB 2011 má vysokoškolské vzdělání v obci pouze 7,6 % obyvatel starších 15 let, což je hodnota pod průměrem SO ORP Bystřice pod Hostýnem (9,4 %) i v rámci celé ČR (12,4 %). Naopak nadprůměrné hodnoty lze pozorovat u skupiny osob se základním vzděláním, které v obci dosahuje podílu 23 %, zatímco v ORP Bystřice pod Hostýnem a v ČR dosahují průměrně 18 %.

Prognóza populačního vývoje
Populační vývoj obce je do značné míry odrazem atraktivity pro její obyvatele a výrazně ovlivňuje její budoucí vývoj. Je proto důležitým aspektem pro další rozvoj obce. Optimistická prognóza počítá s mírným nárůstem obyvatelstva cca o 10 obyvatel do roku 2020, pravděpodobně bude v následujících letech počet obyvatel stále kolísat kolem 600 obyvatel. V prognóze je zohledněn očekávaný růst počtu obyvatel jak migrací, tak i přirozeným přírůstkem.

Naplnění demografické prognózy bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva, přirozené měně obyvatelstva a na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo naopak. S tím jsou spojené nároky na bydlení a občanskou vybavenost.

Hospodářství

Ekonomická situace
V obci většina zaměstnaných vyjíždí za prací mimo obec. Podle SLDB 2011 činil podíl dojížďky za prací cca 53,1 %, přičemž vyjížďka se uskutečňuje především do okolních měst. Největší podíl dojíždějících směřuje do Bystřice pod Hostýnem. 

width=611

Nejvyšší podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva obce je zaměstnán ve službách (53,3%). Celkově se jedná v rámci nadřazených územních celků o podprůměrné hodnoty. Naopak nadprůměrný počet obyvatel je zaměstnán v rámci stavebnictví. Obec Rusava má dvojnásobný podíl osob zaměstnaných ve stavebnictví oproti Zlínskému kraji (8,2 %) i SO ORP Bystřice pod Hostýnem (7,5 %).

 Ekonomické subjekty v obci
Celkově je v obci Rusava evidováno 170 podnikatelských subjektů, ve většině případů (73,5 %) se jedná o drobné živnostníky. Nejvíce podnikatelských subjektů se realizuje v oboru stavebnictví. Na konci roku 2014 to bylo 40 subjektů, což je 23,5 % všech podnikatelských subjektů v obci. Zastoupení mají v obci také subjekty podnikající v průmyslu (13,5 %), zemědělství (12,3 %) a službách (50,7 %). V oblasti služeb převažují jednoznačně služby spojené s ubytováním, pohostinstvím a stravováním; dále velkoobchod a maloobchod; údržba a oprava motorových vozidel.

Většina podnikatelských subjektů nemá zaměstnance. Z větších podniků zde působí Zemědělské družstvo Rusava, které se zabývá chovem masného skotu; stavební firma C & S stav s.r.o. nebo Rusavak s.r.o. - obecní společnost, která se zabývá správou majetku obce. Rusavak s.r.o. konkrétně zajišťuje správu obecního vodovodu, kanalizace, sběrného dvoru, ČOV, koupaliště kempu a obecního lesa. Dále jsou rozšířené služby spojené s ubytováním, pohostinstvím a stravováním. V obci se nabízí celkem jedenáct možností ubytování, a to od hotelu přes penziony až k možnosti pronajmutí chaty.

 Pozemkové úpravy
Aktuální územní plán obce Rusava nabyl účinnosti v roce 1997. V roce 2012 zastupitelstvo obce Rusava rozhodlo o pořízení nového územního plánu. V současnosti jsou ukončeny dílčí studie a v  roce 2015 byl zveřejněn návrh územního plánu obce.

Z nového územního plánu vyplývá, že se obec v nejbližší budoucnosti nebude rozrůstat novou zástavbou a ani nebude růst počet obyvatel v obci. V obci se tedy nepočítá s novou výstavbou, budoucnost obce lze vidět spíše v rekonstrukcích a revitalizacích stávajících objektů. V obci neexistují žádné vhodné volné plochy. Změny budou tudíž probíhat na stávajících parcelách.

Cestovní ruch
Z hlediska atraktivity cestovního ruchu je obec Rusava poměrně vyhledávanou oblastí. Disponuje atraktivní a zachovalou přírodou v okolí obce a zároveň disponuje dostatečnou infrastrukturou. Zachovalá příroda se zajímavými prvky krajiny jsou lákadlem zejména pro příznivce turistiky a cykloturistiky. Nejvyhledávanější místní atrakcí je koupaliště – Rehabilitační centrum Podhostýnského mikroregionu– s největší kolektorovou plochou pro ohřev vody v bazénu v ČR, s tobogánem, skluzavkou a řadou dalších vodních prvků. V areálu koupaliště je umístěn moderní dětský koutek s lezeckou stěnou a průlezkami, asfaltové hřiště pro míčové hry a hřiště pro plážový volejbal. Ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití dále slouží tenisové hřiště s umělým povrchem a fotbalové hřiště. V zimním období je návštěvníkům obce k dispozici lyžařský vlek o délce 417 m s umělým osvětlením a udržované běžecké trasy. Okolí Rusavy je protkáno hustou sítí značených turistických a cykloturistických tras, k jejichž propagaci přispívá mimo jiné každoročně pořádaný závod horských kol \\\\Rusavská 50ka\\\\. Obcí prochází poutní cesta z Velehradu na sv. Hostýn, místní naučná stezka Rusavské chodníčky, portášská trasa Portášské chodníčky (Rusava-Bečka-Tesák-Rajnochovice-Podhradní Lhota) a naučná stezka Hostýnské vrchy. K ubytování návštěvníků a turistů slouží celá řada rekreačních zařízení s celoročním provozem, v letním období je k dispozici stanový tábor – kemp.

Turistické stezky a cyklotrasy
V roce 2007 v obci vznikla naučná stezka Rusavské chodníčky, která má celkem 7 zastavení a seznamuje návštěvníky s vývojem krajiny a přírodou okolí obce Rusava a Hostýnských vrchů, s životem původních Rusovjanů a s místní faunou a flórou. V roce 2007 byly otevřeny ještě další 2 stezky procházející katastrem obce: naučné stezky Hostýnské vrchy a Příroda Hostýnských vrchů. Přes obec také prochází několik cyklotras v rámci komplexu cyklotras Hostýnských vrchů.

width=483

Obr. 2: Hustá síť turistických tras, stezek a cyklotras v obci Rusava.

Trh práce
Míra nezaměstnanosti v obci Rusava v prosinci 2014 dosahovala 8,6 % (to představovalo 37 uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce), což je mírně nad průměrem ORP Kroměříž, kde průměrná hodnota míry nezaměstnanosti byla ve stejném období 8,4 %. Podíl nezaměstnaných v celém Zlínském kraji však v prosinci 2014 dosáhl 7,4 %. Pro sledované období 2007 – 2011 (viz graf 4) platí také nadprůměrná míra nezaměstnanosti oproti Zlínskému kraji, a zároveň nadprůměrná míra nezaměstnanosti oproti ORP Kroměříž.

width=702

Vývoj nezaměstnanosti v posledních letech se přibližuje trendu vývoje celé ČR i jednotlivých krajů. Od roku 2008 lze pozorovat prudký nárůst míry nezaměstnanosti, jehož vrcholu dosahují různé územní celky v letech 2009 až 2011. V prosinci roku 2014 se sledované celky již téměř blíží hodnotám, které byly zaznamenány před obdobím tzv. ekonomické krize.

Infrastruktura

Technická infrastruktura
Obec Rusava je vybavena základní technickou infrastrukturou, která zajišťuje napojení na pitnou vodu, celá obce je také elektrifikována. Obec není plynofikována, občané v jednotlivých domácnostech mohou plyn využívat pouze pro potřeby vaření a to ve formě propan-butanových láhví. V roce 1995 byla vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod a současně byly dokončeny páteřní trasy kanalizační sítě v obci Rusava. V roce 2009 byla v rámci rekonstrukce místní komunikace dobudována oddílná kanalizace k zemědělské farmě. V obci je zaveden obecní rozhlas po rozvodech kabelové televize, poslední rekonstrukce rozhlasu byla v roce 2010. Dále je zavedena kabelová TV a obecní internet.

Dopravní infrastruktura
Obec má z velké části vybudovány místní komunikace – vesměs s živičným povrchem, u hlavních tahů přes obec jsou vybudovány chodníky. Obcí prochází silnice III. třídy. Místní komunikace navazuje na silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru zástavby. Díky průběžně prováděným rekonstrukcím jsou ve většině případů v uspokojivém technickém stavu.

Napojení na hlavní silniční síť
Obec Rusava je prostřednictvím silnice III/43818 napojena na hlavní silniční síť. Nejbližší silnice II. třídy je II/438 (Teplice nad Bečvou - Bystřice p. H. - Holešov - Otrokovice). Nejbližší napojení na rychlostní silnici je ve vzdálenosti cca 16 km, tj. R55 u Hulína. Nebližší připojení na dálnici D1 je umožněno u města Hulín, vzdáleném od obce cca 16 km.

Doprava v klidu
Parkování je umožněno před objekty občanského vybavení. Jedná se spíše o menší plochy, největší parkoviště je před Obecním úřadem v centru obce. Další parkování je možné podél místních komunikací a na soukromých pozemcích občanů.

Dopravní obslužnost
Většina zaměstnaných obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. Podobná situace je i u dětí a mládeže, která vyjíždí z obce do škol. V obci existuje pouze mateřská škola a základní škola, která je pouze prvního stupně, tzn. pětiletá. Žáci a studenti dojíždí každý den do základních, středních i vysokých škol. Vyjížďka se uskutečňuje především do okolních měst, nejčastěji tedy do Bystřice pod Hostýnem a Holešova. Vyjížďka menšího významu se uskutečňuje i do města Zlín, Kroměříž a Hulín. Obec Rusava doposud není napojena na žádný integrovaný dopravní systém.

Autobusová doprava
Autobusová hromadná doprava je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami Rusava – Holešov a Rusava – Bystřice pod Hostýnem v obou směrech. Počty spojů jsou uvedeny v tab. 2.

 Tab. 2: Dopravní dostupnost obce autobusovou dopravou.

Směr

Dny

Počet spojů denně

Alternativní spoje s navazujícími přípoji

Celkem

Rusava - Holešov

pracovní

5

9

14

mimopracovní

5

2

7

Holešov - Rusava

pracovní

7

7

14

mimopracovní

5

0

5

Rusava - Bystřice p. H.

pracovní

12

0

12

mimopracovní

7

0

7

Bystřice p. H. - Rusava

pracovní

11

0

11

mimopracovní

7

0

7

Zdroj: jizdnirady.cz, ke dni 2. 6. 2015 a k 31. 5. 2015.

 Alternativní spoje z Rusavy do Holešova (a naopak) zahrnují přestupy v obci Brusné nebo Hlinsko pod Hostýnem. Tyto spoje v podstatě navazují a zaručují přepravu na trase do cca 30 minut, v některých případech až 45 minut.

 Železniční doprava
Obec Rusava není napojena na železniční síť a neleží na žádné železniční trase. Nejbližší stanice je stanice Hlinsko pod Hostýnem vzdálená 5 km, která leží na trase číslo 303 Kojetín – Valašské Meziříčí. Výhodnější typ dopravy pro obyvatele obce Rusava je ovšem autobusová nebo automobilová doprava.

Bydlení

Domovní a bytový fond
Obytná zástavba v obci je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená původními řadově řazenými zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími dvojdomky a izolovanými rodinnými domy. V centrální části obce je také jeden bytový dům, který je ve vlastnictví obce.

Tab. 3: Domovní a bytový fond obce v letech 2001 a 2011.

2011

2001

Počet bytů celkem

299

272

Trvale obydlené byty

207

69,2 %

203

74,6 %

Neobydlené byty

92

30,8 %

69

25,4 %

Počet domů celkem

279

264

Trvale obydlené domy

196

70,3 %

195

73,9 %

Neobydlené domy

83

29,7 %

69

26,1 %

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 a 2011.

V období 2001 až 2011 lze sledovat mírný nárůst počtu domů a bytů. Navýšil se ovšem podíl neobydlených domů a bytů a počet trvale obydlených domů a bytů víceméně stagnuje. Tato data korespondují s celkovým demografickým vývojem v obci. Lze předpokládat, že trend zvyšování poměru neobydlených bytů a domů bude pokračovat. V uvedeném období byla dokončena také stavba jediného bytového domu v obci.

V současném ani v připravovaném územním plánu obce Rusava nejsou vyhrazeny žádné parcely či lokality pro novou výstavbu rodinných domů. Podle ČSÚ (tab. č. 3) existuje v obci téměř třetina neobydlených domů či bytů. Rekonstrukce a revitalizace stávajících budov a domů budou v nejbližší budoucností převažovat nad novou výstavbou nebo rozšiřováním zastavěné plochy katastru obce. 

Vybavenost

Vybavenost v obci
Vzhledem k populační velikosti jsou v obci zajištěny základní služby občanské vybavenosti - knihovna, MŠ A ZŠ, pošta, koupaliště a kulturní dům. V obci je obchod se smíšeným zbožím, restaurace a několik možností ubytování. Mezi další služby občanské vybavenosti patří muzeum, koupaliště, sběrný dvůr a také fotbalové hřiště.

Školství a vzdělávání
V obci existuje pouze mateřská škola a základní škola, která je pouze prvního stupně (1. – 5. ročník). Žáci a studenti dojíždí každý den do základních, středních i vysokých škol. Vyjížďka do škol se koná téměř výlučně do měst Bystřice pod Hostýnem a Holešov - výjimkou jsou odborné střední školy či učiliště. Studenti vysokých škol dojíždí často po celé republice.

Zdravotnictví a sociální péče
Zdravotní péče
Od 1. 7. 2015 se v obci nenachází ordinace praktického lékaře. Za další zdravotnickou péčí obyvatelé obce dojíždějí do zařízení v Bystřici pod Hostýnem, popř. Holešova. Stanoviště rychlé záchranné služby se nachází v Bystřici pod Hostýnem, která leží severně od obce ve vzdálenosti 7 km. Dojezdová vzdálenost rychlé záchranné služby splňuje legislativně stanovenou maximální dobu dojezdu.

Sociální služby
V obci se nenachází žádný druh sociálních služeb. V nejbližším městě Bystřici pod Hostýnem mohou občané využívat služeb několika zařízení: Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, Ústav Sociální Péče ve Chvalčově nebo Charitní pečovatelská služba. Ve vzdálenějším Holešově mohou občané Rusavy také využít služeb Charity Holešov nebo služby Centra pro seniory. 

Spolková činnost, kultura, sport

Spolky
Důležitým článkem podpory soudržnosti obyvatel Rusavy jsou místní spolky a organizace, které v průběhu roku pořádají celou řadu dnes již tradičních společenských, kulturních i vzdělávacích akcí. Ty jsou navštěvovány nejen místními obyvateli, ale i návštěvníky z širokého okolí. Společenský život významně doplňují a zpestřují děti a mládež Jubilejní ZŠ a MŠ Rusava, která se svými pedagogickými pracovníky dotváří veškerou identitu kulturního života v obci.  V roce 2001 byla obci Rusava udělena v soutěži Vesnice roku Modrá stuha za společenský život.

Valašský krúžek Rusavjan – vznikl v roce 1976, kdy navázal na činnost folklorního souboru z roku 1957, jeho členové zajišťují každoročně dvě tradiční akce, a to Valašský bál a Kácání mája, spolek reprezentuje obec na folklorních festivalech v ČR i v zahraničí.

Sportovní klub Rusava – organizace s největší členskou základnou navázala na Tělovýchovnou jednotu sloučenou ze spolků Dělnické tělovýchovné jednoty a Orla v roce 1947, sdružuje oddíly kopané, cyklistiky a šachu, od roku 2004 pořádá závod horských kol Rusavská \\\\50ka\\\\, dalšími tradičními akcemi jsou Turnaj v malé kopané a Valašský pohár.

Sbor dobrovolných hasičů Rusava – spolek, jehož místo v životě obce je nezastupitelné a který svou činností naplňuje myšlenku hasičství, tedy nezištnou pomoc při ochraně života a majetku, byl založen v roce 1936, je jedním z dominantních prvků společenského života v obci, ještě v nedávné době pořádali jeho členové tradiční Hasičský ples, v současnosti organizačně zajišťují okrskové soutěže v požárním sportu.

Myslivecké sdružení Rusava – zájmový spolek s nejdelší historií v obci oslavil v roce 2008 již 80 let svého fungování, pořádá Myslivecký ples, Rybářské závody, Dětské odpoledne s myslivci, Pytláckou noc.

Aktivní klub Rusava – občanské sdružení bylo založeno teprve v roce 2007, mezi kulturně-zábavné akce pro děti, mládež i dospělé patří Maškarní bál, Dětský den, Pálení čarodějnic, Kuličkiáda, Drakiáda a Večerní procházka s lampióny.

Valašský sbor Portášský – Rusavské desátnictvo – ochránci valašských hor, kteří navazují na tradici portášské stanice na Rusavě v letech 1717 – 1738, pořádají kromě pravidelných pochůzek po Hostýnských horách každoročně na jaře Pálení svatojánského ohňa na Klapinově. Při příležitosti oslav 350. výročí založení obce byla v zahradě evangelického kostela vysazena \\\\portášská jedle\\\\. Dnes již tradičními akcemi jsou také Štěpánská a Silvestrovská vycházka.

Kultura
V oblasti kultury je pro občany obce k dispozici dvakrát týdně obecní knihovna, která sídlí v prostorách budovy obecního úřadu. Pro veřejnost je zde přístupný také internet zdarma. Pro nejmenší čtenáře je k dispozici dětský koutek.

width=\\\\"768\\\\"

Muzeum Rusava – Památník obce připomíná osobitou historii obce, kulturu a způsob života obyvatel, věnuje se lidové kultuře a umění, představuje tradiční řemesla, nářadí, valašské kroje, dřevěný nábytek a další výrobky, které patřily ke každodennímu životu rusavského lidu. Historie i současnost obce je také plně svázána s řadou umělců, jejichž díla jsou ve výstavní síni muzea vystavena.

V obci nalezneme několik kulturních a historických památek. K nejvýznamnějším památným stavbám Rusavy patří dva kostely, kamenný evangelický kostel sv. Trojice, který se nachází v centru obce a katolický kostel Povýšení sv. Kříže v místní části Hořansko. K dalším památkám patří pomníky na místním hřbitově, památníky související s válečnými událostmi 20. století a dochované stavby lidové architektury. Příkladem je tzv. „Kašparova vila“, kterou nechal v roce 1932 postavit pro sebe a svou rodinu významný malíř a ilustrátor Adolf Kašpar. V obci je od roku 1991 zřízeno ochranné pásmo kulturních nemovitých památek.

Obec nabízí širokou škálu kulturního vyžití. Zejména díky aktivitě kulturních spolků a kulturního výboru obce se v Rusavě každoročně pořádá cca 20 kulturních akcí (viz výše Spolky).

Sport
Obec Rusava nabízí sportovní a rekreační vyžití jak místním obyvatelům všech věkových generací, tak i návštěvníkům obce a rekreantům. Nedílnou součástí života na Rusavě je Sportovní klub Rusava, který sdružuje aktivní rusavské sportovce a během roku pořádá sportovní turnaje a sportovní akce, např. Rusavská „50ka“, valašský pohár v kopané či prosincový Turnaj v malé kopané. K provozování sportovních a rekreačních aktivit slouží sportovní plochy v obci, fotbalové hřiště pro příznivce kopané, hřiště s umělým povrchem k provozováním míčových sportů a v areálu koupaliště asfaltové hřiště a beach volejbalové hřiště.

Životní prostředí

Pro zhodnocení celkového stavu životního prostředí v obci byl použit tzv. koeficient ekologické stability (KES). Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce. V roce 2013 byl tento koeficient pro obec Rusava vypočítán na hodnotu 16,9 %, což krajinu obce charakterizuje jako přírodní a přírodě blízkou krajinu s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.

Obec Rusava realizovala v letech 2009 až 2010 projekt, který komplexně řeší problematiku odpadového hospodářství; tedy sběr, separaci, svoz a likvidaci odpadů na Rusavě. V jihozápadní části obce vzniklo, v místě původního provizorního sběrného místa, moderní technické zázemí pro nakládání s odpady – sběrný dvůr. Vybudována byla nová zpevněná plocha a byl upraven vjezd do objektu. V areálu stojí jednopodlažní provozní objekt s místností pro obsluhu, malým skladem a garáží. K odkládání vytříděného odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, malé kontejnery, koše i uzavíratelné nádoby. Dopravu odpadu zajišťuje svozové vozidlo, které zajišťuje svoz odpadu z 8 sběrných hnízd v obci. Součástí projektu byl i nákup kompostérů o objemu 400 l do jednotlivých domácností. Výsledkem projektu je komplexní řešení problematiky likvidace a separace odpadu a vede k motivaci obyvatel k odkládání a třídění jednotlivých komodit.

V obci Rusava podle registru Zlínského kraje v současnosti neexistuje žádná hrozba staré ekologické zátěže.

Alternativní zdroje energie a energeticky úsporná opatření
Obec Rusava je příkladem aktivní ochrany životního prostředí prostřednictvím komplexních energetických úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie. Snahou obce je omezit negativní vlivy lidské činnosti na okolní přírodu a dodržovat při plánování a realizaci rozvojových plánů principy trvale udržitelného rozvoje. Obec se zaměřila na snižování spotřeby paliv a energií a zvýšení využívání alternativních zdrojů energie v obecních objektech. Cílem je omezit tepelné ztráty objektů a maximálně ekonomicky efektivně využít potenciálu obnovitelných zdrojů energie i nových technologií při výrobě tepla. V rámci uvedených opatření byly uvedeny v realizaci tyto projekty: Změna zdroje a zateplení Jubilejní ZŠ T. G. Masaryka, Instalace solárních kolektorů na Jubilejní ZŠ T. G. Masaryka, Instalace solárních panelů a tepelných čerpadel na koupališti, Zateplení budovy obecního úřadu, Instalace solárních panelů na Obecní dům.

Správa obce

Subjekt obce Rusava vznikl na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích a je územním samosprávným celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi obce Rusava. Obec Rusava je spravována zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo je patnáctičlenné a v jeho čele stojí starosta obce. Starosta obce Rusava je jediný uvolněný zastupitel v obci. Obec má dále zřízeny 4 výbory – finanční, kontrolní, kulturní komisi a sbor pro občanské záležitosti (SPOZ).

Hospodaření obce
V rámci rozpočtu má obec každoročně vyčleněny finanční prostředky, které slouží k zabezpečení rozvoje obce, její infrastruktury a služeb.

width=685

Obec v roce 2013 hospodařila s částkou 14 315 047 Kč. S největším objemem financí obec však disponovala v roce 2010, kdy získala i největší objem dotací ve sledovaném období. V tomto roce byl pořízen sběrný dvůr a realizovala se rekonstrukce obecního rozhlasu. Dotace byly čerpány zejména ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu. Celková výše dotací činila v období 2009 až 2013 téměř 39 mil. Kč. 

Komunikace s občany
Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem skupinám zájemců o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných projednáních je využívaná úřední deska a webové stránky obce www.rusava.cz.

Vnější vztahy a vazby
Obec je členem celkem 6 sdružení obcí, a to Dobrovolný svazek obcí – Podhostýnský mikroregion, Místní akční skupina Podhostýnska, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení měst a obcí Východní Moravy, Spolek pro obnovu venkova ČR a Spolek obcí pro hospodaření s odpady.

DSO Podhostýnský mikroregion
Podhostýnský mikroregion je svazkem 15 obcí, které se nachází v severní části Zlínského kraje v okolí Svatého Hostýna. Toto sdružení bylo založeno v roce 1999 s cílem koordinace postupu rozvoje území, zlepšování podmínek pro rozvoj turistického ruchu a propagace zdejší krajiny. Přirozeným centrem mikroregionu a zároveň obcí s rozšířenou působností je město Bystřice pod Hostýnem.

MAS Podhostýnska
Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. sdružuje členy z území Mikroregionu Podhostýnsko a dvou obcí mimo tento mikroregion. Jedná se celkem o území 17 samosprávných obcí a 5 místních částí. Cílem je přispět k rozvoji mikroregionu Podhostýnsko a výrazněji zainteresovat podnikatelský a neziskový sektor do aktivit mikroregionu. K vlastnímu založení došlo 30. června 2006.

Svaz měst a obcí ČR
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR. Činnost Svazu je zaměřena především na oblast legislativy a různých opatření, např. strukturální politiky, politiky sociálního začleňování či dotačních titulů, které se dotýkají života obcí. Svaz se vyjadřuje k návrhům zákonů, prováděcích právních předpisů i výše zmíněných opatření. Zástupci Svazu aktivně vstupují do celého procesu jejich tvorby i uvádění do praxe. Účastní se meziresortních připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na příslušných ministerstvech a v poslaneckých i senátních výborech. V roce 2004 se Svaz stal povinným připomínkovým místem. V roce 2005 uzavřel Dohodu o vzájemné spolupráci s vládou ČR. Svaz obhajuje zájmy místních samospráv i na evropské úrovni. Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a politik ve prospěch měst a obcí.

Sdružení měst a obcí Východní Moravy
SMO VM sdružuje cca 80 obcí z území Východní Moravy. K založení sdružení došlo v roce 1998. Cílem sdružení je spolupráce a koordinace záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, úsilí o zlepšování životního prostředí a problémů s tím souvisejících, zřízení regionálního koordinačního a informačního centra a Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu v regionu, formování společného postupu samosprávy při prosazování společných zájmů, koordinace využívání zahraniční pomoci, podpora a garance programu vzdělávání samosprávných orgánů, spolupráce se sdruženími samospráv i mimo vlastní region působnosti s důrazem na sousední regiony České republiky a příslušné příhraniční regiony Slovenské republiky.

Spolek pro obnovu venkova ČR
Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení, v současné době se počet členů sdružení blíží tisícovce. Spolek je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Zástupce Spolku je spolu se zástupci Svazu měst a obcí ČR členem meziresortní komise, která dbá na odpovědné přidělení prostředků, vyčleněných pro Program obnovy venkova ve státním rozpočtu. Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury.

Spolek obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem
Svazek obcí pro hospodaření s odpady byl původně zájmové sdružení právnických osob. Byl zaregistrován u Okresního úřadu v Kroměříži dne 11. srpna 1993. Vznikl z potřeby vytvořit svozovou oblast pro svoz komunálního odpadu, založení a provozování skládky pro tuto svozovou oblast. V roce 2001 byl změněn na dobrovolný svazek obcí. Sídlo Svazku je ve městě Bystřice pod Hostýnem a aktuálně sdružuje 56 měst a obcí ze spádového území Bystřice pod Hostýnem.

III. SWOT analýza

Silné stránky

 • Aktivní život v obci a soudržnost obyvatel (kultura, spolky, samospráva obce)
 • Dobrý stav místních komunikací
 • Kvalitní ŽP – klidné pěkné okolí obce
 • Dostatečná občanská vybavenost + fungující služby v obci
 • Rozvinutá infrastruktura pro cestovní ruch
 • Sběrný dvůr, ČOV
 • Nový územní plán
 • Průběžné rekonstrukce obecních budov
 • Přehledné webové stránky obce
 • Naučné turistické stezky a cyklotrasy

Slabé stránky

 • Struktura obyvatelstva – stárnutí obyvatel
 • Chátrající objekty v obci (v soukromém vlastnictví)
 • Málo možností/lokalit pro novou výstavbu rodinných domů se středním a vyšším standardem
 • Málo parkovacích ploch, resp. parkovacích míst
 • Nedostatečná kapacita technické infrastruktury
 • Chybějící pozemkové úpravy vedoucí k lepšímu využití krajiny
 • Chybějící retenční nádrže
 • Periferní poloha z hlediska dopravního napojení
 • Nevyužité objekty

 

Příležitosti

 • Využití dotačních titulů pro financování rozvoje obce
 • Odlehlá poloha obce vůči velkým městům (z hlediska cestovního ruchu)
 • Potenciál využití zachované přírody – rekreace, možnost rozšíření cyklotras a cyklostezek
 • Zaměření obce na ekologii a udržitelný rozvoj (využití obnovitelných zdrojů energie)
 • Využití opuštěných objektů pro rekreační účely
 • Rozvoj řemesel a agroturistiky

Hrozby

 • Chátrání drobných kulturních a historických památek – evangelicky a katolický kostel
 • Nedostatek financí k budování příhodných podmínek k podnikání
 • Hrozba záplav a sesuvů
 • Chátrání nevyužitých objektů – nedostatek financi
 • Odliv mladých obyvatel mimo obec
 • Chybějící sociální služby
 • Zánik tradic a historických vazeb na Valašsko

IV. Návrhová část

Strategická vize

Obec Rusava směřuje v budoucnosti k atraktivní a dynamicky se rozvíjející obci s aspektem udržitelného rozvoje, založená na udržování tradic a pokojné spolupráci spolků, občanů a drobných podnikatelů. Obec se bude soustřeďovat na rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím dobudování infrastruktury a rozvoje služeb pro návštěvníky, turisty a rekreanty. Obec bude mít atraktivní prostředí jak pro své obyvatelé tak i pro turisty. Obec Rusava se stane jedním z těžišť turistických aktivit v regionu.

Opatření a aktivity

Tab.: Přehled cílů, opatření a aktivit návrhové části PRO Rusava, část první.

CÍL

OPATŘENÍ

AKTIVITA

1 Infrastrukturální

rozvoj obce

1.1 Dopravní infrastruktura

1.1.1 Postupná rekonstrukce obecních komunikací

1.1.2 Nové dopravní značení na obecních komunikacích

1.1.3 Rekonstrukce a výstavba nových chodníků

1.1.4 Úprava autobusových zastávek a točny

1.1.5 Zpevnění přístupových cest k RD

1.1.6 Modernizace parkovacích ploch

1.1.7 Realizace cyklostezky Rusava - Brusné

1.1.8 Úprava cyklotras dle pasportizace PMR

1.2 Technická infrastruktura

1.2.1 Odkanalizování lokalit s rekreačními chatami

1.2.2 Úprava pramenišť a ochranných pásem

1.2.3 Vodovodní síť - rozšíření a výměna či oprava řádu

1.2.4 Podpora propojení VN z Lukovečka i s výměnou trafostanice

1.2.5 Budování nové optické sítě – KT, internet, intranet

1.2.6 Modernizace bezdrátového rozhlasu

1.2.7 Výstavba oddílné kanalizace a rekonstr. kanalizačního řádu

1.2.8 Intenzifikace ČOV

1.2.9 Retenční nádrže, poldry

1.2.10 Modernizace vodojemů

1.2.11 Odpočinkové posezení ,,U portášské jedle na Klapinově

1.2.12 Sanace sesuvu na Šmarhánkách II.

1.2.13 Podpora výměny zdrojů lokálního topení

1.2.14 Podpora při výstavbě infrastruktury pro rodinné bydlení

2 Občanská vybavenost

2.1 Služby a opatření vedoucí k modernizaci občanské vybavenosti

2.1.1 Modernizace veřejného osvětlení

2.1.2 Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice

2.1.3 Rekonstrukce bývalé katolické školy - sociální bydlení

2.1.4 Vybudování nové malé výtopny – OÚ, OD včetně zázemí

2.1.5 Obnovení lékařské ordinace

2.1.6 Postupná obnova dětských hřišť

2.1.7 Rekonstrukce Obecního domu (OD) a Obecního úřadu (OÚ)

2.1.8 Úpravy hřbitova

2.1.9 Nové školní hřiště

2.1.10 Rekonstrukce kamenných sklepů

2.2 Revitalizace veřejných ploch

2.2.1 Úprava vjezdu do obce na rozcestí u Obecního domu

2.2.2 Úprava prostranství u Obecního úřadu

2.2.3 Úprava prostranství Hořansko - autobusová točna

2.2.4 Výstavba amfiteátru na Čecheru

Tab.: Přehled cílů, opatření a aktivit návrhové části PRO Rusava, část druhá.

CÍL

OPATŘENÍ

AKTIVITA

3 Rozvoj sportu a kultury

3.1 Podpora sportovních aktivit v obci

3.1.1 Modernizace areálu SK Rusava

3.1.2 Vybudování sportovní haly

3.1.3 Vybudování fitcentra

3.1.4 Postupná obnova koupaliště

3.1.5 Rekonstrukce stanového tábora (kemp)

3.1.6 Podpora modernizace lyžařského vleku

3.2 Podpora rozvoje kultury v obci

3.2.1 Podpora občanským sdružením a spolkům

3.2.2 Podpora obnovy sakrálních památek a staveb

3.2.3 Vydání publikace „Historie rusavských chalup

3.2.4 Rekonstrukce bývalé evangelické školy – nové muzeum

3.2.5 Výstavba portášské stanice

4 Životní prostředí

4.1 Úpravy v krajině

4.1.1 Odbahnění rybníka „Pod Čecherem

4.1.2 Biologický rybník pod ČOV

4.1.3 Odvodnění lokalit Šmarhánky, Kopácina

4.1.4 Sadová úprava - Ohrady

4.2 Podpora zemědělských aktivit

4.2.1 Komplexní pozemkové úpravy

4.2.2 Podpora při stabilizaci a modernizaci ZD Rusava

4.2.3 Podpora rozvoje řemesel a agroturistiky

5 Cestovní ruch

5.1 Podpora cestovního ruchu

5.1.1 Zřízení turistického informačního centra

5.1.2 Podpora sdružení Hostýnsko z.s.

5.1.3 Dopravní značení pro cyklisty

5.1.4 Úprava studánek a pramene říčky Rusava

                                                                                                                                                                 

Tab.: Jednotlivé aktivity a možné zdroje financování pro období 2015 až 2020, část první.

AKTIVITA

Zdroje financování

Žadatel

1.1.1 Postupná rekonstrukce obecních komunikací

POV, Zlínský kraj

obec

1.1.2 Nové dopravní značení na obecních komunikacích

rozpočet obce

obec

1.1.3 Rekonstrukce a výstavba nových chodníků

IROP, SFDI

obec

1.1.4 Úprava autobusových zastávek a točny

IROP, ZK

obec

1.1.5 Zpevnění přístupových cest k RD

PRV, národní programy

obec

1.1.6 Modernizace parkovacích ploch

národní programy

obec

1.1.7 Realizace cyklostezky Rusava - Brusné

IROP

obec

1.1.8 Úprava cyklotras dle pasportizace PMR

rozpočet obce

obec

1.2.1 Odkanalizování lokalit s rekreačními chatami

(OPŽP)

obec

1.2.2 Úprava pramenišť a ochranných pásem

OPŽP

obec

1.2.3 Vodovodní síť - rozšíření a výměna či oprava řádu

rozpočet obce

obec

1.2.4 Podpora propojení VN z Lukovečka i s výměnou trafostanice

rozpočet obce

obec

1.2.5 Budování nové optické sítě – KT, internet, intranet

rozpočet obce

obec

1.2.6 Modernizace bezdrátového rozhlasu

OPŽP

obec

1.2.7 Výstavba oddílné kanalizace a rekonstrukce kanalizačního řádu

národní programy

obec

1.2.8 Intenzifikace ČOV

OPŽP

obec

1.2.9 Retenční nádrže, poldry

OPŽP

obec

1.2.10 Modernizace vodojemů

rozpočet obce

obec

1.2.11 Odpočinkové posezení ,,U portášské jedle na Klapinově

POV, Zlínský kraj

obec

1.2.12 Sanace sesuvu na Šmarhánkách II.

OPŽP

obec

1.2.13 Podpora výměny zdrojů lokálního topení

ZK

obec

1.2.14 Podpora při výstavbě infrastruktury pro rodinné bydlení

rozpočet obce

obec, FO

2.1.1 Modernizace veřejného osvětlení

rozpočet obce

obec

2.1.2 Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice

ZLK, národní programy

obec

2.1.3 Rekonstrukce bývalé katolické školy - sociální bydlení

(MMR)

obec

2.1.4 Vybudování nové malé výtopny – OÚ, OD včetně zázemí

OPŽP

obec

2.1.5 Obnovení lékařské ordinace

rozpočet obce

obec

2.1.6 Postupná obnova dětských hřišť

MMR

obec

2.1.7 Úpravy a rekonstrukce Obecního domu a Obecního úřadu

OPŽP

obec

2.1.8 Úpravy hřbitova

rozpočet obce, ZK

obec

2.1.9 Nové školní hřiště

MMR

obec

2.1.10 Rekonstrukce kamenných sklepů

rozpočet obce

obec

2.2.1 Úprava vjezdu do obce na rozcestí u OD

rozpočet obce, IROP

obec

2.2.2 Úprava prostranství u Obecního úřadu

rozpočet obce, (IROP)

obec

2.2.3 Úprava prostranství Hořansko - autobusová točna

IROP

obec

2.2.4 Výstavba amfiteátru na Čecheru

OPŽP

obec

Tab.: Jednotlivé aktivity a možné zdroje financování pro období 2015 až 2020, část druhá.

AKTIVITA

Zdroje financování

Žadatel

3.1.1 Modernizace areálu SK Rusava

MMR, MŠMT

obec

3.1.2 Vybudování sportovní haly

MMR, MŠMT

obec

3.1.3 Vybudování fitcentra

rozpočet obce

obec

3.1.4 Postupná obnova koupaliště

národní programy

obec

3.1.5 Rekonstrukce stanového tábora (kemp)

rozpočet obce

obec

3.1.6 Podpora modernizace lyžařského vleku

rozpočet obce

obec

3.2.1 Podpora občanským sdružením a spolkům působící v obci

rozpočet obce

obec

3.2.2 Podpora obnovy sakrálních památek a staveb

MMR

obec

3.2.3 Vydání publikace „Historie rusavských chalup

rozpočet obce

obec

3.2.4 Rekonstrukce bývalé evangelické školy – nové muzeum

rozpočet obce, MMR

obec

3.2.5 Výstavba portášské stanice

národní programy, OP ČR - Slovensko

obec

4.1.1 Odbahnění rybníka „Pod Čecherem

OPŽP

obec

4.1.2 Biologický rybník pod ČOV

OPŽP

obec

4.1.3 Odvodnění lokalit Šmarhánky, Kopácina

OPŽP

obec

4.1.4 Sadová úprava - Ohrady

OPŽP

obec

4.2.1 Komplexní pozemkové úpravy

OPŽP

obec

4.2.2 Podpora při stabilizaci a modernizaci ZD Rusava

PRV

obec

4.2.3 Podpora rozvoje řemesel a agroturistiky

PRV

obec

5.1.1 Zřízení turistického informačního centra

národní programy, rozpočet obce

obec

5.1.2 Podpora sdružení Hostýnsko z.s.

rozpočet obce

obec

5.1.3 Dopravní značení pro cyklisty

rozpočet obce

obec

5.1.4 Úprava studánek a pramene říčky Rusava

OPŽP

obec

Podpora a realizace programu

Pro úspěšnou realizaci PRO Rusava je důležité nastavení jeho postupného naplňování. V budoucnu bude důležitá efektivní spolupráce zapojených aktérů – obce, spolků, občanů i subjektů vně obce. 

Tab.: Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Rusava.

Realizační role

Kompetentní pozice

Jméno

Garant

Starosta obce

Bohumil Škarpich

Koordinátor

Místostarosta obce

Zbyněk Vašík

 

 • Garant zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a v návaznosti na aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky, ať už na národní, krajské či na místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci programu a navrhuje jeho případné aktualizace. Svolává případná jednání pracovní skupiny.
 • Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností spojenou s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu, vyhodnocování a monitoring. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce a garanta programu. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za proškolení osob, které budou zapojeny do realizace programu. Zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.

 Zpřístupnění dokumentu:
Dokument bude dostupný z webových stránek obce Rusava, v tištěné podobě pak bude k dispozici u starosty obce a na obecním úřadě.

 Monitoring a hodnocení plnění programu:

 • Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Výsledná zpráva bude předložena zastupitelstvu obce.
 • Součástí zprávy budou informace předané řešiteli jednotlivých aktivit. Ti předají informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase.
 • Souběžně s hodnocením (ale v případě potřeby i nezávisle na něm) bude aktualizován Harmonogram plánovaných aktivit a finanční části PRO Rusava.
 • Finanční harmonogram bude řešen v návaznosti při tvorbě rozpočtu pro každý příslušný rok.